گزارش هیئت حقیقت یاب مستقل بین المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران، شورای حقوق بشر پنجاه و پنجمین اجلاس ۱ اسفند ۱۷-۴۰۲ فروردین ۱۴۰۳- ترجمه: ن. نوری زاده


گزارش حاضر بر اساس قطعنامۀ ۳۵/۱ S ارائه شده به شورای حقوق بشر تهیه گردیده است که شامل یافته های هیئت حقیقت

یاب بین المللی مستقل و بر اساس قوانین بین المللی در مورد جنایات ) مقامات( جمهوری اسالمی ) در اعتراضات مسالمت

آمیز جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی( می باشد. این جنایات ممکن است طبق قوانین بین المللی، جنایات علیه بشریت و قابل

پیگیری باشد. در این گزارش هیئت حقیقت یاب بین المللی مستقل، یافته های خود را در مورد اعتراضاتی را که در ۲۵ شهریور

۱۴۰۱ تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” در ایران رخ داد، شرح می دهد، اعتراضاتی که از سوی مردم ایران بویژه زنان،

دختران و جوانان )در این تاریخ( آغاز گشت. شرح این یافته ها شامل مرگ ژینا مهسا امینی در هنگام بازداشت و سایر موارد

نقض فاحش حقوق بشر علیه اعتراض کننده گان و سایرین از جمله کاربرد خشونت، بازداشت، رفتار خشونت آمیز و شکنجه

در بازداشتگاه ها، )قطع و محدودیت و کنترل( فضای دیجیتالی مرتبط با اعتراضات می باشد. این گزارش با ارزیابی مسئولیت

مقامات دولت )جمهوری اسالمی( در قبال )جنایات( و تخلفات انجام گرفته شده و توصیه هایی در مورد پاسخگویی و جبران

خسارات، به پایان می رسد.

I – پیشگفتار

-۱ شورای حقوق بشر در قطعنامه -۳۵/۱S خود یک هیئت حقیقت یاب بین المللی مستقل جهت تحقیق و بررسی کامل

در مورد ادعای نقض حقوق بشر در ایران مرتبط با اعتراضات )جنبش زن، زندگی، آزادی( تعیین نمود. اعتراضاتی

که از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در آن )مردم( بویژه زنان، دختران، )جوانان( و کودکان در آن نقش

اساسی داشتند. هیئت حقیقت یاب بین المللی در این ماموریت می بایست حقایق و جزئیات ادعای نقض حقوق بشر

را در این رابطه مشخص نماید، اسناد و مدارک نقض ها و تخلفات آنرا گردآوری نماید، آنها را تجزیه و تحلیل کند

و شواهد نقض ها و تخلفات را بطور قانونی ضبط و حفظ نماید. بر اساس قطعنامه -۳۵/۱S هیئت حقیقت یاب

گزارش حاضر را برای پنجاه و پنجمین اجالس شورا حقوق بشر )سازمان ملل متحد( و نیز گزارشی مبسوط )جهت

مطالعه در( اتاق کنفرانس تهیه کرده است که در آن حقایق، تصمیمات قانونی و توصیهها شرح داده شده است.

-۲ شورای حقوق بشر از دولت جمهوری اسالمی درخواست کرد که با هیئت حقیقت یاب بین المللی مستقل همکاری

کامل نماید، اجازۀ نامه دسترسی بدون مانع )به اسناد، شواهد، شاهدان و … در اطراف و اکناف کشور( صادر کند

و نیز اطالعات الزم و ضروری را در اختیار هیئت حقیقت یاب قرار دهد. هیئت حقیقت یاب بین المللی مستقل از

عدم همکاری دولت )جمهوری اسالمی( جهت دسترسی به اسناد و شواهد و نیز عدم ارائه اطالعات و پاسخ به ۲۰

نامۀ ارسالی این هیئت تا تاریخ ۲ بهمن ،۱۴۰۲ ابراز تاسف می کند. همچنین این هیئت ضمن اذعان تعامل با کمیته

ویژه )کمیته ویژه که از سوی رئیسی تعیین شده بود( نسبت به بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ و عدم واکنش

اعضای این کمیته اظهار تاسف می نماید.

-۳ هیئت حقیقت یاب در ماموریت خود با محدودیت های اعمال شده توسط دولت )جمهوری اسالمی( مانند ارتباطات

اینترنت، تلفن ثابت، شبکه های تلفن همراه و نظارت الکترونیکی شدید، آزار و اذیت قربانیان و شاهدان و اعضای

خانواده های آنها در داخل و خارج از کشور روبرو شد. در نتیجه چنین اقداماتی، ترس و وحشت فراگیری میان

مردم ایجاد شد تا آنان از ارتباط برقرار کردن با هیئت حقیقت یاب خودداری کنند.

-۴ هیئت حقیقت یاب با این وجود توانست شواهد و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جنایات و نقض فاحش قوانین بین

المللی )از سوی دولت جمهوری اسالمی( را طبق اصول و قوانین بین المللی اثبات نماید.

۲

II- روش شناسی و چارچوب قانونی

-۵ هیئت حقیقت یاب منابع و مراجع خود را در تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر کرد.

این هیئت تضمین نمود که اصول “آسیب ۱

خود کامالً یت می کند. نرسانید”، استقالل، بی طرفی، انصاف، شفافیت و صداقت را در تمام فعالیت های رعا

-۶ اطالعات ، اسناد و شواهد هیئت حقیقت یاب بر اساس قوانین، احکام، مقررات، سیاست ها، بیانیه ها، گزارشات

رسمی، مدارک قضائی صادر شده از سوی مقامات قضائی ایران، مصاحبه های جامع همراه با جزئیات کامل با

قربانیان و شاهدان، تصاویر پزشکی، اسناد و گزارشات مستقل، عکس ها و فیلم های تائید شده و تصاویر ماهواره

ای گردآوری شده است.

-۷ در مواردی هیئت حقیقت یاب ضمن در دست داشتن اطالعات و منابع معتبر و قابل اعتماد از منابع ثانویه دیگری

جهت تائید و اثبات مجدد منابع و اطالعات خود استفاده کرده است. این منابع در واقع اطالعاتی بودند که بوسیله

نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر به این هیئت ارائه شده بود.

-۸ هیئت حقیقت یاب به دلیل محدودیت زمان و دستیابی محدود به منابع، حوادث و رخداد های )جنبش زن، زندگی،

آزادی( را بر اساس اهمیت و شدت و ضعف ادعاهای )نقض حقوق بشر(، ماهیت نمادین )جنبش( و اطالعات موجود

رده بندی کرده است در نتیجه یافته های ارائه شده جامع نمی باشند.

-۹ هیئت حقیقت یاب با توجه به اطالعات موجود، رویکرد خود را به وضعیت زنان، دختران، کودکان، و )جوانان(

متمرکز ساخت. همچنین این هیئت تأثیر نقض حقوق قربانیان را با در نظر گرفتن هویتهای مشابه و تبعیض

ساختاری بر اساس سن، جنس، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، عقاید سیاسی،

مذهب یا عقیده، قومیت یا ملیت رده بندی کرد.

-۱۰ هیئت حقیقت یاب در این گزارش مطابق رویه عمومی نهاد های تحقیقاتی سازمان ملل متحد از معیارهای “مستدل

و معقول” جهت اثبات )موضوعات و قضایا( استفاده کرده است.

-۱۱ هیئت حقیقت یاب در این گزارش در درجۀ نخست از قوانین بین المللی حقوق بشر بمثابه چارچوب تحقیقاتی خود

استفاده نمود و برای بررسی بیشتر، تعهدات دولت )جمهوری اسالمی( را نسبت به پیمان های بین المللی و قوانین

عرفی در مورد جنایت علیه بشریت در نظر گرفته است. ناگفته نماند که این هیئت همچنین قوانین ایران را نیز مدّ

نظر داشت.

-۱۲ هیئت حقیقت یاب از کسانیکه با ارائه مطالب و تحلیل های خود در تحقیقات هیئت مشارکت کردند، بویژه از قربانیان،

شاهدان و خانواده های آنان که برای ارائه گزارشات دست اول، خود را بخطر انداختند، تشکر می کند. این افراد

نباید تحت هیچ شرایطی بدلیل همکاری با هیئت حقیقت یاب مورد تهدید، آزار و اذیت و انتقام گیری قرار گیرند.

III- پیشینه

-۱۳ جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ادامه تاریخ طوالنی مبارزات و اعتراضات مردم به )نظام جمهوری اسالمی( به

همت زنان و دختران مبارز آغاز گردید. تبعیض ریشه دار علیه زنان و دختران که به اجرای مقررات و قوانین

حجاب اجباری منتهی گشت باعث گردید که زنان و دختران بطور عملی وارد میدان شوند. اعتراضات )مردم( بویژه

زنان و دختران به دلیل بازداشت ژینا مهسا امینی دختر جوان ُکرد به علت بد حجابی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

که در تهران درگذشت آغاز شد و در سراسر کشور گسترش یافت. )به سخنی دیگر( نارضایتی گسترده، انبوه جمعیت

زنان، دختران، مردان و جوانان را اعم از دختر و پسر با پیشینه های گوناگون قومی، مذهبی، اجتماعی ، اقتصادی

به اعتراض واداشت. دولت )جمهوری اسالمی( در واکنش به اعتراضات بی سابقه به رهبری زنان، دختران و

جوانان دست خشونت مرگبار زد و باعث گردید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هیئت حقیقت باب مستقل

بین المللی )را جهت تحقیق و بررسی تخلفات و جنایات( ایجاد کند.

-۱۴ اعتراضات تحت عنوان جنبش “زن، زندگی، آزادی” مانند دیگر جنبش های پیشین در جمهوری اسالمی با سرکوب

وحشیانه توام با بخشیدن جرائم از سوی دولت روبرو شد. همانطور که در گزارش حاضر به تفصیل شرح داده شده

است دولتمردان )حکومتی( معترضان را مورد تحقیر و توهین قرار دادند و از خشونت های فیزیکی، روانی و

۱ Available from https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index.

۳

جنسی، آزار و اذیت های قضائی )احضار به دادگاه ها( و سرانجام از قتل و کشتار دریغ نکردند. )قابل توجه است

که( این اعتراضات سراسر مناطق روستائی کشور به ویژه مناطق اقلیت نشین را نیز دربر گرفت.

-۱۵ هنگامی که اعتراضات خیابانی )بعد از سرکوب وحشیانه( تا حدی فروکش کرد، اثرات آن و سایر اشکال اعتراضی

همراه با سرکوب دولتی همچنان ادامه داشت. این هیئت در گزارش حاضر، تحقیقات یکساله خود را در مورد اتهامات

نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات و پیشینه اقدامات شجاعانه مردم و مقاومت آنها در سراسر کشور را تشریح

می کند.

۲

IV- مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشتگاه

-۱۶ هیئت حقیقت یاب، اطالعات، اسناد و شواهد بدست آمده در مورد مرگ خانم امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و یا

“پلیس امنیت اخالقی” را بررسی و تحلیل کرد و به جزئیات آن پرداخت.

-۱۷ هیئت حقیقت یاب در گزارش خود به وضوح مشخص کرد که در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۱۸:۳۰

خانم امینی هنگامیکه از ایستگاه متروی شهید حقانی تهران خارج شد توسط پلیس امنیت اخالقی به اتهام بد حجابی

دستگیر شد. پلیس امنیت اخالقی خانم امینی را با یک ون به بازداشتگاه وزراء منتقل کرد تا زیر نظر “کالس های

بازآموزی” آموزش ببیند. او پس از گذشت ۲۶ دقیقه به زمین افتاد و ۳۰ دقیقه بعد به بیمارستان کسری منتقل شد.

همان شب به پدر و مادر مهسا اطالع دادند که دخترشان ” با تاخیر” به بیمارستان )کسری( آورده شده و ” پیش تر

دچار مغزی” شده است. پدر مهسا که به او یکبار اجازۀ دیدن دخترشان در بیمارستان را داده بودند، آشکارا اعالم

می کند که او در آنجا کبودی روی پاهای دخترش و لکه های خون در گوش او را دیده است. خانم امینی در ۲۵

شهریور فوت می کند و در ۲۶ شهریور جسد او به زادگاهش سقز منتقل می شود. در گواهی پزشکی و رسمی مرگ

مهسا آمده است که او به “علل نامعلومی” فوت کرده است.

-۱۸ هیئت حقیقت یاب به شیوۀ بازداشت خودسرانه خانم تاکید می کند و مرگ او را ناشی از قوانین و سیاست های تبعیض

آمیز )نظام جمهوری اسالمی( علیه زنان و دختران می داند که نمونۀ مشهود آن قانون حجاب اجباری است که طبق

قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز و قانونی نمی باشد. این قوانین، مقررات و سیاست ها اصول حقوق بشر مانند

آزادی بیان، مذهب، عقیده و استقالل فردی زنان و دختران را آشکارا نقض کرده است. )بدون تردید( دستگیری خانم

امینی که به مرگ )جان گداز( او منجر شد نقض حق آزادی )و زندگی ( او بود.

