جستاری پیرامون تاریخچه‌ جمهوری‌خواهی در ایران; محمد امینی

راستی این است که دراین آشفته بازار سیاست ایران که دانش و آگاهی کالایی کمیاب است، جمهوری خواهی نیز بازیچه‌ی سیاست شده و چنین وانمود می شود که گویا جمهوری خواهی، به تنهایی و بدون روشن ساختن چشم انداز و محتوای آن، خود یک «هویّت» است.

سخنرانی محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران: هویّت ملی، قوم گرایی و یکپارچگی ایران

در این سخنرانی، اقای امینی به فرایند تاریخی پیدایش دولت – ملّت در ایران مدرن خواهد پرداخت و بغرنجی های ناشی از چندگانگی زبانی و فرهنگی و پیشینه کهن و ماندگار ایلیاتی ایران را بررسی خواهد کرد.

به مناسبت ۲۹اسفند ۱۳۲۹، روز ملی شدن فناوری نفت در سراسر ایران- نقش روحانیت در کودتای انگلیس-آمریکایی ۲۸مرداد۱۳۳۲؛ پژوهشی از محمد امینی

دیروز تهران در زیر قدم های مردانه افراد ارتش و مسلمانان ضد اجنبی می لرزید، مصدق غول پیر خون آشام در زیر ضربات محو کننده ارتش و مسلمانان استعفا کرد، حسین فاطمی خائن که از …

در سراشیب گور سیاست*: محمّد امینی

راستی این است که آقای نگهدار و دیگر رهبران هم اندیش ایشان در گروه «اجا»، می توانند بدون بهره گیری نادرست از آزمون دوران مصدّق و کودتا و بی آن که یک گفت و گوی تاریخی را آلوده‌ی سیاست روز کنند، این اندرز را به مردم بدهند که امروز نباید با ساختار ولایت گلاویز شد و باید با آقای خامنه ای مدارا کرد تا مبادا ایشان با «نظامی گرایان» همراه گردند!

دوبرنامه، امروز(۲۸ مرداد ۱۳۹۴) با محمد امینی پیرامون رویداد ۲۸ مرداد: «مناظره در برنامه صدای آمریکا» محمد امینی- مسعود بهنود – مجید تفرشی و «برگی از تاریخ» گفت و گوی حسین مهری(تلویزیون اندیشه) با محمد امینی

دوبرنامه امروز با محمد امینی پیرامون رویداد ۲۸  مرداد مناظره در برنامه صدای آمریکا محمد امینی- مسعود بهنود – مجید تفرشی ساعت  ۹ و ۳۰ دقیقه به وقت کالیفرنیا ۶ و ۳۶ دقیقه پس از …

کسروی، شریعت و رفرماسیون دینی : محمد امینی

  برای شناخت کسروی باید به سپیده دم مدرنیته ایران و آغاز جنب و جوش اصلاحات دینی درایران بازگشت اگر بنویسم که کسروی، گفت و گو برانگیزترین روشنفکر دوران مدرنیته ایران است، سخنی به گزاف …