فراخوان به تشکل نیروهای جمهوریخواه مترقی ایران


امروز که با جنبش مردم ایــران عده ای شعار خطرناک «همه با هم» میدهند و برایش تبلیغات گسترده می کنند، تشکیل جبهه جمهوری خواهان برای حاکمیت ملی و مردمی یک هدف استراتژیک وعاجل است. این جبهه می تواند دربرگیرنده تمام نیروها و افراد دموکرات، لائیک (و سکولار)، آزادیخواه، ملیون، چپ های مترقی و معتقدان به حقوق بشر باشد: افراد و نیروهایی که به استقلال از قدرت های بیگانه باور دارند، با جمهوری اسلامی سر سازش ندارند وقادرند در راستای مبارزات تاریخی ملت ایـــران وارزش های ملی وجهانشمول آن وارد عملی یکپارچه وهدفمند شوند.

تردیدی نیست که، هـدف قریب به اتفـاق ملت مبارز، آزاده وشرافتمند ایــران سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و برپایی جمهوری ایران است، امـا ایجـاد یک جمهوری آزاد، دمکرات، مستقل ولائیک در ایــران نیاز به اقدام مشترک جمهوری‌خواهـان دارد. نقش این بخش از اپوزیسیون از هر زمانی مهمتر است؛ زیـرا تنها همگرایی وهمسـازی معتقدین بـه اصول بالا می توانند ایــران آینده را از نظام استبداد مذهبی – درهر شکل آن – و از حاکمیت پادشـاهی، موروثی، خانوادگی و وابسته به بیگانگان – در هر نوع آن – مصون بدارد و جمهوری ایران، مبتنی بر حقوق انسانی و بدیل گرا را بنیان گذارد. فرهنگ قاسمی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است