-۱۹ فرض مسلم این است هنگامیکه فردی در بازداشتگاه مجروح می شود و یا فوت می کند مسئولیت جراحت و یا مرگ

او به عهده دولت می باشد.

بر اساس شواهد موجود عوارض ناشی از عمل جراحی خانم امینی در دوران کودکی اش به هیچ وجه نمی تواند

علت مرگ او باشد. هیئت حقیقت یاب دالیل متقن و مستدل در دست دارد که نشان می دهد مرگ مهسا امینی به دالیل

دیگر از جمله ضربه وارده )با جسم سخت( از سوی پلیس امنیت در زمان بازداشت او رخداده است. این امر برای

هیئت حقیقت یاب محرز می باشد. با توجه به شواهد و نمونه های خشونت آمیز پلیس امنیت اخالقی در اجرای دستور

العمل حجاب اجباری، این هیئت بدون تردید علت مرگ خانم امینی را خشونت فیزیکی دانسته و بر این اساس مقامات

دولت جمهوری اسالمی را مسئول مرگ غیر قانونی و اخالقی او می داند.

-۲۰ هیئت حقیقت یاب در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که دولت )جمهوری اسالمی( نه تنها در مورد چنین مرگ غیر

قانونی و اخالقی به وظائف خود مبنی بر تحقیقات موثر، مستقل، کامل ، بی طرفانه و شفاف عمل نکرده است بلکه

قوانین بین المللی حقوق بشر را نیز نقض کرده است. همچنین مقامات دولت )جمهوری اسالمی( بطور عمد اقداماتی

را در جهت پنهان نگاه داشتن حقایق مرگ خانم امینی از خانوادۀ او و مردم بعمل آورده اند و مهمتر از آن برای

ساکت کردن خانوادۀ مهسا امینی و جلوگیری از پیگرد حقوقی آنان، به تهدید، آزار و اذیت و احضار به دادگاه روی

آورده اند. در این رابطه برخی از اعضای خانواده مهسا با بازداشت و زندانی خودسرانه مواجه شدند. صالح نیک

بخت وکیل خانواده مهسا امینی و سه روزنامه نگار به نام های نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نازیال معروفیان به

جرم پوشش خبری درگذشت خانم امینی دستگیر و به زندان محکوم شدند.

V- جنبش اعتراضی که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز گشت

۲ See the conference room paper for details on the underlying material and the mission’s analysis.

۴

-۲۱ حق تجمعات مسالمت آمیز بنابر قوانین جمهوری اسالمی به شدت محدود می باشد. سازماندهی و شرکت در تجمعات

مسالمت آمیز که سیاست های نظام جمهوری اسالمی را نقد می کنند، جرم محسوب می شود. مقامات دولت جمهوری

اسالمی معترضان جنبش “زن، زندگی، آزادی” را “آشوبگر” و “عوامل دشمن” می نامند و در نتیجه اصول و

قوانین دفاع از حقوق بشر مندرج در قوانین بین المللی را تهدیدی جدی علیه نظم عمومی و امنیت ملی خود ارزیابی

۳ می کنند.

در حالیکه قوانین بین المللی حقوق بشر به اصولی در جهت بخطر نیفتادن امنیت ملی و نظم عمومی قائل

است، اصولی که تجمعات مسالمت آمیز و بدون خشونت را مجاز می داند. هیئت حقیقت یاب به این واقعیت اذعان

دارد که در اعتراضات )اخیر( نمونه هایی از خشونت توسط معترضان صورت گرفته که به کشته و مجروح شدن

نیروهای امنیتی منجر شده است. با این وجود هیئت حقیقت یاب بطور کلی بر این باور می باشد که اکثر تظاهرات

اعتراضی مسالمت آمیز بوده است.

الف: توسل و استفاده از زور

-۲۲ دولت جمهوری اسالمی هیچگونه ارقام دقیقی و یا اطالعات تفکیک شده ای در مورد کشته و یا زخمی شدگان

معترضان ارائه نداده است، اما اعالم کرده که در این اعتراضات بالغ بر ۷۵ مامور اجرائی قانون کشته و ۷۰۰۰

۴ نیز مجروح شده اند.

یک آمار دقیق منتشر شده تعداد کشته شدگان را ۵۵۱ نفر تا تاریخ شهریور ماه ۱۴۰۲ برآورد

کرده است که از این تعداد ۴۹ نفر زن و ۶۸ نفر کودک می باشند. این آمار تعداد مجروحین زن و مرد را یکسان

آورده است. همچنین تعداد کشته شدگان در ۲۶ استان از ۳۱ استان ثبت شده است که بیشترین تعداد کشته شدگان در

مناطق کم جمعیت به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و مناطق کرد نشین )کردستان، کرمانشاه و بخش هائی از

آذربایجان غربی( بوده است. در این آمار آمده است که تعداد کشته شدگان در روز هشتم مهرماه ۱۴۰۱ صد و چهار

نفر می باشد که در پی برگزاری نماز جمعه در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان رخ داد.

-۲۳ هیئت حقیقت یاب، توسل به زور و خشونت از سوی نیروهای امنیتی و اطالعاتی را در سرکوب )وحشیانه(

اعتراضات )مسالمت آمیز( در ۱۴ استان و در روزهای ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۰ آبان همین سال، صحه می گذارد.

-۲۴ برای هیئت حقیقت یاب، کاربرد و استفادۀ نیروهای امنیتی و اطالعاتی )جمهوری اسالمی( از سالح های گرم مانند

اسلحه های جنگی مرگبار، تفنگ های ساچمه ای در به قتل رساندن بسیاری از معترضان را تائید می کند. همچنین

برای این هیئت استفاده نیروهای امنیتی و اطالعاتی از سالح های طبقه بندی شده “کمتر کشنده” مانند سالح های

سرد و پرتاب کننده )چاقو، قمه، سنگ و …( جهت سرکوب اعتراضات محرز می باشد.

بر اساس یک ابالغیه رسمی مقامات قضائی تائید کرده اند که در جریان یک شب از اعتراض مردم، نیروهای

فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی )فراجا(، نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، و نیروهای بسیج با استفاده

از سالح هایی مانند MPS و -۴۷AK ( مسلسل های خودکار و نیمه خودکار( و سالح های کمری تعداد ۳۰۰ گلوله

واقعی و بیش از دو جین گلوله مشقی و در حدود ۳۰۰ گلوله پالستیکی چند الیه و ۴۰ گلوله پالستیکی به سوی مردم

معترض شلیک کرده اند. این سند همچنین خاطر نشان می کند که نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج از مواد شیمیائی

و نارنجک های دود زا برای سرکوب استفاده کرده اند.

-۲۵ هیئت حقیقت یاب، استفاده نیروهای امنیتی و اطالعاتی از سالح های کشنده علیه معترضین، در شرایطی که

اعتراضات آنان هیچ گونه خطر مرگ و یا جراحتی را تهدید نمی کرد، تائید می کند. ا عمال خشونت از سوی

معترضین مانند پرتاب سنگ، سوزاندن الستیک و یا ایجاد موانع در اجرای قانون، استفادۀ نیروهای امنیتی و

اطالعاتی از سالح های مرگبار را توجیه نمی کند. تظاهرات در مقابل یک ساختمان دولتی و یا یک پایگاه بسیج و

سر دادن شعار و یا کمک به دیگران و یا رانندگی در نزدیکی مناطق اعتراضی ماهیتا اقدامات خشونت آمیز تلقی

نمی شوند. )باید توجه داشت که( در واکنش به اینگونه اعتراضات مسالمت آمیز ماموران انتظامی و نیروهای امنیتی

با شلیک گلوله های مرگبار بسیار از معترضین را کشته یا مجروح ساختند. هیئت حقیقت یاب با توجه به حوادث و

اتفاقاتی که بررسی کرده است کاربرد و استفادۀ نیروهای امنیتی و اطالعاتی از سالح های مرگبار را غیر قانونی و

کشتن معترضین را اقدامی هدفمند و به منزله اعدام های فراقانونی می داند.

۳ Reports of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, 15 October 2022, 20

November 2022 and 7 February 2023.

۴ Statement by the Secretary-General of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran

at the fifty-third session of the Human Rights Council, 5 July 2023.

۵

-۲۶ هیئت حقیقت یاب روش استفادۀ انواع سالح های مرگبار از سوی نیروهای امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی را

برای سرکوب و متفرقه کردن معترضین تشخیص داده است که بی رویه، بدون هدف و بی دلیل به سمت معترضین

و حتی عابران شلیک شده است. سالح های مورد استفادۀ نیروهای سرکوب در این مورد تفنگ های ساچمه ای و

تفنگ هائی سرپر فلزی و تفنگ های شکاری می باشند که نیروهای امنیتی بطور عمد بخش های حیاتی معترضین

و عابرین مانند صورت، سر، گردن و ناحیه تناسلی را مورد هدف قرار دادند. استفاده از سالح های ساچمه ای و

سر پر فلزی با کاربر بی رویه و خارج از کنترل به دلیل ایجاد خطرات آسیب پذیر جدی غیر قانونی می باشد.

-۲۷ هیئت حقیقت یاب همچنین استفاده از سالح های “کمتر کشنده” را مورد بررسی قرار داد، اما دریافت که حتی

استفاده از سالح های به اصطالح کمتر کشنده، مانند گاز اشک آور یا ماشین های آب پاش، به دلیل استفادۀ بی رویه

علیه معترضان، به ویژه آنهایی که به طور مسالمت آمیز تظاهرات می کنند، نامتناسب می باشد. عالوه بر آن استفاده

از گلوله های ساچمه ای و الستیکی از سوی نیروهای سرکوبگر خطراتی بهمراه داشت که منجر به صدمات جبران

ناپذیر به چشم های معترضین شد و برخی از آنان را کور ساخت. همچنین باید متذکر شد که بر اساس گزارشات

شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسالمی، معترضان خسارات فراوانی به اموال شخصی و اماکن عمومی و مذهبی

۵ وارد کرده اند.

هیئت حقیقت یاب برخی از ادعاهای مذکور در مورد تخریب مادی از سوی معترضین را تائید می

کند.

-۲۸ هیئت حقیقت یاب، صدمات گسترده و دائمی که در نتیجه استفادۀ نیروهای امنیتی و اطالعاتی از سالح های کشنده و

“کمتر کشنده” علیه معترضین بکار رفته است و باعث گردیده که زندگی مصدومین و مجروحین بطور کلی تغییر

کند را تائید می نماید. گزارشات پزشکی قانونی و پزشکان متخصص صدمات و آسیب های وارده شدید به جمجمه،

بافت مغز، اندام های داخلی افراد که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند را ثبت و تائید کرده اند.

-۲۹ هیئت حقیقت یاب صدمات چشمی معترضان و عابران از جمله زنان و کودکان را که منجر به از دست دادن جزئی

و یا کامل نابینائی آنان شده و بر سالمت روانی و جسمی آنان تاثیر گذاشته و همچنین باعث )عقب افتادگی( تحصیل

کودکان و )جوانان و نوجوانان( شده است را تائید می کند. یک شاهد که بینائی یک چشم خود را در اعتراضات از

دست داده بود به یاد می آورد که یکی از اعضای نیروهای امنیتی با تفنگ بادی پر شده از گلوله های )ریز( پالستیکی

از فاصلۀ یک متری به او شلیک کرد. این هیئت صدمات وارده به قربانیان را بمثابه “نشان دار” کردن و مجرم

شناختن معترضین میداند. زیرا اصوال اعتراض علیه )نظام جمهوری اسالمی( جرم می باشد.

-۳۰ هدف قرار دادن معترضین در جهت نشان دار کردن آنان بوسیله نیروهای امنیتی بر اساس جنسیت و قومیت انجام

گرفته بود. )برای مثال( از طرفی زنی را تهدید کردند که اگر حجاب را رعایت نکند به سوی او شلیک می کنند و

از طرف دیگر زنان و دختران را فاحشه خطاب می کردند و می گفتند که چیزی با عنوان “زن، زندگی، آزادی”

وجود ندارد.

-۳۱ فقدان مراقبت های پزشکی و بهداشتی وضعیت معترضان بازداشت شده را بیش از پیش وخیم تر کرده بود. در برخی

موارد نیروهای امنیتی از آمبوالنس جهت حمل و نقل معترضان بازداشت شده استفاده می کردند. همچنین معترضان

مجروح از رفتن به بیمارستان ها که در قرق نیروهای امنیتی و اطالعاتی بود خودداری می کردند زیرا از سوی

وزارت درمان و بهداشت به پرسنل پزشکی بیمارستان ها بطور رسمی دستور داده شده بود نام افراد مجروح را به

این وزارت خانه گزارش دهند. در این رابطه نیروهای امنیتی و اطالعاتی، پزشکان و متخصصین که از دستور

العمل های آنان پیروی نمی کردند را مورد آزار و اذیت قرار دادند و برخی از آنها را دستگیر کردند.

