۱۹ آبان سالروز شهادت دکترسیدحسین فاطمی را گرامی میداریم جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایراندیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان ندادکه شب راسحرکند

درتاریخ مبارزات ملتها گهگاه انسانهایی آزاده پا به عرصه وجود میگذارند که دلاورانه درپیمودن راه پرخطرحق طلبی، میهن دوستی، آزادگی وعدالت با ایمانی راسخ بدون بیم وهراس گام برمیدارند. آنان درراه انتخابی خود شجاعانه مبارزه میکنند، می خروشند ومی رزمند وهرگزازحرکت بازنمی ایستند. تنها وتنها مرگ آنان را ازخروش بازمیدارد وبراین باورند ” موجیم که آسودگی ماعدم ماست ”

درآسمان ایران چه بسیارند زنان ومردان مبارزی که چون ستارگان میدرخشند ودرشبهای تیره راه گشای کاروانیان میشوند. بدرستی یکی ازآن ستارگان پرفروغ آسمان ایران که هیچگاه غروب نمیکند شهید دکترحسین فاطمی است. آزاد مردی که درنبرد نابرابربا اهریمن استبداد واستعمارتا آخرین قطره خون خود پایداری کرد.

درسپیده دم نوزده آبان ۱۳۳۳ دژخیمان برخواسته ازکودتای ننگین ۲۸ مرداد آن پیکرزخم برداشته ازگلوله استعمارودشنه های استبدادرا برروی برانکارد تیرباران کردند. جسم آغشته به خون او دردل خاک ایران جای گرفت وقبله گاه میهن دوستان وآزادی خواهان شد. هرگز فراموش نمیکنیم آنروزوآن روزگاران را درحالی که مملکت دراشغال نظامیان برخواسته ازکودتا بود مردم ایران یکپارچه با نوارسیاه به بازو فریاد میزدند : «جلاد ننگت باد»

امروزجوانان این مرزو بوم ازما میپرسند، براستی گناه فاطمی چه بود…؟ چه میخواست…؟ چه میگفت …؟ چه مینوشت …؟ وچه میکرد…؟

آری عزیران این حق مسلم شماست که بدرستی بدانید وکنکاش کنید که گذشته چگونه گذشت.

دکترفاطمی گناهی بس بزرگ ونابخشودنی داشت. یکی آنکه هرگزنوکرخانه زاد نشد وبه وعده های فریبنده شاه ودرباریان دل نبست وپرده ازچهره اوبرگرفت. دیگرآنکه با ملی کردن صنعت نفت درکناربزرگ مرد تاریخ ایران دکترمحمد مصدق رگ حیاتی دولت فخیمه انگلیس را قطع کرد ودرهای سفارت را بست. ” البته نمیدانست تا درباراست انگلیس احتیاجی به سفارت ندارد ” وبنابراین میبایست ازاوچنین انتقامی میگرفتند تا درس عبرتی باشد برای دیگر مبارزان ضد استعماری واستبدادی جهان .

پس ازفرارشاه در۲۵مرداد به بغداد دکترفاطمی بعنوان سخنگوی دولت درمصاحبه مطبوعاتی گفت نظر دولت را نمیدانم ولی نظرخود را درسرمقاله امروزباخترامروزبه اطلاع ملت ایران میرسانم ، ضمنا تلگرافی به سفارت بغداد مخابره کردم که عینا دراختیار آقایان میگذارم « جناب آقای اعلم . بغداد. تماس سفارت با کسی که بدون اطلاع دولت صبح بعدازکودتای نظامی مواجه با شکست فرارکرده است به هیچ وجه مورد ندارد. وزیرامورخارجه دکترحسین فاطمی»

همان روزدرمتینگ جبهه ملی ایران درمیان غریوشادی مردم که تا ساعاتی ادامه داشت اوگفت : ” … هموطنان فرزند آن پدری که قرارداد ۱۹۳۳ را شصت سال تمدیدکردمیخواست نهضت شما را از بین ببرد ، پدرش بیست سال عامل کمپانی نفت جنوب بود وچهل سال دیگربرای پسرش گذاشت … برای شما ملت استعمارسیاه وسفید وسرخ علی السویه است… روزی که صدای رادیو تهران بلند شدوگفت نقشه کودتا چیان نقش برآب شده اوراه اولین سفارتی که انگلستان درخارج ازایران دارد درپیش گرفت … خدای ایران بزرگ است ”

