پیام علی اصغر حاج سید جوادی به مناسبت اعتراضات اخیر


دراین لحظه حساس تاریخی ازمبارزات مردم ایران، بنابه درخواست تعدادی ازفعالین سیاسی درایران ازسوی آقای علی اصغرحاج سیدجوادی، مبارزقدیمی وسرشناس نهضت ملی وآزادی خواهی که عمری رادرمبارزه وتلاش برای آزادی،استقلال و سعادت مردم ایران صرف کرده اند، تهیه شده است.با تشکرفراوان ازایشان که باوجود بیماری قبول دعوت نمودند.

هموطنان جوان وفرزندان برومندم!

خطاب به نسل جوان هم وطنم رادرقله ای به ارتفاع نودسالگی مجاز می دانم.
فرزندانم،درکنارشمانیستم اما به حکم سابقه هرگز ازکنارشماوآرمان های شمابرکنارنبوده ام.دراین راه،روزگاری درسلطنت استبدادی شاه سالهاممنوع الخروج بودم وروزگاردیگری درولایت مطلقه فقیه به حکم رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب،مفسد فی الارض ومحارب باخداشدم.چه راهی برای من جزخروج ازکوه وبیابان باقی مانده بود.

هموطنان جوانم! پس ازشکست دویست ساله جنبش اصلاح طلبی ازحاکمان مستبد،اکنون تاریخ،ملت ایران عموما وشما نسل جوان راخصوصا به میعادگاه سرنوشت خودفراخوانده است.تاامروز،ازقائم مقام فراهانی،نخستین اصلاح طلب روشن ضمیراوائل قرن نوزدهم،تاحسن روحانی،اصلاح طلب فرصت طلب که نان را به نرخ روز می خورد،آنچه را که ملت ایران ازانقلاب بهمن ۱٣۵۷ بدست آورده است،رهائی ازنظام سلطنت موروثی وگسستن بند نیمه مستعمرگی وبطلان رابطه اطاعت هیئت حاکمه ازسفارت خانه های روسیه وانگلیس وامریکا بود؛وهمچنین است که اگربه خاطرفسادوخفقان سلطنت پهلوی طبق سنت گذشته مردم درانتظارمنجی ودست نجات دهنده بودند،پس ازآخرین منجی،یعنی خمینی،مردم ایران دیگردرانتظارمنجی نیستند؛زیراسراسرنظام جمهوری اسلامی ازسطح تا قله درمنجلاب فساد وتبه کاری وجنایات علیه بشریت غوطه ورند.درفقدان جامعه مدنی،پناهگاهی برای دفاع مظلومان وجودندارد.

