پاسخى سر گشاده به بیانیه جبهه ملى ایران درباره انتخابات آینده در ایران: ا. افشین جم


با احترام به ازادى سخن، ازادى اندیشه و فکر، ازادى رسانه ها و دگر اندیشى؛

بیانیه جبهه ملى ایران برخى از مشگلات و نارساای هاى انتخابات فرمایشى و غیر دمکراتیک را همچون گذشته بار دیگر بیان کردند . جبهه ملى بخوبى میداند ، حکومت جمهورى اسلامى، همانند همه حکومت هاى خودکامه و تمامیت خواه ، کماکان،  وقعى به خواسته هاى بحق جبهه ملى و دیگر سازمان ها  و گروه هانمیگذارد.

حداقل انتظار اینست که جبهه ملى و دیگر گروه ها فقط با اعلام یک بیانیه  بسنده نکنند و این  موقعییت  ”  بک بار در چهار سال ” را براى یک کنش سیاسى اجتماعى غنیمت شمرده و درخواست یک نوع، هر گونه، اعتزاض را فراخوان دهند.

فقط با صدور و یک بیانیه تکرارى،  وظیفه ملى ، انسانى، میهنى یک حزب، یک ارگان اپوزیسیون، انهم در مقابل چنین ضحاکانى چون خامنه اى و دیگر دیکتاتور هاى بظاهر مذهبى به انجام و پایان نمیرسد.

تحریم انتخابات یکى از راه هاى بدون هزینه ولى اعتراضى مردمیست که خود بأورى، زدودن ترس و هموار کردن راه را براى دیگر نافرمانى هاى اینده اماده میسازد و به عنوان یک شهروند امیدوارم ، تا فرصت باقیست ، جبهه ملى، و دیگر سازمانهاى ملى میهنى به دیگر أفراد و گروه ها که تاکنون إعلام تحریم انتخابات ( بخوانید انتصابات) را کرده اند بپیوندند. اجازه ندهیم بار دیگر ، خامنه اى تعداد راى هاى ریخته شده در صندوق ها را بعنوان تأییده رژیم منفور به جهانیان قالب کند. اعضاى محترم جبهه ملى، شما مسولیت دارید؛ بوظایف ملى خود با عمل ، در مقابل جمهورى اسلامى سر بلند و ازاده بایستید.

این حقیقت تلخ را میدانیم که جمهورى اسلامى همچون بنیان گذارش خمینى، خدعه، تزویر ، تقلبب در انتخابات را براى ” بقاى” رژیم جایز میداند ، ولى واقعیت  را نمیتوانند بین خود کتمان کنند.

بخاطر داشته باشیم ، خامنه اى و بلند گوهاى رژیم بار ها یاد اورى کردند که هر راى بمنزله تأیید جمهورى اسلامیست. اقایان و بأنوان عضو جبهه ملى ، این تابو بى تفاوتى و اعلامیه پراکنى را بشکنید، مردم اماده اند و بیصبرانه بدنبال رهبران شجاع و ملى میهنى میگردند تا از این منجلاب متعفن رژیم فاسد و جنایتکار جمهورى اسلامى براى همیشه نجات پیدا کنند.

پاینده ایران.

ا. افشین جم

کانادا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است