دکترفاطمی ازصبح ۲۵مرداد دردونقش وارد صحنه سیاسی ایران شد یکی دولت مرد ودیگری روزنامه نگاری مبارزوانقلابی اوبا سه مقاله پرده ازچهره شاه وکودتاچیان برداشت با این عناوین ” درروز اول : این دربارشاهنشاهی روی دربارسیاه فارق را سفید کرد ودردومین روز: خائنی که میخواست وطن رابه خاک وخون بکشد فرارکردودر آخرین مقاله : فراری بغداد نوکری وبردگی انگلیس را برپادشاهی ملت خود ترجیح داد ”

اما کودتایی دیگری درراه بود که باهماهنگی سه قدرت بزرگ آن روزجهان تدوین واجرا شد. برنامه آژاکس اقدام مشترکی بود ازشاه ایران، وینستون چرچیل ، آنتونی ایدن ، آیزنهاور، برادران دالس وسازمان سیا تنها مقصود این اتحاد بزرگ ونامیمون برانداختن نخست وزیرایران دکترمصدق بود.

روزششم اسفند ۱۳۳۲ دکتر فاطمی دستگیر شد وزیرسقف شهربانی دژخیمان رژیم به سرکردگی شعبان بی مخ (تاج بخش) برپیکراو دشنه ها وارد کردند سپس اورا با تنی رنجوربه دادگاه نظامی شاه بردند ودریک محاکمه نظامی غیرعلنی اورا به اعدام محکوم کردند رژیم تمام کوشش خود را کرد که اورا بشکند ووادارکند ، زانو بزند وطلب عفووبخشش کند ولی این آرزو را بردل شاه گذاشت ودرمقابل بت ساخته شده به دست استعمار کرنش نکرد وبا غرورتمام گفت : ” اگرمن این افتخاررا پیدا کنم که درراه وطنم این نیمه جان را بگذارم درست درراه خودش مصرف شده است ”

نامش جاویدان وراهش پررهروباد

عده ای ازیاران وهم میهنان برمن خرده میگیرند که تا کی ازگذشته یاد میکنی؟ گذشته گذشته وبه تاریخ پیوسته … بایدبه حال بیندیشیم … درپاسخ آن عزیزان من براین باورم این گذشته است که امروزما را ساخته گذشته وهمیشه چراغ راه آینده بوده وبا درس ازآن میتوان آینده راساخت. امروزباید به نسل جوان وآنان که گذشته را به فراموشی سپرده اند یا دآورشد که باردیگرتاریخ یکصد ساله ایران را بازخوانی کنند تا به علل نارسائی ها وعقب افتادگیها وبحران ها پی ببرند. ازیاد نخواهیم برد که اولین کلنگ استبداد به دستوروبه خواسته انگلیس وبه دست یک قزاق چکمه پوش درکودتای ۱۲۹۹ زده شد وکاخی عظیم ازاستبداد وخودکامگی وظلم وستم وآزادی کشی وفساد با خون آزادی خواهان بنا شد. وبا کودتای ۱۳۳۲ این کاخ بازسازی شد بازهم با خون جوانان .

ولی درپی مبارزات ملت ایران آن کاخ درانقلاب ۱۳۵۷به دست مردم فروریخت. حال پس ازچهل وچهارسال بازماندگان آن رژیم ازمخفیگاه ها به درآمده ودراندیشه آنندکه باردیگر از خیزش ازادیخواهانه جوانان سو استفاده نموده وبا موج سواری بر خیزش حق طلبانه مردم ایران، با یاری بیگانگان کاخی چون گذشته بنا کنند.

آنان ملت بزرگ ایران را نشناخته اند ملتی که بیش ازیکصدسال برای آزادی وحاکمیت ملی مبارزه کرده هرگزگامی به عقب برنمیدارد واجازه نمیدهد که ازچاهی به درآمده وبه چاه دیگرسقوط کند.

پاینده ایران –

۱۹ آبان ۱۴۰۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است