فرا خوان با کمک از درگاه خداوند ..ضیاء مصباح� همزمان با اغاز سال جدید وتبریک مجدد حضور اندیشمندان وطن خواه
.. از انجا که ادامه دوگانگی غیر قابل انکار …..در واقع تضعیف کننده اعتبار دیرین «جبهه ملی
ایران » انهم با توجه به موقعیت و رسالت این سازمان ۷۵ ساله…… که مطلقا و به هیچ دلیلی
نمیتواند با ذهنیت موجود و نتایج عملکر دمان در گذشته ، قابل توجیه باشد ..
�� مهمتر اینکه موثر افتادن برنامه ها بتشخیص دلسوزان ملک و ملت علاوه بر اتکاء به
نظریات کارشناسی و…..موکول بصدائی واحد و ترک خود زنی ها بوده که همگان بجز نگارنده !
در ایجاد انشعاب مقصر بشمار توانند رفت ……
متعاقب کوشش های خستگی نا پذیر و هزینه پردازی های گوناگون بر امده از « هر کسی از ظن
خود شد یار من ….» با پرهیز از تمامی معیارهای دور از« منافع ملی » القاء شده بوسیله حکومت
…… تاکید دارد تا :
باکنار بنهادن تمامی خود محوری ها زمینه :
**زدودن دروغ ،فساد ،خشونت ، بیسوادی و از همه مهمتر «کودنی حکومتی » را با بکار گرفتن
امکانات معقول برداریم؛ و راه رهایی از سیاه د لی و تاریک اندیشی را به سوی «بازشکوفایی
»ملت بزرگ ایران فراهم سازیم…. تا شادی دوباره به دل‌ها راه یابد و فرزندان فراری ما همراه
با سرمایه های موجود در خارج از کشورمان، به خانه بازگردند و…..) …
� با به بکنار بگذاردن هر گونه ذهنیت منفی دور از شئو نات ….
از ۱۵ نفرصاحبنظران موافق این اقدام طبعا هوادار یا عضو سازمان ( ۵ نفر از هر گروه !) که
باور داشته و به اثبات رسانده اند که این سازمان دیر پا در طیول فرد یا جریان خاصی نبوده و
نیست
رسما دعوت میشود روز۵شنبه ۱۶ فروردین ماه گرد هم ائیم
تا ببهانه دیدار نوروزی – شعور سیاسی – اجتماعی خود را بروز داده و با این اقدام شایسته
،الگوی همه فعالین اجتماعی واقع شوِیم…..
ادرس مکان با توجه به احتمالات با برخورداری از امکانات به اطلاع می رسد
**ضمنا ۴ نفر از چهره های فعال ، پاک نیت و مبری از هر گونه شائبه ای ، مهمتر از همه
شناخته شده و مرجع در عرصه پر اب چشم اجتماعی – فرهنگی – و باور مند به ضرورت
خاتمه دادن « به این بازی !» که هر روز از اعتبار و ارزش اجتماعی بانیان اصلی این تفرقه
مخصوصا می کاهد … در این نشست حضور خواهند داشت / با ادب فراوان ۵ فرودین ۱۴۰۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است