-۳۲ هیئت حقیقت یاب به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی معترضان مجروحی

که جراحات جدی نداشتند و خطر مرگ آنها را تهدید نمی کرد را بطور عمد بقتل رسانده اند.

ب: دستگیری و بازداشت معترضان

-۳۳ هیئت حقیقت یاب روش های متعددی که نیروهای امنیتی “خودسر” بکار بردند تا طیف وسیعی از معترضان را به

دلیل رفتارهای متعارف آنان مانند رقصیدن، شعار دادن، نوشتن شعار بر روی دیوارها، بوق زدن درون خودروها

دستگیر و بازداشت کنند را تائید می نماید. نیروهای امنیتی همچنین اعضای خانواده معترضین بازداشت شده را

۵ Reports of the High Council of the Islamic Republic of Iran, 15 October 2022, 20 November 2022 and 7

February 2023.

۶

همراه با وکالی آنان و نیز برخی از پرسنل پزشکی، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران و افراد تاثیر گذار اجتماعی

که با آنان ابراز همدردی و همبستگی کردند را دستگیر و بازداشت کردند. مقامات جمهوری اسالمی همچنین روزنامه

نگاران و مدافعان حقوق بشر که در پی کشف حقایق در مورد وضعیت معترضان بودند را دستگیر و زندانی کردند.

-۳۴ هزاران زن، دختر، مرد، جوان و نوجوان در سراسر کشور دستگیر و زندانی شدند. دولت جمهوری اسالمی در

بهمن ماه ۱۴۰۱بدون ارائه هیچگونه اطالعات عمومی در مورد تعداد دستگیر شدگان اعالم کرد که ۲۲۰۰۰ نفر در

۶ ارتباط با اعتراضات مورد عفو قرار گرفته اند.

به گفته برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر تعداد افراد بازداشت

شده در جریان اعتراضات ممکن است به ۶۰۰۰۰ نفر رسیده باشد. مقامات دولتی میانگین سن دستگیر شدگان را ۱۵

۷ سال اعالم کردند.

-۳۵ نیروهای امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی به منظور دستگیری معترضین، حمالت هدفمندی را به منازل، محل

کار، مدارس، دانشگاه های آنها چه در جریان اعتراضات و چه پس از آن انجام دادند. این حمالت و یورش ها حتی

در مراسم یادبود و یا تشیع جنازه معترضین کشته شده صورت گرفت. نیروهای امنیتی با استفاده از ابزارهای

اطالعاتی و نظارتی مانند دوربین های نظارتی و پهباد معترضان را مورد شناسائی قرار دادند. همچنین تعداد قابل

مالحظه ای از ماموران امنیتی در اطراف بیمارستان ها حضور داشتند تا معترضان مجروح را که برای مراقبت

های پزشکی به بیمارستان رجوع می کردند را دستگیر کنند.

-۳۶ برخی از ماموران لباس شخصی جمهوری اسالمی با زدن نقاب به چهره جهت شناخته نشدن بدون حکم قضائی

معترضان را دستگیر می کردند و به بازداشتگاه ها تحویل می دادند. در بازداشتگاه ها دستگیر شدگان مورد خشونت

های فیزیکی، جنسیتی و کالمی قرار می گرفتند.

-۳۷ زنان و دختران به طور خشونت آمیز توسط اعضای نیروهای انتظامی دستگیر شدند و در خالل انتقال به بازداشتگاه

ها با لمس اندام تناسلی آنان مورد آزار جنسی قرار گرفتند. بعضی از زنان و دختران به دلیل شرکت در اعتراضات

)مسالمت آمیز( که با ابزار های نظارتی )دوربین و پهباد( شناسائی شده بودند، در خانه هایشان دستگیرشدند. زنان

مدافع حقوق بشر و کسانیکه نقش برجسته ای در تظاهرات اعتراضی داشتند دستگیر و یا به دادگاه ها احضار شدند

تا از شرکت آنان در تظاهرات جلوگیری شود.

-۳۸ معترضان دستگیر شده را با چشمان بسته در خودروهای بدون شماره و نام و نشان و در بعضی مواقع به درون

آمبوالنس می انداختند و به بازداشتگاه های ناشناس می بردند. ماموران امنیتی همچنین بازداشت شدگان را در

بسیاری از بازداشتگاه ها از جمله بازداشتگاه های پلیس، بازداشتگاه های غیر رسمی مانند پادگانهای نظامی، اماکن

ورزشی، خانه ها و آپارتمانهای ا من، ساختمان های فرسوده و زیرزمین های ساختمان های متعلق به وزارت کشور

زندانی می کردند. واحد اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی اسامی بازداشت شدگان را یا ثبت نمی کرد و یا با

تاخیر طوالنی و فقط پس از اعتراف گیری اجباری از آنها که حتی با رویه های کیفری ایران هم مغایرت داشت

۸ نامشان را ثبت می کرد.

-۳۹ صدها جوان، نو جوان و کودک از جمله دختران را که برخی از آنها فقط ۱۰ سال داشتند دستگیر و همراه دستگیر

شدگان بزرگسال در یک بازداشتگاه نگه می داشتند. برخی دیگر از این کودکان و نوجوانان را با هدف اصالح و

تربیت شدن به کانون های “اصالح و تربیت” و یا مراکز بهداشت روانی می فرستادند.

۹ -۴۰ در هیچیک از موارد یاد شده حقوق اولیه بازداشت شدگان از جمله دسترسی به وکیل حتی وکیل تائید شده

از سوی

قوه قضائیه نه تنها نادیده گرفته می شد بلکه حتی معرفی بدون تاخیر آنان به مراجع بی طرف قضائی هم رعایت

نمی شد.

-۴۱ مقامات جمهوری اسالمی معموال بازداشت شدگان را در سلول های انفرادی به مدت طوالنی زندانی می کردند و از

ابراز هر گونه اطالعی به خانواده ها خودداری می کردند. در برخی موارد بازداشت شدگان را به مکان های خارج

از حمایت قانونی به عنوان ناپدید شدگان اجباری انتقال می دادند. هیئت حقیقت یاب مواردی را بررسی کرده است

که بازداشت شدگان پس از پرداخت وثیقه های سنگین از سوی خانواده هایشان آزاد شدند.

۶ See https://en.irna.ir/news/85056317/ (in Persian).

۷ See https://www.irna.ir/news/84904665 (in Persian).

۸ Code of Criminal Procedure, art. 49, and executive by-law for formation and management of police

detention facilities and their supervision, art. 47.

۹ Code of Criminal Procedure, art. 48.

۷

ج: شکنجه، رفتار و مجازات های خشونت آمیز و تحقیر کننده غیر انسانی

-۴۲ هیئت حقیقت یاب این واقعیت را مشخص نمود که مقامات دولتی جمهوری اسالمی بازداشت شدگان را جهت کسب

اطالعات، اعترافات، تحقیر، آزار اذیت و مجازات شکنجه کرده است. در نتیجه بسیاری از بازداشت شدگان که

اغلب جوان بودند تحت وحشیانه تری انواع شکنجه، آنچه را که بازجویان از آنها درخواست کرده بودند، اعتراف

کردند.

-۴۳ انواع شکنجه و رفتار های خشونت آمیز تحقیر کننده پس از دستگیری معترضین بالفاصله آغاز می شد و در خالل

انتقال آنان به بازداشتگاه ها و ندامتگاه هایی که توسط سپاه پاسداران و وزارت اطالعات و نیز سازمان زندانها اداره

می شد، ادامه پیدا می کرد. دستگیر شدگان با چشم بند و یا سرپوش مورد آزار و اذیت های مختلف جنسی، جسمی

و روانی مانند ضرب و شتم، شالق، سوزاندن، استفاده از شوک الکتریکی، انفصال از خدمت، ایجاد نگرانی های

شدید مورد شکنجه قرار گرفته اند. به تعداد زیادی از بازداشت شوندگان از جمله کودکان و نوجوانان به زور مواد

ناشناخته تزریق شده است. اکثر قربانیان گزارش داده اند که با وجود جراحات ناشی از شکنجه به مراقبت های

پزشکی دسترسی نداشتند. زندانیان بطور سیستماتیک مورد آزارهای لفظی از جمله توهین های جنسی یا الفاظ رکیک

قومی و مذهبی قرار گرفتند. ماموران زندانها و بازداشتگاه ها از انواع مختلف شکنجه های روانی و بد رفتاری از

جمله سلول های انفرادی یک شب تا چند هفته، تهدید به مرگ، تجاوز جنسی و آسیب رساندن به اعضای خانواده در

مورد دستگیر شدگان استفاده می کردند. خشونت جنسی معموال در بازداشتگاه های غیر رسمی و ناشناخته که توسط

سپاه پاسداران و وزارت اطالعات اداره می شد، انجام می گردید.

-۴۴ هیئت حقیقت یاب به این واقعیت پی برد که کودکان، نوجوانان و جوانانی که روزها و یا حتی هفته ها در بازداشتگاه

های رسمی و غیر رسمی بسرمی بردند هیچ اطالعی از علت بازداشت خود نداشتند و در آن مدت از تماس با خانوادۀ

خود و یا وکیل محروم بودند. این افراد )نابالغ( مانند بزرگساالن تحت شکنجه های شدید جسمی، روانی و جنسی از

جمله تجاوز جنسی قرار گرفتند.

-۴۵ هیئت حقیقت یاب از مرگ چندین معترض در اثر شکنجه در بازداشتگاه ها مطلع گردید. کسانی که با جراحت خود

در بازداشتگاه ها زنده ماندند به دلیل ترس از انتقام و محروم شدن از مراقبت های اولیه پزشکی موضوع شکنجه

را گزارش نمی کردند. اما برخی از آنان پس از آزادی و خارج شدن از کشور ضمن بیان انواع شکنجه در بازداشتگاه

ها، تحت مراقبت های پزشکی و روانی ناشی از شکنجه قرار گرفتند.

:۱ خشونت های جنسی و جنسیتی

-۴۶ هیئت حقیقت یاب رفتارهای خشونت آمیز جنسی و جنسیتی که توسط مقامات دولتی و ماموران امنیتی در بازداشتگاه

ها انجام شده است را تایید می کند. چنین رفتار های خشونت آمیز از طریق تجاوز جنسی بوسیله اشیاء، تهدید، شوک

الکتریکی به دستگاه تناسلی، برهنگی اجباری، لمس کردن و دیگر اشکال خشونت های جنسی نسبت به زنان،

دختران، مردان، جوانان و کودکان، افراد دگر جنس گرا و ترا جنسیتی که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده

بودند ا عمال شده است.

-۴۷ در آبانماه ۱۴۰۱ یک زن معترض را نیروهای امنیتی در استان کرمانشاه دستگیر کرده و به یکی از بازداشتگاه

های غیر رسمی ناشناخته منتقل می کنند تا در مورد نقش ادعائی او در اعتراضات بازجوئی شود. سپس او را به

اتاق دیگری جهت “بازدید بدنی” می برند. این زن در حال درآوردن لباس های خود بود که یک مرد و یک زن

مامور چادر بسر وارد می شوند و این زن را بزور کف زمین می خوابانند. مرد و زن چادر بسر در حالیکه او را

نگه داشته بودند مامور مرد دیگری می آید و به او تجاوز می کند. بعد از آن نوبت مردی می رسد که این زن را

مهار کرده بود.

-۴۸ ماموران دولتی پس از کاربرد خشونت جنسی جهت مجازات معترضان همواره برای ترس و تحقیر زنان، مردان،

و جوانان دختر و پسر و نیز افراد دگر جنس گرا و تراجنسیتی با برچسب زدنهای اجتماعی و فرهنگی ضمن تفریح

باعث رنج و آزار آنان می شدند. خشونت های جنسی و جنسیتی در بازداشتگاه ها همراه با توهین علیه زنان معترض

صورت می گرفت. ماموران امنیتی و اطالعاتی به زنان معترض برچسب های “فاحشه”، روسپی” که “مایل به

برهنه شدن در انظار عمومی اند” و مرّوج “فحشا” خطاب می کردند. در برخی موارد مقامات دولتی ا عمال خشونت

های جنسی و جنسیتی را به این دلیل که زنان و دختران زندانی خود “خواهان آزادی” هستند و مایلند که به آنها

۸

تجاوز شود، تجاوز می کردند. این هیئت کاربرد روشهای خشونت آمیز، تحقیر کننده و ظالمانه ماموران امنیتی و

اطالعاتی را که بر اساس جنسیت، تمایالت جنسی و هویت جنسی اعمال گردیده است را محکوم می کند.

