دموکراسی و کرامت انسانی: امیر رزاقیگفتگوی انجام شد در برنامه کرامت انسانی
به نظر من دموکراسی یک روشِ اداره ی حکومت است یعنی روشی است که یک جامعه را می شود با آن اداره کرد و درواقع در دنیای امروز می توان گفت که دموکراسی بر مبنای استقرار و پاسداشتِ کرامت انسانی است، یعنی هدف از دموکراسی، هدف از این روش (روش اداره ی جامعه) استقرار و پاسداشت کرامت انسانی است
دموکراسی با عدالت پیوند دارد یعنی هیچ دموکراسی ایی محقق نمی شود مگر اینکه آن دو اصلِ عدالت در آن شکل نگیرد که آن دو اصل عدالت چه است، یکی از دو اصل در واقع همان حقِ آزادی فردی انسانها است و دیگری برابری فرصت ها است یعنی یک دموکراسی محقق نمی شود مگر اینکه انسانها از حق آزادی بیان و پس از بیان برخوردار باشند، حق انتخاب داشته باشند، حقِ آزادی اندیشه داشته باشند، حق آزادی در تجمعات را داشته باشند، حق مصونیت از شکنجه های جسمی و روحی را داشته باشند و مصونیت از دستگیری و همچنین حقوق دیگر و باید همگان از فرصت های برابر برای دستیابی به مناصب و منافع برخوردار باشند. ببینید متاسفانه یک تعریفی که ما فکر می کنیم وجود دارد یعنی اینجور برای ما تعبیر شده است که انتخابات یعنی دموکراسی، نه! انتخابات دموکراسی نیست، انتخابات یک ابزار است اما دموکراسی نیست اتفاقا دموکراسی یک روشی است که همگان می آیند و رای می دهند یعنی از حق رای برخوردارند و اکثریت انتخاب می کنند اما شرط برقراری دموکراسی در اینجا رعایت کرامت انسانی اقلیت است، اقلیت ما باید دارای کرامت باشد باید دارای حقوقی برابر باشد، باید دارای آزادی باشد یعنی دموکراسی اینگونه باید معنا شود که رعایتِ کرامت انسانی اقلیت با حفظ تمامی حقوق او (برابری، آزادی و عدالت). اگر دموکراسی این چنین نباشد، اسمش را نمی شود گذاشت دموکراسی! دموکراسی که بخواهد یک اقلیتی در آن کرامت خود را برتر بداند و حق برابری و حق عدالت و حق آزادی را برای دیگران قائل نباشد خوب آن که اصلا دموکراسی نیست حتی اگر انتخابات هم برگزار شده باشد، آن عین استبداد است به همین خاطر اساس دموکراسی، مبنای دموکراسی درواقع برابری است، آزادی است، عدالت است و اینها از هم جدایی ناپذیر هستند.

📍کانال #جستارهایی در جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است