پیام نوروزی ۱۳۹۵ و نیایش سال نو – کورش زعیم


شاید که از این سال بتوانیم نخستین گام را برای زدودن دروغ و فساد و خشونت و بیسوادی حکومتی برداریم، و راه رهایی از سیاه دلی و تاریک اندیشی، و بازشکوفایی ملت بزرگ ایران را بپیماییم. باشد که لبهای تک تک مردم عزیزمان، در آینده ای نه چندان دور، دوباره خندان شوند و شادی دوباره به دلهای ما، و پرنده های فراری به خانه هایشان، بازگردن

سال نو را با این امید آغاز می کنیم که ایران عزیز و ملت بزرگ ما سرانجام آینده امیدبخشی را در افق مشاهده میکند. با این امید که سال نو آغازی برای برونرفت ستم و دروغ و غارتگری و خیانت، از میهن اهورایی ما باشد. به این امید که سال نو آغازی برای رهایی از خودکامگی، تنگ اندیشی و فساد ساختاری؛ و پگاهی برای بازگشت به راستی و آزاد اندیشی و سروری مردم باشد. نوید که ما ایرانیان سرانجام کشور خود را پس خواهیم گرفت و به جهانیان نشان خواهیم داد که این کهنترین ملت جهان، هنوز هست و تا ابد خواهد بود.
آزادگی، راستی و مردم سالاری در سرشت ما ایرانیان است. ما نه تنها هیچگاه خودکامگی مذهبی را برنتابیده ایم، که از هرگونه خودکامگی بیزاریم. ما با دروغ و فساد بیگانه ایم، و آنچه گرفتارش هستیم ویروسی است که به ما تزریق شده و ما را سرافکنده ملتهای جهان کرده است. در ایران راستین دروغ و دشمن برابر هستند، زن و مرد برابر هستند و تنها ملتی در جهان هستیم که زن و مرد “همسر” هستند نه شوهر و زن یا مرد و ضعیفه. ما به باورهای مذهبی مردممان تجاوز نمی کنیم، توهین نمی کنیم و تبعیض قایل نمی شویم. همه باورها، مذهب ها، گرایش های سیاسی یا اقتصادی، نژادها و قوم ها گرامی و برابرند. آنان که تفاوت قایل می شوند خائن به کشور و فرهنگ ایرانی هستند.
ما ایرانیان با فرهنگ شادی آفریده شده ایم، ما سیاهپوش و دروغین گریه کنندگان نیستیم. ما ایرانی هستیم و همه جشن های ایرانی را رسمی و بر پا خواهیم کرد. جشن بزرگ نوروز را، و جشنهای ملی مهرگان، یلدا و سده را به تقویم باز خواهیم گرداند. ما در روز جهانی کورش، روز ملی ایران را جشن خواهیم گرفت، پرچم سه رنگ شیر و خورشید خود را خواهیم افراشت و همه کشور را چراغانی خواهیم نمود و پایکوبی خواهیم کرد.
هرچند سختی های زیادی در پیش است، ولی آینده نیکی را برای ملت ایران پیش بینی میکنم، زیرا ما ملت نیکخواهی هستیم. هنگامی که ملت ایران حاکمیت خود را خود بدست بگیرد، ثابت خواهد کرد که خشونت گرا نیست، ثابت خواهد کرد که آزاده و بخشاینده و مهربان است. ملت ایران همه کسانی را که از انحصارها و روابط نامشروع و غیرقانونی و ابزار قدرت بهره برداری کرده ثروت اندوخته اند خواهد بخشایید، بشرط آنکه مالیات ثروت نامشروع خود را بدهند و تمامی آنرا در ایران سرمایه گذاری کنند. ملت همه کسانی را که ستم کرده اند، خشونت کرده اند، زندانی کرده اند، حکم های ناحق و ستمگرانه داده اند خواهد بخشایید. ملت آنان را که به ناحق دستشان به خون آلوده شده باشد با مهراندیشی دادرسی و به کارهای مردمی خواهد گمارد. اعدام لغو خواهد شد. ملت هم مینهان گمراه شده ای را که برای فرار از ستمگری حاکمیت فریب تبلیغات دروغ بیگانگان را خورده و با ملت خود و فرهنگ والا و بینظیر ایران بیگانه شده اند خواهد بخشایید و حقوق برابر همه افراد را تضمین خواهد کرد. ملت ایران همه کسانی را که در اداره کشور خلاف حقوق مدنی و حقوق بشری عمل کرده اند خواهد بخشایید. ملت ایران شایستگی همه افراد را بی توجه به باورها و وابستگی های کنونی و گذشته، از برونمرز و درونمرز برای اداره کشور به کار خواهد گرفت. ملت ایران با همه کشورهای جهان روابط سیاسی و اقتصادی بر پایه منافع مشترک برقرار خواهد کرد. ملت ایران نشان خواهد داد که در بزرگی و مهراندیشی همتا ندارد.
