اساسنامه جبهه ملی ایران – اروپا کنگره دوم


۲۱ فوریه ۲۰۱۰  برابربا  ۱ و ۲ اسفند ۱۳۸۸

پــیــشــگــفــتــا ر

جبهه ملی ایران ازلحاظ تاریخی سازمانی بوده است متشکل از افراد، احزاب، گروهها ونمایندگان طرزفکرها ونظرهای مختلف سیاسی که همگی درمورد آزاد ی، استقلال ، عدالت اجتماعی ، تمامیت ارضی ونظام حکومتی ایران در چارچوب حقوق وآزادیهای مصرح درمنشورسازمان ملل متحد ، اتفاق نظرداشته و هنوزهم دارند .* این ویژگی تنوع وکثرت گرایی که ملهم ازاندیشه های بنیان گذارآن، دکترمحمد مصدق می باشد باعث غنای فرهنگ سیاسی جبهه ملی گردیده وآنرا ازسایراحزاب وسازمانهای سیاسی که تنها برمحور یک فکر وایدئولوژی سازمان می یابند ، مشخص وممتاز می سازد .
درشرایط خارج ازکشور، سازمانیابی وفعالیت جبهه ملی ایران باید به گونه ای باشد که بیشترین استفاده ازامکانات فعلیت آزاد وقانونی رابرای تامین حداکثرپشتیبانی ازحرکتهای درون ممکن گرداند .
.
اساسنامه حاضر، با توجه به عوامل وشرایطی که دربالا توضیح داده شد تنظیم گردیده.

— * درراستای تحقق ودفاع ازحقوق وآزادیهای شهروندی یادشده دربالا ، حق آزادی بیان ، حق کار، حق مسکن ، حقوق صنفی ، مثل حق تشکل کارگران ، زنان ، دانشجویان ونیز حقوق فرهنگی وقومی ، مطرح می گردد .

اساسنامه پیشنهادی
جهت طرح وتصویب در دومین کنگره جبهه ملی ایران- اروپا

۱ – هویت و اهداف

الف- جبهه ملی ایران- اروپا نهادی است مدنی ، سیاسی ، مستقل و ملی .

ب – جبهه ملی ایران- اروپا از زمان تاسیس به مدت نامحدود تشکیل میگردد.

پ – خط و مشی ، اهداف و سیاست سازمان در منشورنهائی جبهه ملی ایران ووروح کلی اصول عقاید و هدفهای ۷ گانه جبهه ملی ایران و متعاقب آن در مصوبات کنگره سازمان تعیین میگردد.

۲ – عضویت

الف – عضویت در جبهه ملی ایران- اروپا درشکل انفرادی و سازمانی میباشد .

ب – هر شهروند (از سن ۱۶/۱۸ سال به بالا ) و هر تشکل ایرانی (با دست کم ۵ عضو فعال) که اصول مندرج در منشور جبهه ملی ایران و اساسنامه جبهه ملی ایران- اروپا را بپذیرد، میتواند عضو این سازمان گردد.
پ- شرط اساسی عضویت درجبهه ملی ایران-اروپا تبعیت از نظامات ورعایت انظباط واجرای اصول واهداف جبهه ملی ایران-اروپا بوده وهمه اعضای آن اعم از سازمانی وغیر سازمانی ملزم به رعایت دقیق هدفها ونظام سازمانی آن میباشند

۱ – ۲ – حقوق اعضا

الف – اعضای جبهه ملی ایران- اروپا دارای حقوق برابرهستند و در ابراز نظرات و عقاید خویش آزادند.

ب – اعضای جبهه ملی ایران- اروپا درهمه ارگانهای تابعه سازمان حق انتخاب شدن وانتخاب کردن را دارند .

پ – اعضا حق دارند فراکسیونهای علنی سیاسی و سازمانی تشکیل بدهند و از امکانات سازمانی برای تبلیغ و ترویج نظرات خود استفاده کنند.

ج-اعضا مجاز هستند تا طرحهای خود را برای ارتقا سیاسی و سازمانی به تشکیلات مربوطه ارائه دهند.

۲ – ۲ – وظایف اعضا

الف کوشش درجهت تحقق اهداف جبهه ملی ایران- اروپا مندرج در منشور جبهه ملی ایران و مصوبات کنگره جبهه ملی ایران- اروپا.

