آگاهینامه- درسوگ دکترسیروس آموزگار


آگاهینامه
شوربختانه آگاه شدیم دکترسیروس آموزگار، یکی از کوشندگان و ره پویان جبهه ملی ایران و دکتر مصدق، در پاریس در گذشته است.
دکتر آموزگار در دولت دکتر شاپوربختیار، مسئولیت وزارت اطلاعات و جهانگردی را داشت و سالها در تبعید همچنان با تمام توان در راه آزادی و دموکراسی مبارزه کرد.
جبهه ملی ایران-سامان ششم، این سوگ سترگ را به خانواده گرامی دکتر آموزگار و همچنین همرزمان او در نهضت مقاومت ملی دل آرامی میگوید.
روانش در آرامش باد
جبهه ملی ایران-سامان ششم
۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است