گفتگو ( ضیاء مصباح )از آنجا که هیچکدام از ایرانیان وطن دوست و فرهیخته به خود اجازه تضعیف جبهه ماندگار ملی یمان را آنهم در این برهه بسیار حساس میهنمان نمیدهند…..
برآمده از وظیفه ای ملی در مسیر همراه و همگام شدن تمامی دلبستگان و علاقه مندان راستین این آب و خاک به کوشش در راه ارتقاء مُلک و ملت در تمامی زمینه ها و با حد اکثر توان ، بر آن شدم که به مصداق:
بر سر آنیم که گر ز دست بر آید دست به کاری زنیم که غصه سر آید
با متفکرین این وادی برای دست یابی به یگانگی و در پی آن ایفای نقش برای پیشرفت کشور، با اینهمه معضل خود ساخته حکومت و نحوه عملکرد دوستان عضو این جبهه فراگیر هفتاد سا له
در زمینه چگونگی دستیابی به اتحاد و اتفاق و ارایه پیشنهادات کارشناسی و برنامه ها ی هماهنگ برای تقویت منافع ملی … آنهم در صحنه عمل به جای شعار و تکرار مکررات
با طرح ۵ پرسش به نوعی گفتگو پرداخته با همراهی رسانه های معتبربا امید به بیطرفی آنچنانکه شایسته تمامی رسانه های ملی میباشد به انتشارآن بپردازیم.
باشد که ادای این تکلیف اجتماعی مقبول صاحبنظران نیک پندار سلیم النفس قرار گیرد و بدون تعصب یاریمان فر مایند .
طبعا درر این شرایط این تبادل اندیشه با استقبال معدود افرادی که «امر را بر خود مشتبه» و یا سر مبارک را به زیر برف نیامده در این تابستان کرونائی فرو برده اند …..مواجه نخواهد شد.
به هر حال در رابطه با هدف رفع دو گانه اندیشی که به تضعیف جبهه انجامیده، و درمقام «شادروان دکتر محمد مصدق» و پیروان صادق و کوشای حاضر در صحنه سیاست امروز وطنمان بهیچوجه مطلوب نمی باشد.
با خوش بینی به دریافت نظر دیگر صاحب نظران این عرصه که انتظار میرود تحت الشعاع اخبار روز قرارنگیرد به این «عرصه پرآب و چشم » با همه حرف و حدیث های در پی، وارد میشود.
هدف از این کوشش با همه اما و اگرها ، آشنائی با تفاوت دیدگاهها و در مسیر پیشرفت کشورمان و از همه مهمتر ارایه برنامه ( نکته بسیارمهمی که عملا بفراموشی رفته )میباشد

انتشار گفتگو ها با اعلام قبلی ، بدون نام تا زمان نشست همگانی با همه اعتراضات احتمالی خواهد بود و برای روشن شدن نحوه اندیشه ،نگاه به آینده آنهم با خیل میلیونی جوانان میهن دوست ،اندیشمند ،فرهیخته ،شاهد و ساکت نیک پندار و… ادامه می یابد
پرسش : دو گانه اندیشی، جدائی عملی غیر قابل انکار البته غیر سازنده و آشکار فعلی را در میان اعضاء فعال و مطرح جبهه ملی ایران چگونه توجیه میفر مایید؟
پاسخ: اندیشه هرگز نباید یگانه باشد. مثال آنرا که حاکم بر ماست مشاهده و تجربه میکنیم. همه باید اندیشه کنند و آن اندیشه که بیشینه پذیرش را داشته باشد حاکم شود، آنهم برای مدتی کوتاه تا اندیشه بهتری از راه رسد. هموندان فعال و مطرح جبهه ملی ایران نمیتوانند در درازنای حکومت جمهوری اسلامی، برای مثال، همانگونه عمل کنند که در آغاز جمهوری اسلامی از سر احتیاط برای ماندگاری خود عمل میکردند. اگر اندیشه ندارند، راه اندیشه را بر دیگران نبندند. اگر شجاعت ابراز اندیشه خود را ندارند، سد راه دیگران نشوند. آزاد اندیشی یا دگراندیشی دوگانگی نیست، دگراندیشی شمعی است که برای بیرون آوردن دیگران از تاریکی و گمراهی افروخته میشود.
