برای حمایت از حقوق بشر در مقابل تعدی شرکت ها، چارچوب حقوقی بین المللی را تقویت کنید: بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه


در پی تشکیل کارگروه بین دولتی در ژوئن ۲۰۱۴ با اختیار تدوین عهدنامه الزام آور در باره حقوق بشر و اقتصاد، اتحاد حمایت از عهدنامه بیانیه دوم خود را با تاکید بر توصیه های مربوط به فرایند تدوین و شکل، حدود و محتوای این عهدنامه منتشر کرد.

کارگروه بین دولتی (IGWG) مسؤولِ تدوین «عهدنامه بین المللی الزام آور برای تنظیم مقررات فعالیت های شرکت های فراملیتی و دیگر موسسه های اقتصادی بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر» اولین جلسه خود را در تاریخ ۱۰ـ۶ ژوئیه ۲۰۱۵ برگزار خواهد کرد. قطعنامه شماره ۹/۲۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل [۱] که تشکیل کارگروه بین دولتی را مقرر کرد، در عین حال مشخص کرد که دو جلسه اول آن باید به بحث در باره «محتوا، حدود، ماهیت و شکل عهدنامه بین المللی آتی» اختصاص یابد.

در این چارچوب، اعضای اتحاد حمایت از عهدنامه [۲] پیش از برگزاری جلسه اول کارگروه بین دولتی، بیانیه دوم [۳] خود را با تاکید بر یک رشته توصیه مربوط به آن منتشر کردند. بیانیه اتحاد حمایت از عهدنامه به فرایند تدوین عهدنامه و مشارکت دولت ها و جامعه مدنی می پردازد و عناصر مشخص مربوط به شکل، حدود و محتوای عهدنامه را که باید در جلسه کارگروه بین دولتی مورد بحث قرار گیرد، معین می کند.

تصویب قطعنامه ۹/۲۶ در شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ بازتابی از فراخوان جهانی برای تصویب عهدنامه بین المللی الزام آور در مورد حقوق بش و اقتصاد [۴] بود که بیش از ۶۰۰ جنبش اجتماعی و سازمان جامعه مدنی در بیش از ۹۰ کشور مختلف امضا کرده بودند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار موضع گیری [۵] خود خواهان تقویت موازین حقوقی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی شد و از تصویب قطعنامه ژوئن ۲۰۱۴ شورای حقوق بشر استقبال کرد. [۶] در حال حاضر، فدراسیون و شبکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) ابتکار عهدنامه [۷] را تشکیل داده اند که هدف آن تدوین پیشنهادهای مشخص محتوایی برای عهدنامه ای بین المللی است. اولین نشست منطقه ای مشورتی [۸] در چارچوب این طرح مشترک در اوایل مه ۲۰۱۵ در تایلند برگزار شد.

بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه را بخوانید و امضا کنید. [۹]

اطلاعات بیشتر در باره اتحاد حمایت از عهدنامه [۱۰]

متن انگلیسی: https://www.fidh.org/article17723

[۱] http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9

[۲] http://www.treatymovement.com/

[۳] http://www.treatymovement.com/statement

[۴] http://peoplesforum.escr-net.org/joint-statement-binding-international-instrument

[۵] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/united-nations/human-rights-council/un-human-rights-council-25th-regular-session/14899-business-and-human-rights-fidh-calls-on-the-international-community-to

[۶] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/15658-significant-vote-at-the-un-human-rights-council-ray-of-hope-to-address

[۷] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/16868-fidh-and-escr-net-new-joint-treaty-initiative

[۸] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/first-regional-consultation-in-thailand-fidh-and-escr-net-treaty

[۹] http://www.treatymovement.com/statement

[۱۰] http://www.treatymovement.com/

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است