چه میخواهیم و بکجا میرویم – داریوش احمدی


عقبگرد تاریخی و بی همتای جامعه ایران پژوهشگران گیتی را مات ومبهوت کرده است. پرسش آنها این است که این ملت در نهایت چکار میکند چه میخواهد و بکجا میرود!؟
چه بوده وچه شد ه است!؟
هم‌میهن
در دورا ن اختناق هیتلری در آلمان سی هزارکشیش کاتولیک در دفاع از حقوق مردم بقتل رسیدند، درصورتیکه در قرون وسطا کشیشان ورهبران کاتولیک بودند که درخونریزی میلیونها انسان نقش مستقیم داشتند.
درجائی ثبت شده که رئیس فراکسیون سوسیال دمکراتهای آلمان در ۲۳مارس۱۹۳۳ در مجلس شورای ملی در حضور هیتلر و حزب اکثریت نازی میگوید «آزادی و جان ما را میتوا نید بگیرید اما شرافت ما را نه».
مبارزات فردی ملت آلمان در دوران هیتلر‌ی کم نبوده . ریشه فرهنگ مبارزاتی آلمانها و سایر ملل اروپای مرکزی و شمالی را میتوان در مبارزات چند صد ساله ملتهای اروپائی یافت که امروزه «ارزشهای اتحادیه اروپا»* نامیده شده‌اند و در مدارس تدریس و معیار عضویت در اتحادیه اروپا شده است .
این ارزشها میتوانند الگوی سعادت هر جامعه‌ای باشد که خواهان تغییرات بنیادین هست و به امید این و آن قدرت ننشسته است. فقط به نیروی خود ایمان دارد و از تجربه دیگران هم بهره مند میشود.
اما هموطن، سرزمین ما در قرن۲۱ بدست فرومایه گان دین فروش افتاده و سؤال اینجاست که وظیفه انسانی-وجدانی و میهنی ما بکجا رفته و آیا ما با این خصایل آشنایی داریم و به ژرفای فاجعه پی برده ایم؟
آیا ما مسائل را به چند زن و مرد دلاوریکه یا بدست و دستور آخوندها کشته شدند یا درزندان و یا بنوعی گرفتار و در بندند، سپرده ایم؟
درصورتیکه این آزادگان هم هیچگونه کمبودی از دیگران نداشته و میتوانستند با اشغالگران بسازند و مانند اکثریت دل به امید «ملی -مذهبی، اصلاح طلب و روشنفکر دینی» ( واژه های نادرست) بسته وهمرنگ جمع شوند یا برای رهائی جلوی این و آن قدرت بیگانه زانو بزنند ، عملی را که اشغالگران ایران بنام «جام زهر» باردیگر خواهند نوشید!
اما نه هم‌میهن ! درد میهندوستی و آزا ده گی استکه ایشان مال و جان را تسلیم وجدان و خود را فداکرده اند. تاریخ ایران از هم اکنون با نام آنها مزین شده است.
ما ازجامعه جهانی جدا نیستیم و با نیروی انسانی فرهیخته ایرانی میتوانیم بدور از خود خواهی و خودمحوری با استفاده از تاریخ و تجربه دیگر جوامع بفکر سازندگی جامعه ایرانی انسانمدار ، خردگرا ، سکولار ، قانونمدار ، دموکرات و رعایت حقوق بشر باشیم تا به آزادی دست یابیم.
داریوش احمدی
da@berlin.com

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است