برنامه کنگره دوم جبهه ملی ایران – اروپاهلند – لیدن

)Maredijk 100, 2316 VP LEIDEN(

شنبه ۲۰ و یکشنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۰ برابربا ۱ و ۲ اسفند ۱۳۸۸

شنبه ۲۰ فوریه

ورود به سالن کنگره از ۱۱:۰۰

۱۱:۳۰ خوش آمد به حاضران

۱۲:۰۰ انتخاب هیات رییسه کنگره

۱۲:۳۰ قرائت پیامهای رسیده

۱۳:۰۰ تصویب نظامنامه (آیین نامه نحوه برگزاری کنگره)

۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ تنفس نهار

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ سخنرانی آزاد

۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰ طرح اسناد تصویبی کنگره وبحث راجع به آنها ( سند سیاسی ، قطعنامه )

یکشنبه ۲۱ فوریه

۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ طرح اساسنامه تصویبی کنگره وبحث راجع به آن

۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تنفس نهار

۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ برگزاری انتخابات شورایعالی

۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ اطلاعیه ها وامور دیگر، پیشنهادات، تریبون آزاد

۱۸:۰۰ پایان کنگره

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است