بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم- در پشتیبانی از اعتصابات کارگران عزیز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

عوامل رژیم بودجه و درآمد کارخانه‌های دولتی کشور را غارت میکنند و کارگران در تنگدستی قرار میدهند. درآمد فروش تولیدات این کارخانه‌ها که گاه به قاچاق و “دور زدن تحریم ها” به فروش میروند به …

جبهه ملى ایران (سامان ششم) دیدگاه‌ها و راهبردها

پیشگفتار: تحلیلى از وضع موجود ملت ایران در چهلمین سال انقلاب خود، آشفته‌ترین و نومیدکننده‌ترین ادوار تاریخ خود را تجربه مى‌کند که با انتظاراتی که از انقلاب داشته فاصله بسیار دارد. ملت از انقلاب خواهان …

منشور شهروندی جبهه ملی ایران

منشور شهروندی جبهه ملی ایران بر پایه منشور جبهه ملی ایران۱، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه، منشور سازمان ملل متحد، و شناخت حقوق فرد فرد مردم ایران، شامل آزادی های مدنی و شخصی، …