پرسش : _ رفع دو گانه اندیشی برای احیاء ارزشهای اجتماعی و پیشرفت کشور مخصو صا در زمینه سیاستهای بین المللی، اقتصادی و فرهنگ ، آنهم با کم وکیف موجود، با این همه مخاطرات که میهنمان را تهدید و تحدید مینماید را آیا از ضرورتهای اصلی میدانید؟
پاسخ: چرا باید دوگانه اندیشی را “رفع” کرد؟ دوگانه اندیشی و دگراندیشی باید باعث تبادل اندیشه ها، کنکاش و دستیابی به راهکارهایی بهتر باشد. یکسونگری و توقف اندیشه همانست که ما در رژیم های ایدئولوژیک می یابیم. نباید از اندیشه دیگران حتی اگر رادیکال باشد ترسید. بویژه در این دوران بحرانی و مخاطراتی که میهنمان را “تهدید و تحدید” میکند، ما باید در پی نوآوری، دانش، تخصص و آزادی کنکاش باشیم. آنان که نمیتوانند اندیشه های نو را تحمل کنند در گذشته باقی مانده اند. ما نباید تنها برای اینکه رییس باشیم، کسانی را که از ما بهتر میاندیشند کارشناس و شجاعتر هستند از خود برانیم. میهن ما، بویژه در زمان حاضر، نیاز به اندیشه های نو، دیدگاههای تازه و راهکارهای جدید دارد، نه خفتگی در گذشته.
پرسش _ آیا مانعی واقعی در زمینه یگانگی تشکیلات که مورد بهره برداری سیستم «هشیار فرصت طلب گرفتار بینش محدود خود و….» قرار گرفته و در عواقب آن همه عزیزان عضو جبهه مسئول بشمار میروند، وجود دارد که از چشم وطن دوستان دور مانده است؟
پاسخ: “هشیار ان فرصت طلب” ناتوانتر تر از آنند و عملکردها گواه آن، مانع واقعی خود ما هستیم. در جبهه ملی ایران همیشه کسانی بوده اند که فقط میخواستند “باشند” و حتی در “صدر” باشند، بی اینکه در طی دهه های گذشته خود نمودی از توانمندی و ابتکار سیاسی، نوآوری سازمانی یا شهامت سیاسی از خود نشان داده بوده باشند. بیانیه ها همیشه ادواری و تکراری بود و در سخنان آویزان شدن به تاریخ و حیثیت سیاسی شادروان دکتر مصدق.
رقابت سالم همیشه در سازمانهای سیاسی سراسر جهان وجود دارد و باید وجود داشته باشد تا بهترین ها نماینده سازمان بشوند. اگر ما تصور کنیم که کارهای ما و ترفندهای ما را مردم نمی بینند و نمی فهمند، سر در برف فروکردن است. همیشه پشتیبان تزریق خون تازه به سازمانهای جبهه ملی ایران باید بود، بهمین دلیل جوانان و دانشجویان زیادی را جلب نموده ایم ….. بیقین زمان ،درایت و بردباری پیش کسوتان با تجربه در سازماندهی و مدیریت نتیجه دلخواه را به سود جبهه ملی، مردم و میهن به بار خواهد آورد.
ما نه باید از آغوش باز و نوآوری پرهیز کنیم و نه از آزمایش و خطا واهمه داشته باشیم. سیاست هنر ممکن ها و میدان رقابت و کارزار اندیشه و کاربرد راهکارهای بهینه است.
پرسش _ با وقوف به حضور اندیشمندان شناخته شده هزینه پرداز، مطلع و پویا، آیا ادامه دوگانه بودن و فعالیت غیر هماهنگ موجود که به گواه دلسوزان راستین وطن «بشدت به خودزنی مشغول شده اند» را به نفع کشور و در مسیر اهداف جبهه ملیمان می بینید؟
پاسخ: دانش و هنر سیاست آموزش دادنی نیست، آموختنی و تجربه کردنی است. آنان که هوشمند هستند پیش از اینکه خویشتن سیاسی را بشناسند و الگوهای تجربه شده را به تن خود آزمایش نمایند، ناهماهنگی را پیش نمیگیرند. آنان که چندان هوشمند نیستند و یا دچار شتابزدگی برای خودنمایی هستند، گاهی با تکیه به پشتبانان نابخرد و یا کتابهای درسی خود و بی توجه به شرایط بحرانی و غیرعادی کشور و سطح توان خودشان در تحلیل رویدادها، بر پایه تخیلاتشان راهکارهای نامناسبی را پی میگیرند و در نتیجه سودمندی خود را از دست میدهند.
