نامه نرگس محمدی به رئیس شورای حقوق بشر

ریاست محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مردم ایران دموکراسی و آزادی می‌خواهند و رابطه نرمال و طبیعی با جهان برای توسعه ایران؛ این شایستگی را هم دارند. اما نظام استبداد دینی این حق …