ب – پیشبرد سطح معلومات سیاسی و تشکیلاتی اعضا وهمچنین پشتیبانی ازمبارزات آزادیخواهانه مردم ایران وجلب حمایت افکارعمومی جهان نسبت به این مبارزات .

پ – محترم شمردن و رعایت تصمیم‌های ارگا ن ها با حفظ حقوق اقلیت .

ت – پرداخت حق عضویت .

ث – عدم وابستگی وعدم همکاری با نیرو های بیگانه و نیروهایی که با استقرار دموکراسی و تمامیت ارضی در ایران دشمنی میورزند.

ج – احترام متقابل و رعایت حقوق اعضاء*.

چ – کوشش جهت گسترش تشکیلات و جلب اعضای جدید .

*تبصره: درموارد مشخصی که عضوی بااجرای سیاست معین و یا اقدامی مشخص مخالف باشد، ملزم به اجرای آن نیست. در نتیجه ارگان مربوطه پس از استماع از نشرات شخص یا اشخاص مربوطه (اقلیت) اجرای تصمیمات را به آن شخص واگذار نمیکند.

۳ – کنگره

الف- کنگره عالی ترین ارگان و مرجع تصمیم گیری جبهه ملی ایران- اروپا است. در گنگره اسناد و برنامه های سیاسی و تشکیلاتی کلان به تصویب میرسد.

ب- کنگره حداقل دوسال یکبار با دعوت هیات تدارک کنگره وشرکت اعضا تشکیل میشود. تدارک کنگره را هیات دبیران به عهده واحدی از جبهه ملی ایران- اروپا واگذار میکند.

پ- کنکره فوق العاده به درخواست یک پنجم اعضا ویا یک سوم اعضای شورای عالی ظرف دو ماه توسط هیئت دبیران برگزار میگردد.

ت – کسانی درکنگره حق رای دارند که عضویت آن ها قبل از رسمیت یافتن کنگره مورد تائید قرارگرفته باشد.

ث – تصمیمات کنگره یا کنکره فوقالعاده با اکثریت مطلق( نصف باضافه یک) آراء اتخاذ می گردد.

۴ – شورای عالی

۱ – ۴ – شورای عالی جبهه ملی ایران- اروپا که بالاترین نهاد رهبری درفاصله‌ی دو کنگره است، درکنگره انتخاب میشود. شورای عالی مسئولیت سیاست گذاری و هدایت عمومی و کنترل فعالیت های جبهه ملی ایران- اروپا و ارگان های آن راتا کنگره بعدی برعهده دارد.

برای کاندید شدن در شورای عالی ، حداقل دو سال عضویت در جبهه ملی ایران با یکی از سازمانهای وابسته به آن اجباری است.
۲ – ۴ – جلسات شورای عالی حداقل یک باردرماه تشکیل می شود.

۳ – ۴ – انتخاب هیات دبیران ، برعهده شورای عالی است.

۴ – ۴ – شورای عالی مشتمل بر ۱۳ تا ۱۵ نفر از منتخبین کنگره خواهد بود که نصف بعلاوه ۱ با رای مستقیم اعضا در کنگره انتخاب می شود وبقیه اعضای آن توسط سازمانهای جبهه ملی ایران تعیین میگردد وبه کنکره معرفی میشود. در صورتی که در دور اول یک یا چند تن از نامزدها رای کافی نیاورند، رای گیری درمورد آنها تجدید می گردد.
۵ – ۴ – اعضای شورای عالی حق دارند درجلسات هیات دبیران و هیئت رهبری بدون حق رای حضور بیابند. گزارش همه جلسات عادی و فوق العاده هیئت رهبری و هیات دبیران به شورای عالی ارائه می شود .
۶-۴-اعضای شورای عالی نمیتوانند نمایندگی خود را به دیگری انتقال دهند.