-۴۹ خشونت به ویژه خشونت های جنسی و جنسیتی عواقب بسیار ناگوار و وخیمی را در سالمت روحی و جسمی

معترضان از بند رسته بجای گذاشته است. ا عمال این گونه رفتارهای شرم آور نسبت به قربانیان اثرات مضاعف

خواهد داشت زیرا نه تنها باعث اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه آنان شده بلکه حتی رفتار های متعارف آنها نیز

جرم بوده است. در نتیجه، این عوامل سبب شده است که در مورد خشونت جنسی و جنسیتی کمتر گزارش شود.

-۲ شرایط بازداشت

-۵۰ هیئت حقیقت یاب وضعیت زنان، مردان، جوانان اعم از دختر و پسر را که در ارتباط با اعتراضات دستگیر و در

بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور زندانی شده اند بسیار وحشتناک یافته و رفتار غیر انسانی،

خشونت آمیز و تحقیر کننده و در برخی موارد شکنجه نسبت به آنان را تصدیق می نماید.

-۵۱ زندانیان در سلول های پر جمعیت، غیر بهداشتی و بدون پتو و زیرانداز در زیر نور چراغهایی که ۲۴ ساعته روشن

بود و یا در تاریکی مطلق نگهداری می شدند. اکثر افرادی که در جریان اعتراضات دستگیر شده بودند گزارش

کردند که نه تنها به آنها آب و غذای ناکافی بدون کیفیت داده می شد بلکه از مراقبت های پزشکی نیز برخوردار

نبودند، فقط هرازگاهی و در شرایط بیماری وخیم داروهای اولیه دریافت می کردند.

ج: دادرسی ها

-۵۲ هیئت حقیقت یاب روش های تعقیب و مجازات کسانیکه طبق قانون اساسی در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت می

کنند و یا با قوانین و سیاست های دولت نسبت به اعمال تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران مانند رقصیدن و شادی

کردن، سردادن شعار و انتشار پُست در رسانه های اجتماعی ابراز مخالفت قانونی می کنند را تصدیق می کند.

-۵۳ دادگاه های کیفری و انقالب، معترضان را به اتهامات واهی و مبهم مانند “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی برای

ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، سازماندهی و عضویت در گروه ها و یا جمعیت ها به قصد تضعیف امنیت کشور”،

“نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، “توهین به رهبری” و “توهین به مقدسات” محکوم و مجازات می

کنند.

-۵۴ به دلیل اصول مبهم و نا مشخص در مورد حقوق شناخته شده )شهروندان( در قانون اساسی و یا در قانون مجازات

اسالمی در مورد “توهین به اسالم” و یا شخصیت ها و مقامات میباشد که چنین محکومیت هایی امکان پذیرشده

است. این قوانین و مقررات قابل تفسیر و برداشت هایی است که با اصل قانون اساسی مغایرت دارد. مقامات دولتی

مجازات برخی از این جرایم ۱۰ معموال با گفتن حقوق قانونی )شهروندان( به سرکوب مخالفان خود می پردازند.

اعدام، حبس های طوالنی یا صدور احکامی چون شالق زدن می باشد که همان شکنجه است.

-۵۵ هیئت حقیقت یاب با توجه به فقدان ساختار استقالل و بی طرفی قوه قضائیه دریافت که قضات دادگاه های کیفری و

انقالب نسبت به معترضان و مخالفان سیاسی بطور جانبدارانه قضاوت کرده و پیوسته شکایات مربوط به شکنجه و

بدرفتاری ها نسبت به آنان را بطور عمدی انکار می کنند. همچنین این قضات برای محکوم کردن معترضان و یا

مخالفان سیاسی به اعترافاتی که از آنها زیر شکنجه گرفته شده است استناد می کنند. رسیدگی به پرونده های معترضان

و مخالفان سیاسی در دادگاه های غیر علنی کوتاه مدت و عجوالنه صورت می گیرد که نشان دهندۀ این واقعیت

است که در دستگاه قوه قضائیه دادرسی عادالنه و بی طرف وجود ندارد.

-۵۶ اظهارات افرادی که یا خود متهم شده اند و یا دیگران را در رسانه های دولتی و وابسته متهم کرده اند از جمله ”

اعترافات” ضبط شده از شش مرد که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند و قبل از اعدام، اعترافات آنها در

رسانه های دولتی پخش شد، نمونه ای از این نوع می باشد. در بسیاری از موارد “اعترافات” محکومین اندکی پس

از دستگیری زیر شکنجه و سایر بد رفتاری ها ضبط می شود تا در محاکمات، قضات علیه آنان به این گونه اعترافات

استناد کنند.

-۵۷ اکثر افراد بازداشت شده در طول بازجوئی ها به وکیل دسترسی نداشتند. کسانی هم که وکیل داشتند وکالی مستقلی

نبودند که متهمی می خواستند. ) وکال از سوی قوه قضائیه دست چین و منصوب می شوند.(

۱۰ Islamic Penal Code, arts. 262, 513, 514 and 609.

۹

هیئت حقیقت یاب همچنین به این واقعیت پی برد که تعداد وکالی منصوب شده از سوی رئیس قوه قضائیه در استان

های ویژه، ارتباط نزدیکی با مقامات قضائی دارند و در جهت خواسته آنان از موکل خود دفاع می کنند. در اینجا

باید متذکر شد که برخی از معترضان پس از صدور حکم در مرحله تجدید نظر از وکالی مستقل برخوردار بودند.

-۵۸ افرادی که تحت پیگرد قانونی قرار داشتند و بازداشت شدند در طول بازجوئی ها از مفاد پرونده خود اطالعی نداشتند

در برخی موارد معترضان در دو دادگاه جداگانه ۱۱ و در نتیجه آنان از توانائی الزم برای دفاع از خود محروم بودند.

محاکمه می شدند، یکبار در دادگاه کیفری و بار دیگر در دادگاه انقالب.

-۵۹ جلسات دادگاه ها اغلب در پشت درهای بسته برگزار می شدند و اعضای خانواده و وکالی مستقل نیز از حضور در

دادگاه منع شده بودند. تالش دادگاه ها از محاکمه معترضان جهت بازدارندگی دیگران به شرکت در اعتراضات بود.

در بیشتر موارد دادگاه در یک جلسه چند دقیقه ای و در غیاب شاهدان برگزار می شد.

-۶۰ هیئت حقیقت یاب در تحقیقات خود دریافت که احکامی در جهت تعلیق پی گیری های قانونی و احکام تعلیقی دیگری

برای بازدارندگی افراد به شرکت در اعتراضات صادر شده بود. در ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ قوه قضائیه پیش شرط

۱۲ اعطای عفو دولتی را بر مبنای پذیرش جرم و ابراز پشیمانی متهمین اعالم کرد که نشان از نقض اصل برائت بود.

د: صدور حکم اعدام معترضان

-۶۱ دولت جمهوری اسالمی هیچ اطالعی در مورد تعداد احکام اعدام صادر شده معترضان ارائه نکرده است. این هیئت

اطالع موثقی دارد که دادگاه ها تا دیماه سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۸ حکم اعدام برای معترضان صادر کرده اند. از این

تعداد ۹ جوان در ماه آذر سال ۱۴۰۱ و ماه های دی، اردیبهشت، آبان و دیماه سال ۱۴۰۲ اعدام شدند. در حالی که

طبق گزارشات حداقل ۶ نفر دیگر منتظر اجرای حکم اعدام می باشند و برخی نیز در معرض خطر قریب الوقوع

اعدام قرار دارند. مراحل قانونی اعدام ۹ جوان در یک روند حقوقی ناعادالنه بر خالف حقوق بشر انجام گرفت.

برخی دیگر از معترضین به دلیل جرائم رده پائین تر و جرائم تحت قوانین حمایت شده، محکوم شدند. یکی از نمونه

ها جواد روحی می باشد )که در جریان خیزش ۱۴۰۱( توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و از سوی دادگاه انقالب

)ساری( به اتهام “ارتداد” سه بار به اعدام محکوم گردید. اما قبل از مرگ او در بازداشتگاه به علت شکنجه در تاریخ

۹ شهریور ۱۴۰۲ حکم اعدام او لغو شد.

-۶۲ هیئت حقیقت یاب این واقعیت را تائید می کند که به دلیل درخواست مکرر مقامات دولتی در تسریع محاکمات و

اجرای احکام اعدام معترضان، نه تنها مراحل حقوقی دادرسی انجام نمی گرفت بلکه حتی محاکمات با سرعت و

۱۳ بسیار خالصه برگزار و به اتمام می رسید تا جایی که بعد از چند هفته محکومین جرائم سنگین تر اعدام شدند.

اعدام مجید رضا رهنورد با حکم دادگاه انقالب )مشهد( در ۲۱ آذر ۱۴۰۱ به فاصله ۲۳ روز از زمان بازداشت او

در مالء عام اجرا شد. این دومین اعدام کسانی است که در مالء عام بعد از وقفه دو ساله اعدام شدند. به همین ترتیب

مهدی کرمی و سید محمد حسینی دو ماه پس از ارتکاب جنایت مورد ادعای قوه قضائیه اعدام شدند.

-۶۳ دادگاه ها با استناد به اعترافاتی که در زیر شکنجه از معترضان گرفته می شد و هیچ تحقیقی در مورد ارتکاب جرم

آنان صورت نمی گرفت حکم )بعضا اعدام( صادر می کردند. )به عبارت دیگر( مقامات قضایی جمهوری اسالمی

به اظهارات متهمان و یا وکالی آنان مبنی بر اینکه جرمی مرتکب نشده اند و آنها در زیر شکنجه اعتراف کرده اند

هیچ توجهی نمی کردند. در مواردی که موضوع شکنجه مطرح می شد مقامات قضایی بدون هیچ گونه تحقیق و یا

بررسی موضوع حکم اعدام صادر می کردند.

-۶۴ هیئت حقیقت یاب مشخص نمود که محسن شکاری، محمد رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی،

مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میر هاشمی، میالد زهروند و محمد قبادلو بدون طی روند عادالنه دادرسی در

چشم بهمزدنی اعدام شدند.

ه: اعضای خانواده

-۶۵ مقامات دولتی اقدامات همه جانبه و هماهنگی را در جهت پنهان کردن حقایق کسانی که در جریان اعتراضات کشته

شدند، بعمل آوردند و در این رابطه خانواده های آنان را مجبور به سکوت نمودند. خانواده های معترضین کشته شده

۱۱ Code of Criminal Procedure, arts. 191, 351 and note under art. 351.

۱۲ See https://www.irna.ir/news/85020213/ (in Persian).

۱۳ See https://www.irna.ir/news/84934370/ (in Persian).

۱۰

پس از گفتگو با رسانه ها در مورد قتل و یا مجروح شدن عزیزانشان و یا برگزاری مراسم یادبود و یا طرح شکایت

رسمی به دادگاه ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. این گونه آزار و اذیت ها نیز قبل از مراسم سنتی عزاداری که

در روزهای سوم و چهلم و روز تولد متوفی برگزار می شد، زمانیکه خانواده ها تالش می کردند پیرامون مزار

عزیزانشان گردهم آیند و سوگواری کنند، صورت می گرفت.

-۶۶ مقامات امنیتی و اطالعاتی، خانواده های داغدار را تهدید می کردند که اگر سکوت نکنند و یا محدویت های شدید

برگزاری مراسم دفن و یا یادبود عزیزان از دست رفته شان را رعایت نکنند، اجساد عزیزانشان را در مکان های

ناشناس دفن خواهند کرد. همچنین خانواده ها تحت شدیدترین فشار از سوی مقامات امنیتی قرار می گرفتند تا عزیزان

خود را به سرعت و بدن تشیع ، شعار دادن و فقط با حضور افراد نزدیک خود دفن کنند. در بسیاری از موارد

نیروهای امنیتی و اطالعاتی در مراسم خاکسپاری معترضان کشته شده حضور داشتند. همین نیروها با یورش به

خانه ها و یا قبرستان ها اعضای خانوادۀ قربانیان و دیگر عزاداران را با خشونت هرچه تمامتر مجروح، دستگیر و

بازداشت می کردند.

-۶۷ در چندین مورد ماموران امنیتی و اطالعاتی خانواده های معترضان کشته شده را وادار می کردند تا”مصاحبه” کنند

و یا اوراقی را مبنی بر اینکه عزیزانشان توسط “آشوبگران” و یا “گروه های مخالف” کشته شده اند را امضاء کنند.

همچنین مقامات دولتی اعضای خانواده های معترضان کشته و یا بازداشت شده را برای بازجوئی به دادگاه احضار

می کردند و با نسبت دادن آنها به ارتکاب جرائم مبهمی مانند به خطر انداختن امنیت کشور به زندان و شالق محکوم

می کردند. ماموران امنیتی برخی از اعضای خانوادۀ قربانیان را مورد آزار و اذیت قرار می دادند تا تصاویر و

کلمات حک شده روی سنگ قبر عزیزانشان را پاک کنند. قبرهای قربانیان اعتراضات )مسالمت آمیز( نیز یا مورد

آسیب قرار گرفته و یا تخریب شده است. هر گل واژه ای که روی سنگ قبرها حکایت از جنبش “زن، زندگی،

آزادی” داشته است بکلی محو نابود شده است.

