سوء استفاده از ویروس برای فشار بیشتر روی زندانیان سیاسی در جمھوری اسلامی ایران


گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
و
جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش
Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Österreich.
اطلاعیھ مطبوعاتی
٢٠ آوریل ٢٠٢٠ مصادف با ١ اردیبھشت ١٣٩٩
زندان ھای پر ازدحام از یکسو وعدم توجھ مسؤلین بھ استاندارد ھای بین المللی در امر بھداشت زمینۀ مناسبی برای رشد وانتشار بیماری ھای عفونی بھ ویژه ویروس کوید-١٩ را فراھم ساختھ اند.
با توجھ بھ این مھم کھ در اواسط فوریھ سال ٢٠٢٠، با وجود کاھش تعداد مبتلایان در اکثر شھرھای چین، ولی بیش از ۵٠٠ مورد جدید کووید-١٩ در پنج زندان این کشور تشخیص داده شده اند. گزارشھای مشابھی در این مورد از زندانھای ایران نیز وجود دارند، کھ حاکی از ابتلای تعداد متعددی از زندانیان بھ این بیماریست. اما تعداد واقعی این مبتلایان تاکنون پنھان مانده وحاکمان جمھوری اسلامی با اشراف بھ خطر مرگ ھزاران زندانی سعی در تقلیل و کوچک شمردن امکان این واقعھ داشتھ اند. بیشتر زندانیان مبتلا در شھرھای ارومیھ ومشھد در بند نگھداری میشوند.
در روزھا وھفتھ ھای گذشتھ خبر گزاریھا دلالت بر طغیان وقیام زندانیان در بعضی از زندان ھای کشور ناشی از ترس ابتلا بھ بیماری کوید-١٩ داشتھ، کھ متاسفانھ با برخود خشونت بار ماموران مواجھ شده ودر این مقابلھ ٣۶ نفر از زندانیان جان خود را از دست داده اند. البتھ کارگزاران دستگاه قضایی جمھوری اسلامی بیش از ٨٠٠٠٠ زندانی را برای جلوگیری شیوع ویروس از زندانھای ایران آزاد کرده، اما این افراد تنھا تعداد اندکی از زندانیان سیاسی را شامل می شوند.
از جملھ موارد دلخراش اخیر قتل دانیال زین العابدین در زندان میاندواب است. او کھ در شھریور سال ١٣٩۶ قبل از رسیدن بھ سن ١٨ سالگی دستگیر ومحکوم بھ اعدام شده بود بعد از طغیان در زندان مھاباد بھ زندان میاندواب منتقل شده و در آنجا در اثر ضرب و جرح ماموران جان خود را از دست داده و جسدش تحت عنوان “خودکشی” بھ والدینش تحویل داده میشود.
روپرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت بھ سرنوشت ۶ نفر دیگر کھ در روز دھم فروردین ھمزمان با دانیال زینالعابدین در زندان میاندوآب مورد ضرب وشتم قرار گرفتھ بودند شدیدأ ابراز نگرانی کرد واز مقامات ایران خواست »کلیۀ تمھیدات لازم را برای تامین ایمنی وحفظ جان آنان« بکار بندند.
ھموطنان عزیز، ما بعنوان گروه ھای حامی ومدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن سیاست ھای خشونت بار و پنھان کاری مسؤلین قضایی جمھوری اسلامی، در برھھ حساس کنونی نگرانی شدید و موجھ خود را ابراز داشتھ و اکیدا خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشیم. جان این انسان ھا کھ فقط بھ خاطر درخواست مشارکت وامکان دخالت مشروع در تعیین سرنوشت کشورشان پشت
میلھ ھای زندان وتحت شکنجھ قرار گرفتھ اند، در خطر جدی است. اقای خامنھ ای، سرداران سپاه ودولت روحانی مسئول جان این فرزندان ملت ایران ھستند!
Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
Med.-Rat Dr. Ali Gouché
Getreidemarkt 11 / re. Stiege /23a 1060 Wien, , Austria
Kontakt: Email:presse@iranmed.at
Tel.: +43 664 3816666
Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Österreich
تار نمای جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش: http://www.human-rights-iran.org
Prof. Dr. Siroos Mirzaei
Dr. Behrooz Bayat


تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است