۵ هیئت رهبری

هیئت رهبری که عده آن ۳ نفر است از طرف کنکره/شورای عالی ، از بین شورای عالی تا کنکره بعدی انتخاب میگردد.
وظایف هیئت رهبری به شرح زیر است:
انتخاب سخنگو از بین هیئت رهبری
بررسی وتنظیم خط مشی سیاسی وپیشنهاد آن برای تصویب شورای عالی
تهیه برنامه سیاسی واجتماعی وفرهنگی وپیشنهاد آن برای تصویب به شورای عالی
انتخاب مسئول سایت و نظارت سیاسی بر امورآن
هیئت رهبری ، جبهه ملی ایران- اروپا همراه با هیات دبیران، جبهه ملی اروپا را در مجامع ملی و بین المللی نمایندگی می کند و نظارت بر همه امور تشکیلاتی- سیاسی را بر عهده دارد
۶- هیأت دبیران

۱- ۶ – هیات دبیران مسئولیت هدایت و مدیریت تشکیلاتی جبهه ملی ایران- اروپا و پیشبرد سیاست ها واجرای برنامه مصوب کنگره بر اساس تصمیمات اجلاس شورای عالی را درفاصله دو کنگره برعهده دارد. هیات دبیران در برابر شورای عالی و هیئت رهبری پاسخگو است.

۲ – ۶ – تهیه و تدوین اسناد پایه ای برای تصمیم گیری در مسائل مهم سیاسی و تشکیلاتی از وظایف هیات دبیران است با مشورت با هیئت رهبری.

۳ – ۶ – شورای عالی با رای مخفی ، ۳-۵ نفر از اعضای خودرا برای این ارگان انتخاب می کند.

۴ – ۶ – انتخاب هیات دبیران حداقل یک بار در سال از سوی شورای عالی تجدید می شود. این امر میتواند به طورفوق العاده ، به درخواست حد اقل یک سوم اعضای شورای عالی صورت بگیرد.

۵ – ۶ – هیات دبیران مجاز است در صورت نیاز با توافق نسبی اعضای شورا، تعدادی عضو مشاور به ترکیب خود اضافه نماید(بدون حق رای).

۷ – گروه های کار و واحدهای منطقه ای

۱ – ۷ – گروه های کاردرامر پیش برد امور سیاسی و تشکیلاتی جاری جبهه ملی ایران- اروپا را و یا برای پژوهش در زمینه های تخصصی معین تشکیل می شوند و در ارتباط با ارگان های رهبری فعالیت می کنند.

۲ – ۷ – اعضای جبهه ملی ایران- اروپا درکشورها، مناطق و شهرهای مختلف می توانند برای سازماندهی فعالیت های خود ، واحدهای محلی تشکیل دهند . این واحدها ضمن انجام فعالیتهای مستقل محلی موظف به هماهنگی با هیئت دبیران جبهه ملی ایران- اروپا میباشند.

۸ – امور مالی

۱- ۸ – نیازهای مالی جبهه ملی ایران- اروپا از طریق حق عضویت، فعالیت های مالی مستقل جبهه ملی ایران- اروپا، و کمک های مالی که بدون ایجاد وابستگی سیاسی باشند، تامین می گردد.
۲ – ۸ – هیات دبیران گزارش دقیق امور مالی ا را به اطلاع همایش سراسری و همه اعضا می رساند .

۹ – آئین نامه های اجرائی ومقررات انضباطی

۱ – ۹ – نحوه اجرای امور تشکیلاتی مندرج دراساسنامه، توسط آئین نامه هائی که از طرف ارگان های مربوطه وواحدهای کشوری تنظیم و به تصویب کنگره می رسد، مشخص می گردد.
چنانچه عضوی رفتاری خلاف شئون ومصالح جبهه ملی ایران ازخودنشان دهد ، به پیشنهاد واحد مربوطه ویا شورای عالی باتایید شورایعالی به طورموقت یا دایم ازعضویت جبهه ملی ایران – اروپا منفصل می گردد .

۱۰-شورای داوران

۱-۱۰- شورای عالی جبهه ملی ایران – اروپا در صورت بروز اختلاف در شورا یا واحدهای خود ، افرادی را از درون شورا ویا از اعضای با سابقه سازمان ، جهت حل مشکل ورفع اختلاف به عنوان شورای داوران انتخاب می کند.
۲-۱۰- در صورت استعفای واحد یا عضوی از شورا، مشکل به شورای داوران ارجاع گردیده تا تائید ویا بررسی گرددو نتیجه در شورای عالی تائید گردد. بازگشت واحد مربوطه یا عضو مستفی فقط با تائید شورا عالی امکان پذیر است.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است