VI- سرکوب هر پیوندی با اعتراضات و هر حمایتی با جنبش “زن، زندگی، آزادی”

الف: زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می کنند

-۶۸ از زمان مرگ خانم امینی، زنان و دختران به طور فزاینده ای از قوانین و مقررات حجاب اجباری سرپیچی می کنند

و با تبعیض های جنسیتی که در قوانین )جمهوری اسالمی( وجود دارد شدیدا مخالفت می ورزند.

هیئت حقیقت یاب به این واقعیت پی برد که از ماه آذر ۱۴۰۱ مقامات دولتی گام های جدیدی در جهت تقویت و شدت

بخشیدن اجرای قوانین و مقررات حجاب اجباری برداشته است که این اقدامات بر آزادی های اساسی مانند آزادی

بیان، مذهب، عقیده، استقالل زنان و دختران و دسترسی آنها به آموزش و بهداشت تاثیر بسزائی گذاشته است. همچنین

یک سری فعالیت های سازمان یافته مانند نظارت، ارعاب و تهدید، آزار و اذیت علیه زنان و دخترانی که قوانین و

هنجارهای دولتی را آشکارا نادیده می گیرند و نیز افرادی که از آنها حمایت می کنند بویژه مردان را افزایش داده

است.

-۶۹ علیرغم انتشار گزارشاتی در ماه آذر سال ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه گشت ارشاد و پلیس امنیت اخالقی منحل شده است،

سخنگوی فرماندهی انتظامات جمهوری اسالمی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ از استقرار گشت های پیاده و سواره

)حجاب بانان( بمنظور تهدید زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، خبر داد و تهدید کرد

که این افراد را به “قوه قضاییه” معرفی خواهند شد. ماموران دولتی از جمله ماموران امنیتی و اطالعاتی سپاه

پاسداران و قوه قضاییه اکنون قوانین و مقررات حجاب اجباری را علیه زنان و دختران اجرا می کنند. طی سال

گذشته مسئولیت اجرای قوانین و مقررات حجاب اجباری به افراد ویژه و بخش خصوصی گسترش یافته است. زیرا

شبکه پیچیده ای از اقدامات قانونی بازدارنده و تنبیهی برای اجرا و تقویت رعایت حجاب اجباری ایجاد شده است.

-۷۰ این اقدامات شامل ارائه الیحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می باشد. این الیحه اقداماتی مانند:

الف- افزایش مجازات برای کسانیکه از قوانین تعیین شده پیروی نمی کنند. ب- گسترش اختیارات اجرائی به نهاد

های دولتی در سراسر کشور ج- افراد و بخش خصوصی را جهت انطباق با قوانین و اجرای آن مسئول بداند. ه-

گسترش تفکیک جنسیتی در حوزه های گوناگون از جمله دانشگاه ها، بیمارستان ها، ادارات و فضای عمومی. گرچه

الیحه عفاف و حجاب دستورالعمل نوع پوشش مردان را نیز تعیین کرده است اما بوضوح هدف این الیحه، نوع

پوشش زنان می باشد که قوانین تبعیض آمیز را بیش از پیش شدت بخشیده است. علیرغم عدم تصویب الیحه حجاب

و عفاف در مجلس به پلیس امنیت اخالقی دستور داده شده است که منتظر تصویب نباشند و قانون عفاف و حجاب را

۱۱

اجراء کنند. مقامات دولتی جریمه هایی نیز برای عدم رعایت حجاب اجباری تعیین و به اجرا گذاشته اند. در همین

ارتباط بسیاری از مشاغل از جمله کافه ها، رستوران ها، داروخانه ها، مطب های خصوصی پزشکان، آژانس های

مسافرتی و شرکت های خصوصی بدلیل عدم اجرای قوانین و مقررات حجاب اجباری تعطیل شده اند. ا عمال قوانین

و مقررات حجاب اجباری بر زمینه های اجتماعی، اقتصادی زنان تاثیرات ناگواری گذاشته است. بویژه آنکه زنان

به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توان پرداخت جریمه های سنگین دولت را ندارند.

-۷۱ در باالترین سطوح تائید شده است که مقامات دولتی در ماه بهمن ۱۴۰۱ زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت

مقامات دولتی به زنان و دخترانی ۱۴ حجاب اجباری از طریق دوربین های مدار بسته اماکن عمومی شناسائی میکنند.

که قوانین حجاب اجباری را زیر پا می گذارند هشدار دادند که با “محرومیت های اجتماعی” روبرو خواهند شد.

همچنین از سوی دادستان کل کشور به نیروهای پلیس امنیت اخالقی و پلیس دستور داده شد که “با قاطعیت با زنان ۱۵

زنانی که در هنگام رانندگی حجاب ندارند، پیامک های ۱۶ و دخترانی که حجاب از سر برمی دارند مقابله کنند.”

هشدار گونه در مورد انواع مجازات مانند توقیف خودرو، جریمه، لغو کارت شناسایی، محرومیت از خدمات عمومی

از جمله خدمات بانکی دریافت می کنند. در ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی پلیس اعالم کرد که از تاریخ ۵ اردیبهشت

۱۴۰۲ پلیس ۹۹۱۱۷۶ پیامک هشدار دهنده برای زنانی که طبق تصویر برداری در خودروهایشان بی حجاب بودند،

ارسال شده است. همچنین ۱۳۳۱۷۴ پیامک جهت توقیف احتمالی خودروها و ۲۰۰۰ پیامک در توقیف قطعی

خودروها ارسال کرده و ۴۰۰۰ متهم را به قوۀ قضاییه معرفی نموده است. سخنگوی پلیس در بیانیه خود خاطر نشان

کرد که پلیس تخلفات ۱۰۸۲۱۱ فروشگاه را در خصوص حجاب اجباری و ۳۰۱ نفر از فروشندگان متخلف را به

مقامات دولتی جمهوری اسالمی بوضوح به زنان و دختران هشدار دادند که در ۱۷ مراجع قانونی گزارش کرده است.

صورت تخطی از قوانین و مقررات حجاب اجباری از تحصیل و خدمات بهداشتی محروم می گردند۱۸٫ دختران

در همین حال ۱۹ دانشجو به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از دانشگاهها، خوابگاه ها اخراج و یا تعلیق شده اند.

برخی از دانشجویان دختر تهدید شدند که یا از شرکت در امتحانات نهائی محروم می شوند و یا نمره صفر دریافت

در تاریخ مهرماه سال ۱۴۰۲ در استان مازندران پروانه پزشکی یک زن پزشک را به علت حضور بی ۲۰ می کنند.

عالوه بر این ورود دختران و زنان بی حجاب در دادگاه ها ۲۱ حجاب او در مراسم اهدای جوائز عمومی لغو شد.

ممنوع می باشد که این امر در تصمیم گیری های عادالنه تاثیر بسزائی گذاشته است. یک برنامۀ تلفنی بوسیله

نیروهای پلیس به نام “ناظر” ایجاد شده است تا ماموران پلیس اخالقی و یا داوطلبان، زنان و دخترانی که حجاب

اجباری را رعایت نمی کنند را به این مرکز گزارش دهند. مقامات دولتی پیش تر یک خط تلفن و یک سرویس پیام

رسان برای مردم ایجاد کرده بودند تا آنان زنان و دختران متخلف را معرفی کنند.

-۷۲ دستگیری های خشونت آمیز با روش های پیشین همچنان علیه زنان و دختران که از قوانین حجاب اجباری در اماکن

عمومی سرپیچی می کنند، ادامه دارد. این هیئت دریافت که شکنجه های مورد تایید دولت و مجازات های غیرانسانی

و تحقیرآمیز، مانند شالق، شستن اجساد مردگان و فرستادن به مراکز روانپزشکی، همچنان به عنوان انواع مجازات

ا عمال می شود.

-۷۳ در تاریخ نهم مهرماه ۱۴۰۲ دختری بنام آرمیتا گراوند )۱۷ ساله( در پی درگیری با زنان “حجاب بان” در واگن

مترو تهران بر اثر هل دادن خشونت آمیز بر زمین افتاد و به کما رفت )و پس از ۲۸ روز درگذشت(. در تاریخ ششم

به دلیل افت ُ آبانماه ۱۴۰۲ رسانه های وابسته به دولت اعالم کردند که بر زمین افتادن آرمیتا که منجر به مرگ او شد

فشار خون بوده است. این نوع اقدامات، یادآور مرگ خانم امینی )مهسا( می باشد که چگونه مقامات دولتی علت

چنین مرگ هائی از جمله مرگ گراوند را با دستگیر خبرنگارانی که این گونه رویدادها را پوشش می دادند، پنهان

می کنند. آرمیتا گراوند به بیمارستان نظامی “فرج” در تهران منتقل شد و بنابر گزارشات موثق ماموران امنیتی و

۱۴ See https://www.mehrnews.com/news/5811295/ (in Persian).

۱۵ See https://www.setaresobh.ir/fa/Main/Detail/94860 (in Persian).

۱۶ See https://www.isna.ir/news/1401102013051/ (in Persian).

۱۷ See https://www.khabaronline.ir/news/1727083/ (in Persian).

۱۸ See https://www.armanmeli.ir (in Persian).

۱۹ See https://www.iribnews.ir/fa/news/3804380/ (in Persian).

۲۰ See https://www.isna.ir/news/1402011405203/ (in Persian).

۲۱ See https://www.farsnews.ir/mazandaran/news/14020804000524/ (in Persian).

۱۲

اطالعاتی مانع از مالقات والدین آرمیتا از دخترشان شدند. مقامات جمهوری اسالمی نه تنها فیلم داخل واگن مترو

را نشان ندادند )تا مردم از چگونگی برخورد حجاب بان با آرمیتا مطلع شوند( بلکه حتی از انتشار گزارشات پزشکی

او نیز جلوگیری کردند. بنابر گزارشات در جریان تشیع جنازۀ آرمیتا در تهران در تاریخ ۷ آبانماه ۱۴۰۲ ماموران

امنیتی اطالعاتی بسیاری در مراسم حضور داشتند و به آزار و اذیت عزاداران پرداختند. در این مراسم چندین زن

از جمله نسرین ستوده وکیل برجسته و مدافع حقوق بشر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر شدند. برای

هیئت حقیقت یاب محرز شده است که دولت جمهوری اسالمی در انجام تعهدات خود مبنی بر تحقیق علت مرگ خانم

آرمیتا گراوند و پیگیری قضایی افراد مسئول مرگ او اعم از مقامات امنیتی دولتی و یا نهاد های غیر دولتی، کوتاهی

کرده است. تحقیقات هیئت حقیقت یاب در مورد علل مرگ آرمیتا گراوند ادامه دارد.

ب: دانشجویان، استادان و معلمان

-۷۴ دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها خواه بصورت فردی و خواه گروهی، پیشروان جریانات اعتراضی می

باشند. اعتراضات در چند دانشگاه در تهران از تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آغاز گشت. دانشجویان ۱۱۱ دانشگاه

کالس های خود را به نشانه اعتراض تعطیل کردند. همچنین اعتراضات گسترده ای در مدارس متوسطه به ویژه

مدارس دخترانه براه افتاد. دانش آموزان مسافت بین خانه تا مدرسه را با رقص و آواز و خواندن سرودهای اعتراضی

پیمودند.

-۷۵ هیئت حقیقت یاب روشهای خشونت آمیز ماموران امنیتی و اطالعاتی نسبت به دانشجویان مانند: قتل، دستگیری و

بازداشت، شکنجه، بد رفتاری، تعلیق و اخراج از دانشگاه و خوابگاه، آزار و اذیت، ارعاب نظام مند را تایید می

کند. بر اساس اطالعات موثق دانشجویان ۳۰ استان از ۳۱ استان مورد ضرب و شتم، دستگیری و بازداشت قرار

گرفتند. اکثریت این دستگیری ها در استان تهران و مناطق اقلیت نشین قومی رخ داد.

هیئت حقیقت یاب همچنین ۸۱۷ مورد از دانشجویانی که در رابطه با اعتراضات از سوی ماموران امنیتی و اطالعاتی

دستگیر شدند از جمله دانشجویان دختر، و نیز دستگیریهای دست جمعی دانشجویان را تصدیق می کند.

-۷۶ مدارس، دانشگاهها و خوابگاه های دانشجویان مورد حمله و هجوم ماموران امنیتی و اطالعاتی قرار گرفت. در این

حمالت ماموران امنیتی با باتوم، تیزر، گاز اشک آور، شلیک گلوله های جنگی و مشقی به جان معترضان افتادند.

