در پی این همه انتظار و ان همه تحلیل و گفتمان! : ضیاءمصباح


بعنوان مقدمه :
در مجامع و بیشتر محافل درونی و بیرونی حتی در دیدارها ی مکرر پر خیر و برکت نوروزی با همه هزینه ها ؟ ،انهم متعاقب اقدامات غیر قانونی و خشونت امیز نظام فاقد وجدان و مخالف معیارهای راستین ،دقیقا برخلاف انچه ادعا داشتند ودارند تا انجا که به رئیس جمهور فرانسه درس مردم داری و نحوه برخورد با معترضین را میدهند …. برامده از وقاهت و بیشرمی منبعث از خصلت مفت خوری و حکومت بر«اولئک کالانعام » که عارف و عامی برا نند…
انهم همزمان با فعالیت قابل ستایش هموطنان مقیم خارج از وطن که اغلب از بد حادثه به ان دیارا ن هجرت کرده و در سال بگذ شته مخصوصا در پی ماجرای سوزناک «ارشاد شدن » دلاورسر زمین کرد های ایرانی « مهسا امینی »…
فراتر از حد تصور، با همه چند و چون و حواشی که اغلب پوشش دهنده متن ! شده و میشود – ملت گرفتار معاش در بند البته صاحبان حقیقی رای را تشویق به مشاهده صحنه های بحث و تبادل نظر چنانکه افتد و دانی نموده اند …..
که اخرین تا لحظه نگارش در« دانشگاه استنفورد درایالت کالیفر نیا» باحضور گروهی از صاحب نظران دلسوز ملک و ملت بود و منتظر خروجی نشست با امید به محتوائی مثبت با تمرکز بر مهمترین نکات و زدودن اختلافات جزئی مانده ایم ….
**میتوان گفت با ادامه اینگونه گرد هم ائی ها ، تبادل افکار ، جر و بحث مفید قانونمند ،«سحر در پیش » و متفکرین این صحنه « پر اب چشم» در صد د روشن نمودن ابعاد نا گفته مورد اختلاف احتمالی ،البته در جزئیات برامده از تردیدها …
و نگرانی عمیق دست اورد های منفی ماجرای حمایت همگانی حتی ملیون بنام و پیشکسوت از اغفال دردناک سال ۵۷ – تبعیت و سپردن کار به گروهی مغرض دور مانده از بدیهیات مملکت داری و متظاهر به اصول دینی تند رو ترین مذهب معروف به «اسلام فقاهتی و…»
اما بعد : حال که جملگی در ضرورت تغییر عمیق منطبق با انچه زمان و منافع ملی میطلبد ، برانند ،بایست سخن نواورد و شکافتن سقف که مرد میدان میطلبد ودر این مسیر تمامی دلسوزان اینده ساکنین این مرز پر گهر، همان به از ورود به جزئیات که هنگامه ان نیست و شب دراز است پرهیز جدی فر مایند .
جملگی خوب میدانند هر گونه تشتتی با هر تعریف در این شرا یط فقط بنفع جماعت حاکم مسلح به زر، زور و تزویرتمام شده و با توجه به تکیه انا ن بر نیاز مندی های اولیه توده نا اگاه ناتوان از ابعاد فکری و مادی « منبعث از اعتقادات خرافی »در حضیض ذلت مخصوصا از بعد ارزشها و معیارها انهم بعمد نگه داشته شده …طریق توفیق را سد مینماید .
** بباور علاقمند ان راستین به اب و ابادانی ، اسایش و ارامش ضمنا ایجاد شرایطی برای خلاقیت و سلامت نفس مردمان ساکن این ملک اهورائی که پندار و گفتار از همه مهمتر کردار نیکشان برمبنای « مکن در این چمنم سر زنش بخود روئی …. چنانکه پرورشم داده اند می رویم » بفراموشی رفته و بنا به برنامه حکومت جاهل فاسد چنین باید و درجه اگاهی !توده مردم بروال فعلی بهتر است در همچو فضائی رشد کرده و پرورش یابد ….
