نان، کار، آزادی؛ پوشش اختیاری- فرهنگ قاسمی


نان، کار، آزادی؛ پوشش اختیاری

این بود شعار زنان آزادیخواهان و عدالت طلب و ترقیخواه ایران. به چه حقی استبداد این حقوق را از زنان ایران سلب کرده است. نان یعنی، در یک حاکمیت دولت موظف است حداقل معیشت را برای شهروندانش تامین کند. کار یعنی، کار کردن حق مسلم انسان است، کار استقلال ادمی و شرافت زندگی انسانی را فراهم میسازد. آزادی، آزادی حق انسان است. برخورداری از آزادیهای فردی واجتماعی لازمه فعالیت و رشد دموکراسی، جامعه دادگستر و رفاه ملی می باشد. برای همین زنان ایران قبل از هر چیز، برای استقرار آزادی تلاش میکنند. نداشتن پوشش اختیاری همان نداشتن آزادی؛ همان حاکمیت برده داران است. زنان چهل سال است که علیه این حاکمیت و مبانی فکری آن مبارزه میکنند و این مبارزات بیگمان نتیجه بخش خواهند بود.

روز هشتم مارس روز بین المللی دفاع از حقوق زنان است. من این روز را پیشاپیش به همه زنان جهان تبریک می گوییم و خوشحالم که امروز در خدمت دوستان و رفقا هستم.

دفاع از حقوق زنان نه تنها برای ما، بلکه برای هر انسان در هر جای گیتی امری لازم و ضروری می باشد.

از نظر من زن مدیر نخستین کانونجامعه بشری، یعنی خانه، است  که هم از نظر اقتصادی و تربیت و آموزش و پرورش فرزندان و هم از نظر  اداره ی کانون خانواده، انتظام دادن و مدیریت آن مسئولیت های بسیار مهم و ارزندهای را به عهده دارد. زن اگر از عهده چنین وظیفه سنگینی بر میاید چه کسی میتواند ادعا کند در امور دیگر از مرد کمتر است.

متاسفانه در طول تاریخ  غالباً  کیفیت های با ارزش زن  تحت الشعاع  به اصطلاحمردانگیمرد قرار گرفته است.

من این کیفیت ها را ارج می گذارم و به رسمیت می شناسیم و از حقوق زنان در سراسر جهان به ویژه در کشورمان ایران پشیبانی میکنم. معتقدم  اگرچه زنان در دفاع از حقوق خود می کوشند  اما در دفاع از حقوق آنانبه  مثابه یک حق جهانشمولهمه اعضای جامعه بشری به ویژه مردان باید پیشگام باشند.

از آنجا که در جامعه سنتی ما حقوق زنان رعایت نمیشود پس بایستی از همه امکانات برای برابری حقوق زن و مرد و دخالت متساوی آنان در همه امور و مسؤلیت ها اداری و کشوری استفاده کرد تا اصل حقوق برابر زن و مرد واقعیت اجرایی پیدا کند.

از نظر من تجاوز به حقوق زنان در واقع همان تجاوز به حقوق بشر و انسانیت است. عادات و مناسبات قبیلهای و رفتار مردسالاری موجود در طوایف عقبمانده در طول زمان، روابطی را به وجود آورده اند که در اثر آن اصل برابری حقوق زن و مرد اکثراً رعایت نشده و در برخی از قوانین عقبمانده و مذاهب از جمله در دین اسلام زنان که بهعنوان مادران نقش بزرگی در تربیت و آموزش نسلهای آینده را به عهده دارند مورد ستم و نابرابری قرار میگیرند. به همین دلیل باید روز جهانی زن را ارج گذارد و یادآور شد که علیرغم همه کوششها و قوانینی که در دنیای مدرن برای برابری حقوق زن و مرد به عمل آمده اما هنوز این نابرابری و تجاوز به حقوق زنان ادامه دارد.

عدم رعایت برابری حقوق زن و مرد چیزی غیر از تبعیض از نظر حقوق مدنی و زیر پا نهادن برابری بین احاد مردم نیست. مبادرت به این امر و عدم مبارزه با آن نشاندهنده آشکار عدم رشد اصل برابری و تخلل در روند متعادل جامعه میباشد.

بنا بر تحقیقات بین المللی ORANGEZ تجاوز علیه حقوق زنان باعث عواقب سنگینی میگردد و راه رشد و توسعه مانند: از بین بردن فقر و بیچارگی و مبارزه علیه بیماری های جنسی را سد میکند و نمیگذارد صلح و امنیت در جامعه برقرار گردد.

مبارزه علیه تجاوز به حقوق زنان و دختران امری ناممکن نیست. پیش گیری آن نه تنها امکان پذیر بلکه حتی اگر دشوار و مخاطره آمیز باشد اقدامی اساسی و لازم محسوب می شود. یکی از شیوه های مبارزه با این عمل ناشایست اطلاعرسانی است.(١) همینطور دولتهای معتقد به منشور بینالمللی حقوق بشر باید نقش خود را با صراحت انجام دهند. این دولتها موظفند نه تنها با تصویب قوانینی مترقی جلوی این وحشیگری ها را بگیرند بلکه باید متجاوزین به این حقوق را به مجازاتهای سنگین محکوم کنند.