امروزه آشکار شدن واپسگرایی و تروریسم مذهبی نشان می دهد که جامعه جهانی برای یک تمدن نوین آماده سازی می شود. جهانگرایی هرگز بدست نخواهد آمد مگر همه کشورهای جهان مردمگرا شوند و حقوق بشر نهادینه گردد. بازگشت طاعون افراطگرایی مذهبی و خشونت وحشیانه، و بازگشت دسیسه های سیاسی بین المللی برای هدفهای تاریخ گذشته گسترش ارضی و رویاهای استعمار نو، این نوید را می دهد که این بار آنها برای همیشه ریشه کن و نابود شوند. این اراده جامعه بشریست تا بتواند به نظم نوینی از همبستگی سیاسی دست یابد، آرمانی که نخستین بار کورش بزرگ ۲۶ سده پیش بنیانگذاری کرد.
رژیم های مذهبی، که همیشه با تبعیض و خشونت و در میان فساد سازمان یافته حکومت کرده اند، باید راه را بر سکولاریسم که در آن همه شهروندان برابر باشند، و همه کشور توسط کارشناسان اداره شود نه اهل منبر، باز کنند. بیشتر کشورهای اسلامی این منطقه با بالاترین درجه فساد و خشونت اداره میشوند.
حاکمانی که نمی توانند ایرانی باشند و ایرانی بیاندیشند؛ هرچند که ایران را خانه میشمارند، دلشان در خواستگاه باورهایشان است و ثروتشان در کشورهای امن، بهتر است تکلیف خود را با ملت ایران روشن کنند. ایران شهروندان چند همسره نمی پذیرد، اگر نمی توانند فقط و فقط به ایران بیاندیشند، کنار بروند و بگذارند آنان که فقط ایرانی هستند و به ایران می اندیشند این کشور را اداره کنند تا از ژرفای ذلتی که همین باورها و وابستگی ها ایجاد کرده به اوج ایرانی بودن برسیم. آنگاه است که ما ایرانیان بار دیگر پیشاپیش کاروان تمدن گام برخواهیم داشت و جهانیان را از آزادگی و خرد و دانش خود شگفت زده خواهیم کرد.
شاید که از این سال بتوانیم نخستین گام را برای زدودن دروغ و فساد و خشونت و بیسوادی حکومتی برداریم، و راه رهایی از سیاه دلی و تاریک اندیشی، و بازشکوفایی ملت بزرگ ایران را بپیماییم. باشد که لبهای تک تک مردم عزیزمان، در آینده ای نه چندان دور، دوباره خندان شوند و شادی دوباره به دلهای ما، و پرنده های فراری به خانه هایشان، بازگردند.
نیایش سال نو
ای تویی که خورشید من ایرانی را گرفتی تا در تاریکی و ایستایی ذهن تو پندارم که تنهایم،
ای تویی که شیر وجود من را در قفس موشان زندانی کردی،
ای تویی که آهن اراده من را با سنگ خارای خود می ترسانی،
و پرچم زیبای سه رنگین من را بیگانه کرده ای.
بدان که من ایرانیم!
من ذهن مرده تو را چنان با جنبش آزادگی خود تکان خواهم داد تا زنده و پویا گردد.
من دل تاریک تو را با فرهنگ جهان بین ایرانیم چنان روشن خواهم کرد، تا از تاریکخانه خود برون آیی.
تو تاریکی اندیشه خود را بر من تحمیل کرده ای،
تو خشونت فرهنگ خود را بر من روا داشته ای،
تو دارایی من را برده ای و در خواری و ناتوانی رَهایم کرده ای،
ولی من تو را سرانجام به روشنایی ایرانی بودن خواهم کشاند،
من ستم تو را با مهربانی خود درهم خواهم شکست.
من ایرانی تا تو را انسان نکنم از پای نخواهم نشست،
و لذت و سربلندی ایرانی بودن را به تو خواهم چشاند،
تا هرگز نخواهی آنچه هستی باشی!
برداشت از سخنرانی کورش زعیم در پاسارگاد

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است