**ارجح انست که به میمنت اغاز سال – دگر گونی سلیقه ای را ، که در برنامه های اکثر تریبون ها مخصوصا دنیای مجازی با انهمه کاربرد ،ارزانی و فراوانی در دسترس همگان کم و بیش میخوانیم – و خواه نا خواه در بخش ها ئیکه اشارت رفت اثر بخش .. به وحدت و یگانگی توام با اغماض در قبال نجات میهنمان تبدیل نمائیم …
و ان نیست مگر : برکناری نا صالحان توام با پاسخگوئی انا ن در کمال ارامش بدون غلبه احساسات یا تفکر انتقام گیری ، جانشین شدن بخردان این سرزمین کهن که هم و غم خود را ابادانی ،رفاه ، امنیت ،رشد و توسعه همزمان ،سپردن کار بکاردان ، تعهد را تخصص واقعی دانستن ، طرد هر گونه رانت و امتیاز جوئی از هر نوع ، بذل و بخششها انهم از جیب ملت بینوا ، ارتباطات بین المللی ،تشویق و جذب سر مایه گذاران بتبع ان حفظ ارزش پول در دست مردمان که نتوان ملی اش نامید ،رعایت حقوق شهروندی ، ازادی های شناخته شده و مورد تاکید مراجع جهانی و توصیه هائی از این قبیل …..
تا غصه سراید و از هر گونه تفرقه و طرح بینش خاص نشات گرفته از تردیدهای بسیار حاصل عملکردهای گذشته که هر یک بطریقی با مماشات ،سکوت ،عافیت طلبی و مصرف کنند گی …با تعریفی شریک جرمیم ،خودداری نمائیم ……
طبعا وجوه مشترک خواسته ها یعنی : کنار رفتن این نا بخردان و برگزاری نظر خواهی واقعی مناسب روز و زمان با نظارت مراجع صالح بین المللی و نا صحان قوم ، استقرارنیک پنداران ، اندیشمند ترین و ایران دوست ترین ها در مجلس موسسان یا هر عنوان مناسب دیگری ،متعاقب عرضه اندیشه ها در وسایل ارتباط جمعی فراوان موجود و …فراهم شد نی ست ….
البته هماهنگ و مدیریت شده در اطاق فکرمتخصصین مدیریت جوامع در حد کلان ،سلیم النفس ،منتخب تشکیلات میهنی شناخته شده ، با پرهیز از گونه شعار و یا جدائی مردمان این ملک یک پارچه بدون توجه به زبان ، ائین ،نژاد ،باورها و انچه که مغایر وحدت و همراهیست … که چنین باد …
نا گفته نماناد که در غیر این روش و منش عقلائی و عالمانه ،گروههای سهم برخودی و امروز نا خودی ! سامان یافته بطول ۴ دهه با عناوین مختلف که نیازی به برشمردن نام انان نیست و شهره این دیار خاموشان ،هر چند تا حدودی استغفار کرده پشیمان از نحوه عملکرد خود …
البته با تعریفی خاص – بالاخص اصلاح طلبان … اماده اند که با تعدیلی اندک با همان تفکرات و برنامه های عریان وازموده شده ،در مرحله انتقال قدرت – هماهنگ با مراکز اصلی تمامیت خواه یعنی بانیان این وضعیت دردناک غیر مردمی ،طبعا صوری در قالب توابین ، رندانه با شعار های انچنانی دست بکار شده و با نفوذ و قدرت مالی اغفال کننده ای که دارند …
به احتمال با تیز هو شی نه چندان مناسب خواست ملت ،بخیال خود وضعیت را منبعث از نبود هماهنگی ، وحدت رویه ،دعواهای دیرین ، بطول بیش از ۷ دهه – از زمان شادروان دکتر محمد مصدق پیشوای راستین و پاک دست متفکر ملی … …
که البته با شیطنت خاصی درسکوت و مشاهده یا نبود میهن خواهان نیک پندار یاد گرفته اند و اندوخته های بیشمار تجربی ضمنا مادی بر امده از ارتبا ط نا معقول و منحرف …… روزگاری مشابه را با اندکی تعدیل بر جامعه تحمیل کنند که انزمان باید گفت : ((گوش اگر گوش تو … ناله اگر ناله ماست … انچه البته به جائی نرسد … فریاد است )) که «بجز از کشته ندروی »
مجدد جشن ملی نوروز باستانی را با همه ازردگی ها و نا ملایماتی که براین ملک و ملت رفت ، صمیمانه شادباش گفته ….
روزگار در خوری را برای ایرانیان سخت کوش مقاوم و صبور ارزو دارد …

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است