این رویداد تازه ای در سازمانهای سیاسی جهان نیست، ولی در ایران به علت خفقان سیاسی تاریخی کشور و کم تجربگی ما در گفتمان و کنکاش، بیشتر رخ میدهد. ما باید بردبار و بخشاینده باشیم، هرچند که در شرایط بحرانی و استثنایی که اکنون در کشور ما جاری است، رفتار ناهماهنگ میتواند بطور موقت به توانمندی و درجه نفوذ سیاسی سازمان آسیب بزند.
پرسش – بدون اغماض – کدامین جریان در این تفرق و خودزنی که «به هزینه شدن جبهه ملی» می انجامد را بیشتر نقش آفرین میدانید؟
پاسخ: این عبارت “هزینه شدن جبهه ملی” توصیف درستی نیست؛ مانند اینکه بگویید «شارل دوگل» با ساختن جمهوری پنجم فرانسه بر ویرانه جمهوری بسیار ناکارآمد چهارم، فرانسه را هزینه کرد! یا شورای چهارم جبهه ملی که بر ویرانه شورای سوم برپا شد، جبهه ملی را هزینه کرد. حکومتها و حزبها باید پاسخگوی نیازهای روز کشورشان باشند. حتی قانون های اساسی هم باید در هر دوران پاسخگوی نیازهای زمان خود باشند. وقتی در ۱۷۸۷ «شورای بنیانگذاران جمهوری ایالات متحده » قانون اساسی می نوشتند،«توماس جفرسون» گفت این قانون باید هر ۱۹ سال یکبار بازنگری شود، زیرا ما حق نداریم برای نسل های آینده قانون تعیین کنیم. بهمین دلیل قانون اساسی امریکا در این ۲۳۰ سال ۲۷ متمم داشته است یعنی میانگین هر ۹ سال یک اصلاح.
نکته قابل توجه اینکه اعضای شورای قانونگذاری امریکا، بجز «بنجامین فرانکلین ۸۱ ساله» که آنرا مدیریت میکرد، همه بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشتند. البته با توجه به نیاز نسلهای تازه بالغ، نباید نیازهای نسلهای پسین و پیشین را پایمال کرد، و فهم این امر نیازمند هوشمندی و بلوغ فکری است که خوشبختانه قانون نویسان امریکا از آن برخوردار بوده اند.
جبهه ملی هم با توجه به نیازهای کشور، بحران مدیریت و سیاست های اقتصادی، اجتماعی و خارجی که بر پایه نادانی، فساد، خشونت و حفاظت از مقام و ثروت شخصی و بی توجهی مطلق به منافع ملی و آینده کشور و اینکه نظام فاقد برنامه و نظم به فروپاشی و ازبین رفتن زیرساختها با این روش و منش نزدیک میشود، بنظر میرسد نیاز به جهشی اساسی در کیفیت سیاسی، شهامت و از خود گذشتگی بدون نیاز به کسب مشروعیت از گذشته داشته باشد .
این جبهه با اعتقاد راسخ به آینده نگری و ساخت سازمانی چابک و پیشرو برازنده پیشینه تاریخی خود و حفظ این میراث ارزشمند بر پایه کیفیت، خدمت به مردم و آینده ایران و از خودگذشتگی پایه گذاری شد ه ، که البته جوانگرایی در سطوح تصمیگیری بخشی از طراحی نوین ما بوده ، هرچند که شاید بعلت شتابزدگی در جوانگرایی هنوز به موفقیت دلخواه نرسیده ایم، ولی شمار زیادی از جوانان فرهیخته و میهن دوست و مشتاق خدمت در سراسر کشور و حتی برونمرز به ما پیوسته اند که آینده درخشانی را برای جبهه ملی ایران نوید میدهد.
امیدوارم که هر کس با هر نامی با جبهه ملی یا برای این جبهه فعالیت میکند در محدوده توانایی های خود موفق باشد و ما از هیچ کمکی که در این راه از ما درخواست شود خودداری نمیکنیم. /

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است