نمونه چنین سرکوب وحشیانه، تظاهرات سازماندهی شده در دانشگاه صنعتی شریف در تهران در تاریخ ۱۰ مهرماه

۱۴۰۱ می باشد که نیروهای سپاه و بسیج و افراد لباس شخصی با تفنگ های ساچمه ای، تفنگ های رنگ پاش، گاز

اشک آور، گلوله های پالستیکی از درب ورودی دانشگاه وارد شدند و شروع به تیراندازی کردند در این حمله

وحشیانه عده ای زیادی از دانشجویان همراه با اعضای هیئت علمی دانشگاه مجروح و بازداشت شدند.

-۷۷ در فروردین ۱۴۰۲ شورای ملی اتحادیه های دانشجویی گزارش داد که بیش از ۴۳۵ دانشجو در دانشگاه های سراسر

کشور به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری تعلیق و یا اخراج شدند. برخی دیگر از دانشجویان به علت انتقام

گرفتن ماموران امنیتی از آنها دانشگاه را ترک کردند. در ماه مرداد ۱۴۰۲ یک کانال خبری دانشجوئی فهرستی از

۲۸۴۳ دانشجو را منتشر کرد که به دلیل نقش آنان در اعتراضات به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بودند.

-۷۸ تعداد بسیاری از معلمان مدارس و رهبران اتحادیه معلمان به دلیل ایفای نقش در اعتراضات به جرائم جدی علیه

امنیت کشور متهم شدند.

هیئت حقیقت یاب روش های تعلیق، اخراج های غیر شفاف، بازنشستگی های اجباری، کاهش دستمزد و سایر

مجازات ها که از سوی دولت علیه معلمان و دانشگاهیانی که به دلیل مشارکت در اعتراضات و عدم رعایت قانون

۲۲ حجاب اجباری اعمال شده است را تصدیق می کند. بر اساس اطالعات موثق مقامات دولتی جمهوری اسالمی

اقداماتی را برای حفظ و استخدام اعضای آموزشی وفادار به نظام در مدارس و دانشگاه ها را انجام داده است و در

مقابل افرادی که در اتحادیه ها و اصناف و سازمان های )غیر انتفاعی( فعال بودند را از کادر آموزش حذف کرده

است.

-۷۹ در ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰۰۰۰ مدیر مدرسه به

در تاریخ هفتم آبانماه ۱۴۰۲ رسانه های ایران گزارش دادند که ۲۳ دلیل “تغییر ساختاری مدارس” تغییر کرده اند.

۲۲ See https://www.entekhab.ir/fa/news/739805 (in Persian).

۲۳ See https://www.isna.ir/news/1402063019032/ (in Persian).

۱۳

دانشگاه ها در حال روند “تصفیه” حرکت می کنند که در نتیجه آن تعدادی از استادان دانشگاه اخراج خواهند شد.

۲۴ این روند تا تصفیه های نهائی ادامه خواهد داشت.

ج: وکیالن

-۸۰ وکالی مدافعی که وکالت افرادی که در اعتراضات دستگیر و زندانی شده اند را بعهده داشتند با اتهاماتی از نوع

ابراز همبستگی و همدردی با متهمین روبرو شدند. به همین علت آنان ضمن احضار و بازجویی از سوی دستگاه

های اطالعاتی مورد تهدید، تعلیق پروانه وکالت، پی گرد قانونی، دستگیری و بازداشت و سایر بد رفتار های قرار

گرفتند.

-۸۱ هیئت حقیقت یاب اقدام مقامات دولتی را نسبت به وکال که برای دفاع از متهمین وکالت آنان را پذیرفته اند و به دلیل

شغل و حرفه خود موارد دستگیری ها، بازداشتها، شکنجه، رفتارهای خشونت آمیزی که موکل هایشان دچار شده

بودند در مصاحبه با رسانه های گروهی افشا کردند و به دلیل همکاری با معترضان دستگیر و زندانی شده اند را

تائید می کند. تعداد ۱۵۷ وکیل از ماه شهریور۱۴۰۲ به اشکال گوناگون تحت تعقیب قضایی و مورد آزار و اذیت

قرار گرفتند. از این تعداد ۵۷ نفر دستگیر و بازداشت شدند.

مقامات دولتی کانون وکال را تحت فشار های فزاینده قرار داده است تا اقدامات انضباطی علیه بسیاری از وکالی

این کانون بعمل آورد. در همین رابطه دادگاه های انقالب و جنائی برخی وکال را از فعالیت در شغل و حرفۀ خود

ممنوع کرده اند. همچنین مقامات دولتی جمهوری اسالمی اقدامات بیشتری جهت تضعیف استقالل کانون وکال از

طریق صدور پروانه وکالت از سوی قوۀ قضاییه بعمل آورده است.

-۸۲ وکالئی که با هیئت حقیقت یاب مصاحبه کرده اند همواره نگرانی خود را در مورد تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن

از سوی قوه قضاییه ابراز کرده اند چندین وکیل به دلیل آزار و اذیت های قضایی مجبور به ترک کشور شدند. دو

وکیل زن در رابطه با شغل خود در دفاع از معترضان اندکی بعد از بازداشت جان باختند.

د: روزنامه نگاران

-۸۳ هیئت حقیقت یاب بر این موضوع صحه می گذارد که مقامات دولتی جمهوری اسالمی بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار

و کارمند رسانه های گروهی را فقط به دلیل اینکه آنان یا اعتراضات را پوشش می دادند و یا به کاری تحقیقاتی در

مورد آن می پرداختند و یا نظرات خود را راجع به اعتراضات بیان می کردند و یا صدای قربانیان را منعکس می

کردند، تحت پیگرد قانونی قراردادند و بسیاری را دستگیر و زندانی نمودند. سازمان های غیر دولتی دستگیری ۳۱

روزنامه نگار زن را در جریان اعتراضات گزارش کردند.

-۸۴ هیئت حقیقت یاب همچنین ثابت نمود که مقامات دولتی روزنامه نگاران و کارمندان رسانه های گروهی خارج از

کشور از جمله افرادی که در سرویس خبرگزاری بی بی سی، تلویزیون ایران نشنال، صدای آمریکا، ایران وایر و

دویچه وله کار می کنند را مورد تهدید و اذیت و آزار قرار دادند. مقامات دولتی جمهوری اسالمی همچنین اعضای

خانواده های این روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ای را احضار، تهدید و در برخی موارد بازداشت کردند تا ظاهرا

روزنامه نگاران و کارکنان رسانه های خبری خارج از کشور را تحت فشار قرار دهند تا از تهیه گزارش در مورد

جمهوری اسالمی دست بکشند. در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی سرویس

خبرگزاری بخش فارسی بی بی سی و تلویزیون اینترنشنال را تحریم کرد و دارائی های کارکنان این دو شبکه خبری

را مسدود نمود. خبرگزاران همچنین مورد تهدید جدی از جمله تهدید جانی و امنیت شخصی قرار گرفتند تا جائیکه

در برخی از کشورها منجر به دخالت پلیس شد. روزنامه نگاران و خبرنگاران زن با آزار و اذیت و توهین های

مضاعف در فضای مجازی ) و واقعی( مواجه شدند.

ه: سایر گروه های مورد هدف

-۸۵ هیئت حقیقت یاب به طیف وسیعی از گروه های دیگر پی برد که به دلیل حمایت از جنبش “زن، زندگی، آزادی”

مورد هدف ماموران امنیتی قرار گرفتند. )برای مثال( در این مورد می توان از مدافعان حقوق بشر، هنرمندان،

ورزشکاران، افراد تاثیر گذار، افراد دو تابعیتی و اتباع خارجی نام برد. اسناد کامل این موضوع در اتاق کنفرانس

موجود است.

و: هراس افکنی و اعمال خشونت آمیز علیه دانش آموزان/ مسمومیت های مدارس

۲۴ See https://www.isna.ir/news/1402063019032/ (in Persian).

۱۴

-۸۶ در تاریخ نهم آذرماه ۱۴۰۱ دو ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری، اولین حادثه مسمومیت در مدارس در شهر قم

گزارش شد که در این حادثه ۱۸ دختر بچه از مدرسه فنی نور به دلیل مشکالت تنفسی، سرگیجه و حالت تهوع به

بیمارستان منتقل شدند. در ماه بعد گزارش مسمومیت ها در قم و سایر استان ها ادامه پیدا کرد که اوج آن تا ماه اسفند

۲۶ و سپس در پائیز همان سال کاهش یافت. آخرین حادثه مسمومیت در مدارس در آبان ۱۴۰۲ اتفاق افتاد. ۲۵ ۱۴۰۱ بود

۲۷ مقامات دولتی اذعان کردند که این حوادث، هزاران دانش آموز بویژه دانش آموزان دختر را تحت تاثیر قرار داد.

-۸۷ هیئت حقیقت یاب با توجه به اینکه مسمومیت دختران دانش آموز به دلیل شرکت آنان در اعتراضات سراسری و

ایجاد ترس و مجازات آنان بویژه دختران دانش آموز و اعضای خانواده شان بود و مسمومیت ها سازماندهی شده

است به بررسی این رویداد پرداخت. منابع پزشکی و سایر منابع دیگر نشان داد گرچه این مسمومیت ها عالئم موقتی

از چند ساعت تا چند روز بجا گذاشت اما نمی توان عوارض طوالنی مدت مسمومیت ها را نادیده گرفت.

-۸۸ هیئت حقیقت یاب بر اساس ارزیابی اطالعاتی که بدست آورده بود و بررسی پاسخ مقامات دولتی به حادثه مسمومیت

ها در مدارس و نیز عدم تشخیص موادی که باعث مسمومیت دانش آموزان شد به این نتیجه رسید که این حادثه )بر

خالف گفته های برخی از دولتمردان( نمی تواند کار دانش آموزان باشد.

-۸۹ به دلیل توضیحات ضد و نقیض مقامات دولتی، عدم شفاف سازی در مورد مسمومیت ها، برحذر داشتن خانواده های

قربانیان از دستیابی به اطالعات، تناقض گوئی در اظهارات تحقیقاتی مسئوالن دولتی که از طرفی علل مسمومیت

ها را “بمب های بدبو”، نیتروژن، گاز اشک آور، اسپری فلفل ومواد گندیده در داخل و اطراف مدارس ذکر کردند

و از طرف دیگر اشاره به “سمی نبودن” مواد مسمومیت دانش آموزان می کنند و در همان حال بطور رسمی اعالم

و یا نتیجه “یک عمل هیستریک دست جمعی” نبوده است، نشان دهنده این ۲۸ می دارند که این رویداد “شایعه”

واقعیت می باشد که مقامات دولتی این حادثه را جدی نگرفته اند.

-۹۰ هیئت حقیقت یاب احتمال می دهد که مسمومیت های دانش آموزان مدارس با هدف هراس افکنی و یا تنبیه دختران

دانش آموز که در جنبش “زن، زندگی، آزادی” شرکت کرده بودند و نیز از قوانین و مقررات حجاب اجباری سرپیچی

نموده بودند، انجام گرفته است. این نتیجه گیری بر اساس زمان وقوع رویدادها و ماهیت بی سابقه و گستردۀ آن می

باشد که بطور عمد دختران دانش آموز را مورد هدف قرار داده بود. در زمانی که موضوع حق برابری زنان و

دختران در کانون گفتمان عمومی مطرح است بعید می باشد که مسمومیت های مدارس آنهم در این مقیاس وسیع

بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد. هیئت حقیقت یاب بر این واقعیت واقف است که در این مورد حقوق

برخورداری از آموزش، بهداشت و درمان بطور موثر از جانب دولت جمهوری اسالمی نقض شده است.

VII- وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی در ارتباط با اعتراضات

-۹۱ مرگ خانم امینی طیف وسیع واکنش های اعتراضی را در میان اقلیت های قومی و مذهبی کشور برانگیخت. هویت

ُکردی مهسا و شعار ُکردی “زن، زندگی، آزادی” بانگ خروشان گروه های قومی در سراسر کشور را بصدا درآورد

و نارضایتی های دیرینه آنها که برپایه تبعیضات ساختاری و به حاشیه راندن قانونی و عرفی بود را موجب شد.

-۹۲ بالفاصله پس از تشیع جنازه مهسا امینی اعتراضات در زادگاهش سقز آغاز گشت و بدنبال آن به مناطق اقلیت نشین

دیگر از جمله خوزستان، آذربایجان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایالم و سیستان و بلوچستان گسترش یافت. از

این مناطق زاهدان واقع در سیستان و بلوچستان، سنندج، سقز و مریوان در کردستان، مهاباد و آذربایجان غربی به

کانون های جنبش اعتراضی تبدیل شدند. با گذشت بیش از یکسال از آغاز اعتراضات مردم زاهدان هنوز بطور

مرتب و پیوسته پس از برگزاری نماز جمعه به اعتراضات خود ادامه می دهند.

