چه ضرورتی داشت ؟ ضیاء مصباح- تهران


ساکنین دیارمان در دوسه روز اخیر آنهم در پایان ریاست اقای قالیباف بر مسند شهرداری تهران دراغلب اتوبانها مشاهده نموده اند که در بنرهای بزرگ «مژده تغییر نام اتوبان نیایش به هاشمی رفسنجانی در پی تصویب شورای شهر چهارم » اعلام شده آنهم در اخرین روزهای حضور براین مسیولیت بسیار خطیر و حساس طبعا با کمک شهردارفعلی ، از همه دردناکتر اینکه تنها معبری داشتیم « البته در این حد واندازه » که نام با مسمایی در میان اینهمه اسامی غیر مناسب تحمیلی ، داشت ویا نام گرفته بود

فارغ از ضرورت نامگذاری که بسیاری حضرات به دلیل کبر سن در شرف ورود به ماوی ! از طریق باز ماندگان خواهان نامگذاری میشوند و دیگر خیابانی نمیماند ! «تبلیغات عریض و طویل مبذول شده در این رابطه » بنظر نگارنده کاری بی سابقه ، بیهوده و هزینه بر میباشد و اثر منفی خواهد داشت که هدف مطلب میباشد …….

با اختلاف دیدگاه شهردار در شرف اتمام ! تهران با رفسنجانی ، پایان دوران حضور اعضاء شورای چهارم که از عملکرد هاشمی ها رضایت چندانی با دلیل یا بدون دلیل ندارند و در پی گروه سیاسی رقیب برآمدند که از شورا به همین دلیل جا ماندند وکه مورد بحث این مطلب نمیباشد .

سرعت اتخاذ تصمیم آنهم بعد از مخالفت شورا یا هیات نامگذاری در گذشته های نه چندان دور و موافقت با تغییر نام« سرو شرقی » در منطقه سعادت اباد به نام ایشان ، یعنی همان محلی که نشستهای ۳ نفره « تعین کننده شهردار تهران یا اطاق فکر منتخبین شورای پنجم و…» تشکیل میشده و در آینده نیز بیقین ادامه می یابد ….

گذشته از نامگذاری که مدتها خبر رسانی شد ه بود ،نصب بنرهای بزرگ در اتوبانها ی هم جوار و تبلیغ وتاکید براین نام گذاری ، بدون تردید در شرایط اجتماعی فعلی ، بی توجهی به آثار منفی اینگونه تصمیمات از طرف مرجع منتخب مردمی که صرفا بر آمده از بغض معاویه به گروهی از اعضاء شورای جدید رای دادند را همراه می آورد که آورده .

وقوف به اهمیت همراهی با « خاتمی چهره مبرا از هر گونه پیرایه حتی مخالف چنین روشها و منش هایی » اصرافیکه چنین تبلیغاتی همراه میاورد ، بی توجهی بانیان این گونه اقدامات ناشیانه که شاید اطاق فکر نشینان مورد اشاره باشند ، ادامه تبلیغاتی عمل کردن فرزند متوفی و اینکه نامی را از این طریق تبلیغ نمایند ، مناسب نبودن زمان با توجه به مباحث مطرح در تایید و نقد کابینه در مجلس و تمرکز هوش و حواس انانکه در پی اینگونه اخبار میباشند ، نفوذ انانکه چنین میپندارند و چنین عمل میکنند و تصور اینکه اینگونه تصمیماتشان و منزلتی را ایجاد مینماید ، دادن خوراک تبلیغاتی به کیهان و کیهانیان وخلاصه اینکه هر چه جستجو کردم هیچ نکته مثبتی در این اقدام نیافتم .

پیشنهاد اینکه ضرورت اینگونه تبلیغات نا مفید به انبوه جوانان تحصیل کرده ،هشیا ر، طنزآفرین ، تلگرام به دست و دنبال سوژه که در پی کار و کمک به خانواده گرفتار معاش خود هستند« بوسیله منتخب اول »اعلام گردد در این مقوله با استفاده از فرمان آتش به اختیار خاندان مکرمه و بانیان این برگزینی ! میتوانند اعلام انصراف بفر مایند و مال را بصاحبش برگردانند !

ضمنا این مجموعه که در اینطور مواقع هماهنگ عمل مینمایند ، صادقانه بفر مایند «چهره بزرگ و تاریخی شادروان دکترمحمد مصدق » انهم همزمان با سالگرد «کودتای ننگین ۲۸ مرداد» آیا مقدم بر هاشمی نبود و یا حداقل نبایستی به عنوان اعتراض به عدم نامگذاری معبری در تهران بنام مصدق که واقعا در مقایسه با همه اندیشمندان سیاسی معاصر منطقه ووطنمان کبیر بود ودر یادها بپاکی ماندگار ، مورد قبول فرزندان و همراهانش قرار نمی گرفت که آثار با شکوهی میداشت و عزتی بیشتر را همراه می آورد ..

.در پایان اینکه دهها سال در صورت ادامه وضعیت طول میکشد تا نام جدید جا بیفتد همچنانکه تخت طاوس یا عباس آباد و دیگر مکانها و تبلیغات در این مسیر بی اثر

امید اینکه در دوران دوم دولت روحانی و پنجم شورای شهر از اینگونه اقدامات عجولانه ، تبلیغاتی کمتر مشاهده شود .

« به عمل کار برآید به نامگذاری آنهم با اصرار بر نام معبری بزرگ نیست» و در اینگونه موارد بایستی از احساسات عبور کرد و « بر مبلغ افزود »

مخالفت ضمنی منتخب منزه شورا « آقای نجفی » بعنوان شهردار با این گونه روشها و تبلیغات در آغاز کار و « مسیولیت پر آب وچشم » دلیلی قوی بر این اقدام عجولانه و نا مناسب را نشان میدهد .

باید توجه داشت که : نگرش اصولی ومردمی محفوظ مانده و تقویت شده در تفکر و معیارهای امثال آقایان نجفی و مسجد جامعی که در میان منصوبین فعلی انگشت شمارند و از لحاظ مختلف با همه مسیولیتها و امکانات ، از این وادی اغفال کننده بسلامت جسته اند ، آنهم با این همه تحولات ، دگرگونی ها از سویی وسوسه ها کار ساز تواند بود و بنام نیک می انجامد که در قاموس هر کس یافت می نشود و انم آرزوست .

با هشیاری و تجربه ممتدی که نگارنده از نزدیک آنهم بر آمده ازحسن همجواری در« محسن هاشمی» دیده ودر ناصیه مشاورین ایشان سراغ دارد واینکه رسما داوطلب ریاست بر شورا شده و آرزوی توفیق ایشان بدور از منیتها و آقا زادکی ها ، خوشبین است که از اینگونه تذکرات آنهم در اغاز دوران مدیریت جدید استقبال نماید .

امید دیگر اینکه منتخبین شورا در تمامی دوران حضور با همه ملوک الطوایفی با صداقت در رسالتی که داوطلبانه پذیرفته اند سعی بلیغ مبذول دارند ، که چنین باد

بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است