متأسفانه تجاوز به حقوق زنان دامنه گسترده ای دارد و امروز بهعنوان یک مسئله جهانی مطرح است. زیرا براساس آمار سازمان ملل ۷۰% از زنان در دوران زندگی خود مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفتهاند.  ۳۵% از زنان و دختران ضربوشتم دیدهاند و یا به آنها تجاوز جنسی شده است .

چگونه میتوان باور کرد که در جهان امروز، یعنی در قرن بیست و یکم، آلت تناسلی ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ از دختران در ۲۹ کشور آفریقا و خاورمیانه ختنه میشود و این اقدام خطرناک کماکان  در این کشورها شیوع دارد و متأسفانه دولتها و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری یا امکان اقدامی جدی در این باره را ندارند و یا اینکه ملاحظات ومنافع دولت های مترقی و مناسبات عقبمانده موجود در کشورهای آلوده به این اقدام اجازه جلوگیری از این عمل ناشایست را فراهم نمی آورد.

چگونه میتوان سکوت کرد وقتی که  آمار سازمان ملل می گوید: در جهان امروز ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ از زنان ازدواج کرده کودک اند و ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ از این زنان کودک کمتر از ۱۵ سال دارند و بارداری این زنان به علت کمی سن همواره دچار مشکلات بسیار خطرناک میشود و غالباً زندگی آنها در سنین بسیار کم به پایان میرسد.

همین دختران به علت ازدواج در سنین کم امکان ادامه تحصیل خود را از دست میدهند و دچار خشونتهای خانوادگی ومشکلات زناشویی وتوانایی یک بار داری سلامت را پیدا نمیکنند. اثرات این ازدواجها در سنین پایین برای جامعه بسیار سنگین است و خشونتهای ناشی از آن چندین نسل آینده را دامنگیر خود میکند.

خوشبختانه به دلیل مقاومت فرهنگ ایرانی برخی از این رسومات در ایران عملی نشد. اما متأسفانه حقوق زنان و برابری زن و مرد به دلیل قوانین ناشی از حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در ۳۷ سال گذشته نیز دچار صدمات بسیار بزرگی شد.

ملاحظه میکنیم علیرغم هوشیاری، آگاهی، روشنفکری، همبستگی، مقاومت واستقامت بیسابقهی زنان ایران در مقابل جمهوری اسلامی، به علت جهل و عقبماندگی و خشک مغزی رایج در اقشار رشد نایافته جامعه، و همینطور به دلیل قوانین جمهوری اسلامی و تحجر موجود در طبقه حاکمه، حقوق زنان میهن ما به انواع و اقسام بهانهها زیر پا گذارده میشود و اثرات ناشی از آن آینده جامعه ما را بیش از پیش به مخاطره میاندازد.

در خاتمه تکرار میکنم که مبارزات سرسختانه زنان کشورمان ایران را در برابر جمهوری اسلامی بسیار مهم و با ارزش می دانم و امیدوارم که این مبارزات به نتیجه برسند و در برکناری جمهوری اسلامی مبارزات آنان نقش  بنیادین خود را  ایفا کنند.

فرهنگ قاسمی

٨ مارس ۲۰۱٨

  

(١)

  • La violence contre les femmes est une violation des droits de l’homme.
  • La violence contre les femmes résulte d’une discrimination à l’égard des femmes, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que de la persistance d’inégalités entre hommes et femmes.
  • La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de progrès dans certains domaines, comme l’élimination de la pauvreté, la lutte contre le HIV/sida et la paix et la sécurité.
  • La violence contre les femmes et les filles n’est pas inéluctable et sa prévention est non seulement possible mais essentielle.
  • La violence contre les femmes est un problème mondial. Jusqu’à ۷۰ pour cent des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie
  • ۳۵% des femmes et filles sont exposées à une forme de violence physique et/ou sexuelle au cours leur vie et 7 femmes sur 10 sont victimes d’abus dans certains pays.
  • On estime que plus de 133 millions de filles ont subi une forme de mutilation génitale féminine dans les 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où la pratique dangereuse est la plus courante.
  • Dans le monde, plus de 700 millions de femmes aujourd’hui mariées l’ont été enfant, dont 250 millions avant l’âge de 15 ans. Les filles qui se marient avant l’âge de 18 ans ont moins de chances de finir leur scolarité et sont plus exposées à la violence domestique et aux complications liées à la grossesse.
  • Les coûts et conséquences dus à la violence à l’égard des femmes se font sentir sur plusieurs générations.

La campagne du Secrétaire général « Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » a proclamé tous les 25 du mois une « Journée orange », nous invitant tous à porter du orange pour appeler à l’élimination sans réserve, hésitation ni délai de la violence contre les femmes.

Cette année, la campagne « Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » du Secrétaire général des Nations Unies vous invite à « oranger le monde pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ». Rejoignez la campagne TOUS UNiS et organisez des événements « orange » entre le 25 novembre et le 10 décembre 2015!

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است