فرخنده باد یکم ماه مه (۱۱ اردی‌بهشت )، روز مبارزه کارگران برای حقوق صنفی و اجتماعی خود؛ جبهه ملی ایران- اروپا این جشن را به همه زحمتکشان ایران شادباش میگوید


هموطنان آزاده،
در جمهوری اسلامی پس از سرکوب گروههای چپ که اتحادیه های کارگری پس از انقلاب را سازماندهی کرده بودند، از آنجا که شمار بسیار زیادی از صنایع بزرگ و بنگاههای اقتصادی توسط دولت مصادره شدند، هرگونه اعتراض، اعتصاب و بست نشینی کارگری ممنوع شد. جمهوری اسلامی نهاد حکومتی “خانه کارگر” را در رقابت با اتحادیه های کارگری و جانشینی آنها بوجود آورد و از آزادی سازماندهی انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در درون هر بنگاه اقتصادی یا فرابنگاهی (صنفی) جلوگیری کرد. کارفرمایان از تشکیل اتحادیه و یا عضویت در آن را جلوگیری می کردند و مجازات یا اخراج کارگر به علت اقدام برای سازماندهی یا عضویت در آن، معمول بود. اکنون که سندیکاهای محلی و پراکنده کمابیش تحمل می شود، از ایجاد سندیکاهای سراسری اکیدا ممانعت می گردد. در حالیکه همه صنف ها باید حق ایجاد همبستگی های حرفه ای در قالب کانون، سندیکا یا اتحادیه دارا باشند کارگران، کارمندان و دیگر گروههایی که دربنگاههای اقتصادی اشتغال بکار دارند، طبق هنجارهای بین‌المللی حق تشکیل اتحادیه یا سندیکا برای دفاع ازحقوق قانونی وتلاش برای بهبود شرایط زندگی وکار و تضمین امنیت شغلی خود را دارا هستند. اتحادیه ها نیز حق دارند برای افزایش قدرت رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ایجاد ائتلافهای موقت یا دائم بصورت فدراسیون کنند.
جبهه ملی ایران از حقوق همه زحمتکشان ایران برای ایجاد تشکل های لازم برای بهترشدن شرایط زندگیشان پشتیبانی می‌کند.

جبهه ملی ایران-اروپا
۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است