در جنبش کارگری تاریخاً یک گرایش غالب کورجنسیتی حاکم است – گفتگو با سیمین کاظمی جامعه شناس

به مناسب یک مه روز جهانی کارگر تلاش داریم به رابطه جنبش زنان و جنبش کارگری در ایران بپردازیم. جنبش‌های اجتماعی در ایران در حال حاضر شامل جنبش‌های زنان، دانشجویی، چپ، کارگری، محیط زیستی، معلمان …

سرکارخانم گلرخ ایرانی و آقای سهیل عربی

ما پیروزی شما بر ظلم رژیم زندانبانان و شکنجه گران را تبریک گفته و خاضعانه از شما عزیزان خواهانیم که در مسیر مبارزه و ایستادگی اعتصاب خود را شکسته تا با ادامه حیات و استقامت تان راه را بر زندان بانان ببندید و خاری در چشم استبداد شوید.

اتحاد جمهوریخواهان ایران: ۸ مارس، روز جهانی زن، بر زنان کشورمان وهمه‌ی تلاشگران جنبش زنان خجسته باد!

روز جهانی زن، روز همبستگی زنان، روز مبارزه علیه تبعیض و خشونت، روز گرامیداشت مبارزات زنان برای حقوق برابر در جهان است. منشا این روز اعتراضات زنان کارگر نیویورک در ۸ مارس ۱۸۵۷ است. حرکت …