-۹۳ هیئت حقیقت یاب به این واقعیت پی برد که اقلیت های قومی و مذهبی بویژه ُکردها و بلوچ ها که اکثریت جامعه

سنی مذهب را تشکیل می دهند بطور نامتناسب تحت تاثیر واکنش های مقامات جمهوری اسالمی قرار گرفتند زیرا

۲۵ High Council of the Islamic Republic of Iran, “Second enlightening report on alleged poisoning of

students in the Islamic Republic of Iran”, (May 2023).

۲۶ See https://www.mehrnews.com/news/5930549/ (in Persian).

۲۷ See https://www.mehrnews.com/news/5930549/ (in Persian).

۲۸ “No signs of toxic substances discovered in schools: Intelligence Ministry”, Tehran Times, 29 April

۲۰۲۳٫

۱۵

در روزهای اولیه تظاهرات، دولت جنبش “زن، زندگی، آزادی” را بمثابه یک جنبش جدایی طلبانه معرفی کرد که

هدفش خدشه دار کردن وحدت و یکپارچگی کشور است. در نتیجه گروه های تجزیه طلب را عامل جنبش خواند.

هیئت حقیقت یاب همچنین به این واقعیت آگاه است که مقامات دولتی بطور سیستماتیک علیه معترضان مناطق اقلیت

نشین قومی از اتهاماتی مثل جدائی طلب استفاده می کنند بویژه در زمان بازداشت، آنها را بر اساس هویت قومی و

مذهبی شان “تروریست” و آشوبگر” خطاب می کنند.

-۹۴ ماموران امنیتی و اطالعاتی سپاه با توجه به نسبت میزان جمعیت مناطق اقلیت نشین تعداد بسیاری از معترضان را

در مناطق ُکرد نشین مانند مهاباد، سنندج، جوانرود

۲۹

و پیرانشهر کشته و یا مجروح کرده اند.

-۹۵ دولت جمهوری اسالمی برای سرکوب اعتراضات در مناطق اقلیت نشین به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و

مناطق ُکرد نشین از سالح های جنگی و تجهیزات نظامی که ویژه نیروهای مسلح می باشد، استفاده کرده است.

-۹۶ قتل عام مردم زاهدان در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ که “جمعه خونین” نام گرفت نماد چنین کشتاری است. تجاوز به

یک دختر بلوچ در شهر چابهار خشم مردم زاهدان را برانگیخت. مقامات دولتی به طور غیر عادی تعداد زیادی از

نیروهای امنیتی مسلح را در ساختمان های نزدیک به مصالی بزرگ زاهدان و میدان ها و خیابان های اطراف آن

مستقر ساختند. تقریبا در هنگام برگزاری نماز جمعه نیروهای امنیتی از )پشت بام( پاسگاه پلیس که روبروی

نمازگزاران واقع شده بود با تفنگ های جنگی )-۴۷AK )بسوی آنان شلیک کردند. بر اساس اطالعات موثق تعداد

۱۰۳ نمازگزار در این حادثه کشته شدند و ۳۵۰ نفر مجروح گردیدند.

-۹۷ هیئت حقیقت یاب دریافت که اقلیت های قومی و مذهبی معترض در هنگام بازجوئی و مجازات تحت شکنجه های

وحشیانه قرار گرفتند. زنان زندانی اقلیت نه تنها بدلیل هویت بلوچی و یا ُکردی خود مورد تحقیر قرار می گرفتند

بلکه با خشونت جنسی و جنسیتی از جمله تجاوزات جنسی روبرو می شدند.

-۹۸ هیئت حقیقت یاب همچنین شدت تاثیر اعتراضات نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی را بررسی کرده است که می

توان تفصیل آنرا در اطاق کنفرانس مطالعه نمود.

VIII- اعتراضات و فضای مجازی

-۹۹ در جریان اعتراضات )مسالمت آمیز( مقامات دولت جمهوری اسالمی محدودیت هائی برای اتصال به اینترنت جهت

عدم دسترسی به اطالعات و برنامه های رسانه های اجتماعی ا عمال کردند و نیز از نظارت و کنترل فضای مجازی

برای اختالل و یا جلوگیری از گسترش اعتراضات استفاده نمودند.

-۱۰۰ هیئت حقیقت یاب کاربرد روش های قطع اینترنت و مسدود کردن پلتفرم های رسانه های اجتماع و خدمات

پیام رسانی را در زمان و مکان های اعتراض از سوی مقامات جمهوری اسالمی، را تصدیق می کند. بر اساس

اطالعات موثق اختالالت اینترنتی با شروع اعتراضات در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در مناطق اقلیت نشین آغاز

گشت. اینترنت بطور کلی در جریان “جمعه خونین” در زاهدان قطع شد و سپس بطور سیستماتیک و در هنگام

برگزاری نماز جمعه قطع و وصل می گردید. این اختالل در اینترنت در طول سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.

-۱۰۱ حتی اگر برای محدود کردن اینترنت دالیلی در جهت جلوگیری از تحریک به خشونت داشته باشد باید

اذعان کرد که این محدودیت ها با معیارهای قانونی و نیازمندیهای اساسی تطابق ندارد. قطع اینترنت در بخش های

وسیعی از کشور بویژه در چند منطقه در دوره های متفاوت به طور منظم صورت می گرفت. محدودیت ها که با

قطع کامل اینترنت همراه بود حتی برای دستیابی به یک هدف مشروع، ضرورتی نداشت. با توجه به محدود کردن

یا قطع اینترنت بی رویه فعالیت های اقتصادی وابسته به آن بویژه فعالیت اقتصادی زنان با مشکالت بسیاری روبرو

گشت و نشان می داد که این محدودیت ها و قطع و وصل ها با احتیاجات اقتصادی مردم حتی برای رسیدن به یک

هدف مشروع، متناسب نبوده است.

-۱۰۲ ایجاد اینترنت ملی، باعث شده است که طیف گسترده ای از نهادهای امنیتی برای کنترل فضای سایبری

تالش کنند و محتوای )سیاسی، فرهنگی( فضای مجازی را )مطابق خواسته های نظام( در اختیار گیرند.

-۱۰۳ مقامات امنیتی، افرادی که مطالبی در رابطه با اعتراضات در پالتفرم های رسانه ها می نویسند را تهدید،

آزار و اذیت، احضار و دستگیر کردند. محتوای چنین مطالبی شامل پیام های همبستگی با معترضان، گزارش تخلفات

۲۹ See Hengaw Organization for Human Rights, #MahsaAmini, #JinaAmini, #IranRevolution2022, 21

November 2022, available at https://twitter.com/i/status/1594675897617076226.

۱۶

ماموران دولتی، تصاویر معترضانی که کشته یا مجروح شدند و درخواست کمک های حقوق، پزشکی برای

معترضان و خانوادۀ آنان می باشد. ماموران امنیتی محتوای شبکه های اجتماعی را بعنوان مدرک و اتهام جنائی

مانند “تبلیغ علیه نظام”، “نشر اکاذیب” و “توهین به رهبری” علیه آنان استفاده می کنند. همچنین محتوای مندرج در

اینساگرام شخصی افراد نیز در جریان دادرس ها بمثابه مدارک اتهامات سنگین که مجازات اعدام در پی داشت،

مورد استفاده قرار گرفت. الیحه حجاب و عفاف دولت نظرات انتقاد آنالینی به حجاب اجباری را جرم عنوان کرده

است.

-۱۰۴ بنظر می رسید که اگر مامورین دولتی از خطای کمپینهای توهینآمیز، تحقیرکننده و آزار و اذیت آنالین،

به ویژه در مورد زنان و دیگران، از جمله جامعه دگرهم جنسی گرا به دلیل حمایت یا مشارکت آنها در اعتراضات،

چشم پوشی کردهاند، آنان از وظایف خود در حفظ و تحقق حقوق آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی افراد کوتاهی

کردند.

IX- پاسخگوئی

الف: نقض اصول قوانین بین المللی

-۱۰۵ هیئت حقیقت یاب با دالیل منطقی و موثقی که دارد بر این باور است که مقامات دولتی )از صدر تا ذیل(

در مورد اعتراضاتی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز گشت مرتکب نقض فاحش اصول حقوق بشر شده اند که شامل،

اعمال شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز، ایجاد عدم امنیت، نقض حق زندگی، نقض اصول آزادی های فردی، نقض

محاکمات عادالنه، نقض حق آزادی بیان، عقیده و مذهب، نقض حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، نقض حفظ

حریم خصوصی، نقض حق تحصیل و کسب و کار می باشند.

-۱۰۶ هیئت حقیقت یاب دریافته است که حق برابری و عدم تبعیض بر اساس جنسیت و جنسیتی، سن، مذهب یا

عقیده ای از جمله عقیده سیاسی در جمهوری اسالمی نقض گردیده است. در این میان نقض حقوق زنان، کودکان و

اقلیت های قومی و مذهبی بسیار شدید می باشد.

-۱۰۷ هیئت حقیقت یاب به این نتیجه رسیده است که مقامات جمهوری اسالمی یک سری اقدامات گسترده، مستمر

و پایدار علیه حقوق زنان، دختران و افرادی که از برابری جنسیتی دفاع می کنند مرتکب شده اند. این هیئت اقدامات

دولت علیه زنان و دختران را بمثابه آزار و اذیت جنسیتی و نقض اساسی حقوق بشر ارزیابی می کند که در سرکوب

اعتراضات به اوج خود رسیده بود.

هیئت حقیقت یاب در بررسی و تحقیقات خود دریافت که تبعیض علیه زنان و دختران، آزار جنسیتی و جدا سازی

در این سیستم )جمهوری اسالمی( نهادینه شده است. زیرا زنان و دختران از حقوق گستردۀ اساسی خود مانند حق

زندگی، حق رهائی از آزار و اذیت، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق زندگی اجتماعی، حق اختیار بر بدن

خود؛ حق استقالل، حق دسترسی به آموزش و حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی محروم می باشند. همچنین در

اجرای سیاست های نظام، ماموران امنیتی و اطالعاتی دولت ضمن آزار و اذیت دائم نسبت به زنان و دختران،

اشکال خشونت آمیز جنسی از جمله تجاوزات جنسی علیه زنان، دختران، و حتی مردانی که از مطالبات برابری

جنسیتی و حقوق افراد دگر جنس گرا و ترا جنسیتی حمایت می کنند به منظور ساکت کردن، بازدارندگی و مجازات

آنان ا عمال می کنند.

ماموران امنیتی دولت در اجرای قوانین و مقررات تبعیض آمیز راه و روش های خشونت آمیزی چون: قتل، شکنجه،

زندان، تجاوز جنسی و … بکار می برند. در این میان زنان و دختران براساس عقاید مذهبی سیاسی، قومیت و پیشینه

های اجتماعی، اقتصادی، گرایش جنسی و یا هویت جنسی مورد آزار و اذیت های مضاعف قرار گرفته اند.

ب: جرائم از نظر اصول حقوق بین الملل

-۱۰۸ هیئت حقیقت یاب همچنین ثابت کرد که بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر که در گزارش حاضر

بیان کرده است بویژه در مورد جنایات قتل، حبس، شکنجه، تجاوزات جنسی و سایر اشکال خشونت های جنسی،

آزار و اذیت، ناپدید کردن اجباری افراد و نیز ا عمالی که به عنوان بخشی از اقدامات سیستماتیک علیه مردم غیر

مسلح بویژه زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر انجام گرفته است بمثابه جنایت علیه بشریت بشمار می رود.

هیئت حقیقت یاب همچنین به این نتیجه رسیده است که محرومیت حقوق اساسی قربانیان و ارتکاب چنین جرائم با

هدف تبعیض آمیز جنسیتی صورت گرفته است که مصداق جنایت علیه بشریت می باشد.

هیئت حقیقت یاب این واقعیت را دریافته است که آزار و اذیت با تبعیضات قومی و مذهبی پیوند داشته است.

۱۷

-۱۰۹ هیئت حقیقت یاب در بررسی عناصر زمینهای الزم جهت یافتههای جنایات علیه بشریت در پرتو حقوق

بینالمللی، بر این باور است که حمله علیه جمعیت غیرمسلح، همانطور که پیش تر بیان شد و بر اساس تعداد بسیار

“گسترده” قربانیان، طیف وسیعی از مکانهایی که قربانیان در آنجا پیدا شدهاند به ویژه، روشهای مشابه و تکراری

ارتکاب جرم در سراسر کشور، دریافته است که حمله و هجوم گسترده علیه مردم غیر مسلح دارای ماهیت سازمان

یافته می باشد و نه تصادفی یا انفرادی. ارتکاب جنایت بوسیله ماموران امنیتی و اطالعاتی دولت )جمهوری اسالمی(

با پیروی از دستور العمل ها، هدایت، تشویق و تائید مقامات عالی رتبه نظام و اعضای ارشد نهاد های دولتی بطور

سازمان یافته انجام گرفته است.

