وجدان در برابر کشتار قد برمی‌افرازد. به احترام چهلمین روز کشتار خونین آبان ۹۸


زمانه سیاه وبیداد استبداد ابان ماه برگ دیگری از تاریخ ایران را به نام کشتار ٬ ننگ سیاه ٬ ظلمت علیه بشریت رقم زد.

دوره ای که حمله ها وکشتارهای خونین به توده های مردمی که گرسنه وخسته از نظام در اعتراض به خیابان ها امده بودند تفنگ های خشم استبداد و جباریت به جان های ازاده مردم دست درازی کردند خون صدها انسان های بی گناه را به زمین ریختند.

ابان ماه خونین ترین جنایت تاریخی استبداد علیه مردمی است که بانگ‌اعتراض علیه فقر و بیکاری براورده بودند.

خودکامگی ها درمتن پایان ناپیدای زندگی بشری لحظه ای کوتاه بیش نیستند.

که هرانچه بخواهند خودکامگان بر پویایی زندگی بشری راه بربندند . پس از درنگی کوتاه به کناری رانده می شوند.

تاریخ ایران زمین درس های گرانبهایی دربردارد که ارزان بدست نیامده است .

ولی ارزان در اختیار کسانی که اگاه باشند قرارمی گیرد.

واگر اموخته نشود به بهای گرانی پرداخت خواهد شد.

ادم کشی وجنایت علیه بشریت هرگزا ؛ در هیچ مکتبی نیست ٬ ادم کشی است و بس؛».

حمله وکشتار خونین حوادث اخیر برچند استان های کشور که به زعم حاکمان ایران علیه دین و ایمان صورت پذیرفت نمی تواند توجیه اش کرد . جنایت است ٬ جنایت است وجنایت بشری است.

برسرتوده های مردم بی پناه وگرسنه وخسته از نظام چه می اورید وچه می کنید؟

که فردای رستاخیز ودرپیشگاه خداوند وپیامبر چه دلی از مردم می اشوباند وحساب پس خواهند ستانید وجنایت وکشتار وخون هایی که ریخته اید.

چه وحشنتناک است این جنایت زندگی ستیز وزندگی کش؛

که با قدرت طلبی های مهار ناپذیرش چنگ دراز می کند وجان های ازاده را می گیرد تا همه جان ها را زیرسلطه جباریت تامگرایی خود دراورد.

براستی چه هولناک است چه سکوت سردی وسیاه یکنواختی وملال آوری که ایران را در خود فرو میبرد.

اگر چه گذشت زمان سیاه واستبداد را تاب می اورد ووقتی که لحظه ای کوتاه به خاموشی گرفتن فرو می رود؛

اما ازادی سیاسی زاییده می شود وسربلند می کند

باهرانسانی که زاییده می شود وجدانی نو٬ پا برعرصه زندگی می گذارد همواره جان های ازاده ای از میان انان برخواهد خاست که برتکلیف انسانی خویش اگاهی می یابد وبرای دفاع از حقوق انسان ها به میدان نبرد ومبارزه دیرینه سال استبداد پیشگان پای بگذارد ونبرد کند.

خودکامگی ها‌نیز سرانجام از توان می افتد٬ وپیر وفرسوده می شود وازپای می افتد.

نسل ما می داند که تلاشی تقریبا دیوانه وار باید میان ملت خود صلحی برقرار کند .

بااشتی دادن مجدد همه مردم وکار وفرهنگ وساختن کشتی نوح دیگر ٬ گشتی یگانگی با مدد همه مردم این کار عظیم را پیش ببرد.

زور همیشه در دست مردم .

وزمامداران برای حفاظت خودهیچ چیز جز قدرت وعقیده ونظر مردم نسبت به انها ندارند.

حکومت فقط برروی عقیده ونظر مردم مستقراست واین قاعده همان قدر نظامی ترین ومستبدترین حکومت ها را در برمی گیرد ٬ که ازادترین ومردمی ترین انها را».

ار این رو جادارد که هشدار داد که فریادهای خفته درگلو همیشه خاموش نمی شود

از کینه وفریاد مردم حذر باید کرد ‌که چشم های خشم مردم ایران مثل اتش زیر خاکستری است که به جوش اید واگر شعله های ان سر کشد هیچ دژ ٬ وپادگانی نمی تواند از سرایت ان به قرار گاه حکومت تان جلوگیری کند .

مردم را بازیچه هوس های قدرت وثروت تان قرار ندهید.

تضمین ازادی وعدالت وحقوق شهروندی مردم را در هاویه خشونت کشتار تان تباه نسازید که امروز همین مردم گرسنه وخسته ایران قربانیان ستم وظلم همین نظام هستند.

جامعه صبور ایران در برابر این ستم ها وکشتار ها ی خونین مدت زیادی در خاموشی نخواهد ماند

همچنانکه مارگریت اتریشی در یکی از ترانه های خود سروده است:

زمانه سیاه سپری می شود/

روشنایی براستانه ایستاده است/

باران می نشیند/

اسمان صاف خواهد شد/

ارامش فرا خواهد رسید/

وشوربختی ها پایان می گیرد/

اما تنها این همه در رسد٬ چه رنج ها که بر ما نخواهد رفت/

جمعی از هموندان جبهه ملی ایران (سامان ششم) و ملی ومذهبی های ( گیلان، شهرستان های رشت، انزلی، شفت، فومن و تولم شهر).

رضا کاظمی ( چهارم دی ماه هزار سیصد ونو د هشت)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است