هموطنان جوان من!ملت ایران به خاطرفقرفرهنگی وفقدان رشد اجتماعی وسیاسی،ازعهده دفاع ازدست آوردهای انقلاب مشروطیت مخصوصا،ازسلب قانونی اختیارازشاه درمداخله درامرحکومت برنیامد.زیرا ایران پس ازازدست دادن قسمت های عظیمی ازخاک خود درشمال وشمال شرقی بوسیله امپراتوری مهاجم روسیه وقسمت های مهم دیگری ازخاک خوددرجنوب وجنوب شرقی بوسیله امپراتوری انگلیس،بقول«سرریدربولارد»وزیرمختارانگلیس دردوران جنگ دوم جهانی،محکوم به استقلال شد،امااداره این استقلال مصنوعی برعهده کارشناسان استعماری درسفارت خانه های روسیه،انگلیس وامریکابود.وانگلیس باتوطئه کودتای ۱۲۹۹بدست رضاخان میرپنج قزاق خط باطلی به دست آوردهای انقلاب مشروطیت کشید.باردیگر پس ازاشغال نظامی ایران بوسیله قوای روسیه وانگلیس وبعدا امریکا،ملت ایران فرصت هم آهنگی واتحادرادرجنبش ملی شدن صنعت نفت به خاطر تفرقه وآرمان گرائی تهی اززیرساخت های اجتماعی واقتصادی ازدست داد وباکودتای ۱٣٣۲ به دست امریکا وانگلیس ودربار وحلقه های مذهبی کاشانی وبهبهانی وخیانت آشکاررهبری حزب توده به مدت ۲۵سال درمحاق اختناق وسانسور زبان وقلم،نهضت ملی شدن صنعت نفت وحکومت قانونی دکترمصدق رادرگرداب فسادوغارت میلیاردهادرآمدنفتی به نابودی کشاند.تاریخ فراموش نمی کند که دولت دکترمصدق دولت ضد استبداد وضداستعماربود.اماشاه باانقلاب ۵۷ آخرین صفحه تاریخ سراسرظلم وفساد نظام سلطنت رابه دست خودتوشیح کرد،آن چنان که نه اینکه نظیرمحمد علیشاه قاجاربافرارخود ولیعهد خودرابرجای گذاشت،بلکه آخرین شاه ایران ولیعهد خودرانیزبه همراه خود ازایران خارج کرد؛یعنی پایان قدرت موروثی چندین صدساله تاریخ پرماجرای ایران.آقای خمینی رهبرانقلاب ایران،بلافاصله پس ازورود به تهران،به گورستان بهشت زهرا رفت ونه دردانشگاه،ودرآنجا با این جملات که«پدران ماحق نداشتند برای ماتکلیف معین کنند»خط سیرآینده طلائی نظام سیاسی ایران رابه وضوح ترسیم کرد؛یعنی که مرادبرداررفته او،شیخ فضل اله نوری مجتهد فقیه،درغوغای محمد علیشاه قاجارخواهان پادشاهی مشروعه به جای پادشاهی مشروطه بود.آقای خمینی بااین جملات دولت رادرخدمت دین درآورد ودرنتیجه این نظریه سیاسی-مذهبی خمینی دراصل۵۷ قانون اساسی به این صورت پیاده شد که هرسه قوه حاکم کشور ازیکدیگرمستقل اند،اماهرسه قوه زیرنظارت وامرولایت فقیه قراردارند؛یعنی هرسه قوه بدون رابطه ارگانیک باهم فقط دربرابرولی مطلقه فقیه مسئولند.به این ترتیب،مردم ایران باقبول اصل۵۷ قانون اساسی به صغیربودن خود رای مثبت دادند.

فرزندان عزیز! قانون اساسی جمهوری اسلامی براساس ولایت مطلقه فقیه،سنداسارت وصغیری ملت ایران است.دراین سند انسان ایرانی،ازحق آزادی وجدان وعقیده وحق آزادی بیان،باقلم وزبان وحق آزادی اجتماع وتعامل وتبادل محروم وممنوع شده است.درجنگل وحوش نیزهیچ جانوری حق زندگی خودرابه میل خودبه جانوردیگری واگذار نمی کند.فرزندان گرامی!شمادرقرن بیست ویکم زندگی می کنید.درفرهنگ این قرن،زن ومرد دارای حق مساوی درآزادی انتخاب واجتماع هستند،آزادی بدون تبعیض ازرنگ ونژادوجنس وقوم.دراین قرن حق نه به زور وزورگوئی بستگی دارد ونه به پول وقدرت.هزینه دریافت این حق ازکسانی که می خواهند ملت ایران رابه قرن هفتم میلادی برگردانند،برای ملت ایران به قیمت ده ها هزارجوان به خاک افتاده ومیلیارد هامیلیاردثروت ملی تمام شده است.

فرزندان عزیزمن!باتجمع واتحادوهمبستگی،باتکیه به رشدسیاسی واجتماعی شگرف خود ونه باخشونت وپراکندگی،به متولیان جمهوری اسلامی تفهیم کنید که حکومت حافظ ومدافع عقایدسیاسی واجتماعی مردم است بدون گرایش به آنها.دولت دربرابرقانون مسئول اعمال خویش است.

درچشم اندازآینده،من جزتکه پاره شدن ایران به دست اسرائیل وامریکاوروسیه وشیخ نشین های مفت خورخلیج فارس،ویابرقراری نظام مردم سالاری وتوزیع عادلانه ثروت های ملی وفرصت های اجتماعی نمی بینم.کلید این سرنوشت تاریک وروشن دردست پایمردی وهمت شما نسل جوان وفرهیخته ایران است.
اینک این شما واین چشم اندازدرپیش شما.قدم درراه ومنت سرنوشت برمن که دراین راه با مجال به هم قدمی با شماسرافرازم.

علی اصغرحاج سید جوادی

پاریس- ۲ ژانویه ۲۰۱٨- ۱۲ دی ۱٣۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است