-۱۱۰ هیئت حقیقت یاب دالیل محکم و موثقی دارد که نشان می دهد این گونه تخلفات و جنایات از سوی مامورین

خواه به هدف ثبات و پیشبرد سیاست های نظام بوده و یا خواه بوسیلۀ یک سازمان )سپاه( انجام گرفته باشد آنها از

مجازات معاف می باشند. )به سخنی دیگر( عامالن جنایات مطمئن بودند که نه تنها از مجازات ا عمال جنایت کارانه

خود معاف می باشند بلکه این جنایات را جهت ثبات و پیشبرد سیاست های نظام انجام داده اند.

هیئت حقیقت یاب با اطمینان اعالم می دارد که اقدامات جنایت کارانه انجام گرفته علیه مردم بی سالح در اعتراضات

طبق برنامه ، سازماندهی شده و هدایت نهاد های مختلف نظام و با صرف سرمایه هنگفت دولتی انجام گرفته است.

ج: مسئولیت پذیری

-۱۱۱ نهادهای مختلف امنیتی اطالعاتی کشور خواه در لباس سازمانی و فرم و خواه با لباس شخصی مانند سپاه

پاسداران انقالب اسالمی، نیرو های انتظامی، بسیج، فرماندهی جمهوری اسالمی )فراجا( که شامل یگانهای ویژه

می باشند با اقدامات خشونت آمیز و غیر ضروری نامناسب باعث کشتن و مجروح کردن )مردم بی سالح( شده اند.

-۱۱۲ برخی از نیروها و نهاد های مختلف مانند وزارت اطالعات، اطالعات سپاه، نیروی های بسیج سپاه

پاسداران، پلیس امنیت اخالقی و ماموران فراجا در دستگیری و بازداشت دسته جمعی مردم شرکت داشتند. قربانیان

اعتراضات از جمله کودکان، بازداشت، شکنجه و مورد خشونت های جنسی و جنسیتی در بازداشتگاه های ناشناخته

قرار گرفتند. بازداشتگاه های رسمی، شامل کالنتری ها، بازداشتگاه های سازمان زندان ها و ساختمان هائی که

توسط نیروهای بسیج و سپاه اداره می گردد، می باشند.

-۱۱۳ دادستان ها و قضات در دادگاه ها، به ویژه در دادگاه های انقالب از اعترافاتی که در زیر شکنجه از

معترضین گرفته شده است جهت محکومیت آنان استفاده کرده اند. بعضی از احکام محکومیت معترضان به اعدام

آنها منجر شده است. دادستان ها و قضات همچنین مسئول دادرسی های ناعادالنه می باشند. آنها احکامی علیه زنان

و دختران که قوانین و مقررات تبعیض آمیز از جمله حجاب اجباری را رعایت نکرده اند، صادر کرده اند که موجب

بازداشت، شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز مانند شالق خوردن آنها شده است. چنین اقدامات خشونت آمیز و تحقیر

کننده مورد تایید و رضایت مقامات جمهوری اسالمی می باشد.

-۱۱۴ مقامات بلند پایه جمهوری اسالمی از طریق صدور بیانیه ها و )سخنرانی ها( نه تنها ا عمال و رفتار

خشونت آمیز ماموران امنیتی و اطالعاتی را توجیه می کنند بلکه آنها را به انجام آن تشویق و تمجید نیز می نمایند.

در مقابل مقامات دولتی معترضان را به عنوان اعضای گروه های “تروریستی” و یا ” جدائی طلب” می خوانند و

با زنان و دختران رفتار توهین آمیز جنسیتی و زن ستیزانه رفتار می کنند. همچنین مقامات علی رتبه کشور از جمله

مقام رهبری،) سید علی خامنه ای(، اعضای ارشد سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، فرماندهی نیروهای انتظامی،

دادستان ها، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورای عالی فضای مجازی، رئیس قوه قضائیه، )رئیس قوه

اجراییه(، قضات دادگاه های انقالب و دادگاه های جزائی، مدیران زندان ها و بازداشتگاه ها، مقامات وزارت

اطالعات در این جنایات )علیه بشریت( و تخلفات مشارکت داشته اند، کمک و حمایت کرده اند، یا به نحوی جنایات

و تخلفات را نادیده گرفته اند و یا از مجازات جنایت کاران و متخلفان ممانعت بعمل آورده اند.

-۱۱۵ هیئت حقیقت یاب تحقیقاتی در مورد هویت افرادی که بطور مستقیم مرتکب جنایات )علیه بشریت( شده

اند و یا دستور داده اند و یا درخواست ارتکاب به جرم و جنایت کرده اند را تهیه کرده است و به عنوان بخشی از

تحقیقات خود، سلسله مراتب مقامات عالی رتبه و فرماندهان نهاد های مختلف کشور را مشخص کرده است و در

یک لیست محرمانه قرار داده است.

د: مصونیت )از مجازات(

-۱۱۶ هیئت حقیقت یاب هیچ سند و یا مدرکی دال بر اینکه مقامات جمهوری اسالمی اقدام موثری برای جبران

رسمی و حقوقی نقض حقوق بشر قربانیان انجام داده اند، پیدا نکرد. )اما( این هیئت مشخص نمود که مقامات دولتی

۱۸

نه تنها مسئولین نقض حقوق بشر را تحت پیگرد قانونی یا مجازات قرار ندادند بلکه بطور عمد و نظامند از هر

کوشش و تالشی که خانواده های قربانیان اعتراضات جهت احقاق حق و یا اثبات حقایق بعمل آوردند، جلوگیری

کردند.

-۱۱۷ در حالیکه دولت جمهوری اسالمی اعالم کرد که کمیته ویژه ای جهت بررسی و تحقیق ناآرامی های

۱۴۰۱ تشکیل داده است و تحقیقاتی در این مورد انجام داده است، صرفنظر از اینکه تحقیقات این کمیته با استاندارد

ها و معیارهای قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت ندارد، هیئت حقیقت یاب هیچ مدرکی دال بر تحقیقات این کمیته

در مورد نقض فاحش حقوق بشر پیدا نکرد و نیز مدرک و سندی که نشان دهد این کمیته مرتکبین این جنایات را

تحت پیگرد قانونی قرار داده است و یا مدرکی که گویای جبران خسارات )مادی و معنوی( قربانیان باشد یافت نکرد.

-۱۱۸ قربانیان ضمن عدم برخورداری از حقوق برابر، صداقت، عدالت، از سوی مقامات جمهوری اسالمی

دریافت غرامت را تکذیب کردند زیرا آنان در معرض یک سیستم قضایی فاقد استقالل و شفافیت و پاسخگو قرار

گرفته اند. قضات، دادستان ها، ماموران اطالعات و وکالی مدافع تائید شده از سوی قوه قضاییه، همگی از طرفی

نقض حقوق بشر را انکار کردند و از طرف دیگر از عامالن و جنایات دفاع بعمل آوردند و تالش کردند کسانی را

که بدنبال حقیقت و دادخواهی بودند، ساکت کنند.

ه: راه های پاسخگوئی )مقامات جمهوری اسالمی نسبت به جنایات خود( در خارج از کشور

-۱۱۹ فقدان راه های موثر جهت پاسخگوئی )مقامات جمهوری اسالمی در مورد اتهام به ارتکاب جنایت( در

داخل کشور، راه های قانونی در سطح بین المللی در خارج از کشور تنها گزینه ای می باشد، که می توان مقامات

جمهوری اسالمی را پاسخگوی کرد.

هیئت حقیقت یاب سرانجام به این نتیجه رسید که دخالت کشورهای ثالثی که دارای صالحیت های جهانی در مورد

بررسی نقض های حقوق بشر که در این گزارش شرح داده شده است را دارند، تنها راه حلی است که میتوان مقامات

جمهوری اسالمی را وادار کرد تا در مورد جنایاتش پاسخگوی قربانیانی باشد که در این کشورها حضور دارند. این

کشورها ممکن است برای پیگیری اتهاماتی که از سوی هیئت حقیقت یاب در این گزارش به مقامات جمهوری

اسالمی وارد شده است بخواهند با ابزار و روشهای دیگر از جمله تشکیل یک تیم تحقیقاتی، جهت ردیابی آمران و

عامالن )جنایات( تحقیقات جدیدی انجام دهند و یا برای بدست آوردن اطالعات الزم و ضروری از جمله اطالعاتی

که هیئت حقیقت یاب در این گزارش ارائه داده است درخواست رسمی قضایی نمایند.

-۱۲۰ در سطح بین المللی برخی از اتهامات نقض حقوق بشر که در این گزارش شرح داده شده ممکن است

بررسی آنها در صالحیت دیوان بین المللی دادگستری باشد. قربانیان )جنبش “زن، زندگی، آزادی”( می توانند با

استناد به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان )مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹( و ماده ۴۱ اساسنامه دیوان

دادگستری از حقوق خود دفاع نمایند.

-۱۲۱ هیئت حقیقت یاب با توجه به تعهد در ارائه راهکارهای مناسب، مؤثر، سریع و مناسب به قربانیان نقض

حقوق بشر جهت حقیقت یابی، اعادۀ حیثیت، جبران غرامت، بازیابی سالمت و رضامندی قربانیان )جنایات( و

تخلفات شرح داده شده در گزارش حاضر به ضرورت ابتکارات در سطوح ملی و بین المللی اشاره می کند.

X- نتیجه گیری و پیشنهادات

-۱۲۲ تبعیض ساختاری، فراگیر و نهادینه شده در )نظام( جمهوری اسالمی ایران که در تمام عرصههای زندگی

عمومی و خصوصی زنان و دختران، سرایت کرده است، محرک و عامل نقض گسترده حقوق بشر آنان و مدافعان

حقوق برابری و حقوق بشر در چارچوب جنبش “زن، زندگی، آزادی” و جرائمی که طبق قوانین بین المللی جنایت

محسوب می شود، می باشد. همچنین جنبههای تبعیض بر اساس پیشینه قومی و مذهبی، تجربه خشونت و بیعدالتی

را که عدۀ بسیاری متحمل آنها بودند اعتراضات و پیامدهای آنرا شکل داد.

-۱۲۳ هیئت حقیقت یاب با توجه به اهمیت یافته های خود از مقامات جمهوری اسالمی می خواهد که بی درنگ

اجرای حکم اعدام ها را متوقف کنند، شرایط آزادی تمام افرادی که به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز و

یا به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر و زندانی شدند را آزاد کنند. همچنین مقامات دولتی آزار و اذیت علیه

قربانیان اعتراضات و خانواده های آنها را متوقف نماید و نیز قوانین و مقررات تبعیض آمیزی علیه زنان، مردان،

جوانان اعم از دختر و پسر وجود دارد ، بویژه قانون حجاب و عفاف را لغو کنند و سازمان پیگرد قضائی را منحل

سازند.

۱۹

-۱۲۴ هیئت حقیقت یاب از مقامات جمهوری اسالمی می خواهد تا اجرای عدالت، شفاف سازی، جبران غرامت

را برای قربانیان نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و بازماندگان و خانوادۀ آنها مطابق

معیارهای بین المللی حقوق بشر فراهم کنند. همچنین با توجه به کیفر ناپذیری و ساختار تبعیض در درون کشور

)ایران( کشورهای عضو )سازمان ملل( می بایست برای پاسخگوئی دولت )جمهوری اسالمی برای اتهامات وارده(

به جامعه بین المللی و دادن غرامت قابل تبدیل به قربانیان، بازسازی سالمتی قربانیان، رضایتمندی آنان )برای مثال

برگزاری مراسم بزرگداشت و ادای احترام به قربانیان(، تضمین عدم تکرار چنین اقدامات خشونت آمیز غیر انسانی

در داخل و خارج از کشور راهی پیدا کنند. در این مورد کشورهای عضو )سازمان ملل( باید به قربانیان و کسانیکه

به دلیل دفاع از حقوق بشر در چارچوب اعتراضات دچار اذیت و آزار شده و از جمهوری اسالمی گریخته اند،

پناهندگی و روادید بشر دوستانه اعطا کنند و کمکهای درمانی به آنها ارائه دهند.

-۱۲۵ هیئت حقیقت یاب علیرغم یافته های مهمی که که بدست آورده است، می تواند با داشتن زمانی بیشتر

مستندات خود را در مورد تبعیض ساختاری و نهادینه شده در زمینه اعتراضات تقویت و گسترش و نیز به نگهداری

و حفظ شواهد و مدارکی که در دست دارد اطمینان دهد.

-۱۲۶ شجاعت و تحمل زنان، مردان، جوانان اعم از دختر و پسر، کودکان و نیاز حیاتی همبستگی جهانی با آنان

و مبارزه برای عدالت، برابری، حق آزادی بیان و حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، دفاع از حقوق زنان و

دختران در جمهوری اسالمی، تاکید می شود.

ترجمه: ن. نوری زاده
NOURIZADEH.N@GMAIL.COM

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است