وطن پرستی و پیشرفت اقتصادی دیکتاتور ها در امور مملکتی(بخش یکم)- مرتضی روشنی


بعضی از آنهائیکه خود را ایرانی وطن پرست میدانند و آنهائیکه خود را پهلویست مینامند  معتقدند که محمد رضا شاه مظهر وطن پرستی و نابغه ی سیاسی و اقتصاد ی و نظامی بوده است. ولی از دریچه دید اینجانب بر عکس است، چرا؟ چون اگر دیکتاتوری وطن پرستانه محمد رضا شاه را با هیتلر نازی مقایسه کنیم خواهیم دید که هیتلر صدها بار وطن پرست تر و از نظر پیشرفت اقتصادی و نظامی هزار برابر جلو تر از آریامهر بوده است، چرا ؟ چون ایشان بطور مشروع توسط حزب ناسیونال سوسیال  آلمان ( نازی) که اکثریت آرائ مردم آلمان را داشت به حکم رانی انتخاب گردید و در عرض مدت ده سال تقریبأ  (۷۰ %*) اروپا را تسخیر کرد موقعی هم که شکست خورد از وطنش فرار نکرد  ولی نتیجه آن وطن پرستی و آن همه پیش رفت اقتصادی و نظامی در آخر چه  حاصلی ببار آورد ؟  ویرانی تمام شهرهای آلمان و بیش از سی ملیون کشته  بطوریکه ملت آلمان میبایست  در جوار پرداخت غرامت جنگی از صفر شروع بساختن کشورشان کنند….

– و اما محمد رضا شاه  آریا مهر بزرگ ارتش داران  خدایگان  ایشان  ۲۵ سالی که طرفدارانش مدعیند کشور را قدرتمند و آباد نمود نا مشروع حکومت کرد چرا ؟ چون توسط دول خارجی ( بریتانیا و ایالات متحده آمریکا ) به ملت ایران تحمیل شده بود . ایشان نه تنها وطن پرست نبود بلکه یک خود خواه ضعیف النفس بود که در خدمت دول خارجی عمل میکرد، چرا؟ برای اینکه به امر دولت خارجی بر علیه دولت انتخاب شده از طرف ملت ایران قیام کرد. چرا؟ برای اینکه دولت ملی مصدق دست غارتگری دولت استعمارگر بریتانیا را از منابع ملی  ایران کوتاه کرده بود  این شاه وطن پرست ابتدا بدستور دولت انگلیس دست به کودتا ۲۵ مرداد زد چون موفق نشد از ترس خشم ملت به بغداد و از آنجا به ایتالیا فرار کرد.  ولی در فاز دوم ۲۸ مرداد «۱۳۳۲»   که بنام عملیات آژاکس  با طرح و نقشه دقیق سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا ( CIA  ) و خرید  گنده لاتها و روحانیونی  مانند کاشانی – بروجردی  – فلسفی و غیر ه و بعضی از افسران ارتش کودتا موفق به اشغال دولت ملی دکتر محمدمصد ق شد حضرت شاه  وطن پرست فراری را از فرار گاهش به ایران بر گردانده بر تخت حکو مت دیکتاتوری نشانده ( تحمیل به ملت ایران کرده) و ۲۵ سال حکومت نا مشروعش را با چهار هزار مستشار نظامی تازمانیکه برایشان امکان داشت پشتیبانی نمودند.

پس از ۳ سال که طبق معمول اسناد مخفی  CIAآزاد و در معرض دید عموم قرار میگیرد طرح و نقشه ی عملیات  کودتا نیز آزاد و توسط  برنامه فارسی صدای آمریکا پخش گردید بنا بر این برای  محمد رضا پرستان که خصلت دروغگوئی  و عوام فریبی در ذاتشان میباشد سخت است این حقایق را انکار کرده بر عکس جلوه داده و بیشرمانه بنام رستاخیز ملی به جوانان نا آگاه بخورانند.

محمد رضا شاه پس از نشستن بر تخت دیکتاتوری مشغول جبران زحمات آورندگانش شد: پاداشت اصلی قرار داد کنسرسیوم  که بنام  « امینی/ پیچ » معروف شد بود، دکتر امینی وزیر مالیه دولت کودتا از طرف ایران و پیچ از طرف کمپانیهای BP- انگلیسی Shellهلندی  Aralفرانسوی وTexacoآمریکائی  قرار داد را که مانند قرار داد قبل از ملی شدن لامجمل و نا شفاف بود امضا کردند. دولت کودتا هم در مورد شفافیت آن  پا فشاری نمیکرد چون منظور خدمت به اربابان و مزد زحمات آنان بود.  بدین صورت غارتگری  ثروت ملی ما  از یک شرکت به چهار شرکت افزایش یافت  وطن پرستی دیگر آریا مهر تصویب قانون کاپیتولاسیون بود که مجلس را مجبور به تصویب آن نمود تا اتباع آنگلیس و آمریکا ئی را از هر گونه جنایتی که در ایران مرتکب میشدند در امان میداشت  و اجازه نبود تحت بازجوئی و تحت تعقیب قرار گیرند حالا پهلوی پرستان / فریب خوردگان / چاپلوسان و سود جویان عوام فریب که در هر مورد مناسب  نعره های رضا شاه روحت شادشان  گوش خراش است مرحمت فرموده توضیح بفرمایند : کجای این خدمات بخارجیها را میتوان میهن پرستی نامید؟  آیا نوکری اجنبی کردن وطن دوستیست؟ آیا یک وطن پرست  حقیقی غیرتش اجازه میدهد توسط بیگانگان و غارتکنندگان ثروت وطنش سر کار گمارده شود؟ آیا نخست وزیری که دست غارتگری اجانب را از ثروت ملی کشورش قطع میکند از حقوق نخست وزیری خود صرف نظر کرده با مخارج شخصی در دیوان لاهه و سازمان ملل حاظر شده از حقوق ملتش با موفقیت دفاع میکند و با این اعمالش مورد احترام مردم آزاده دنیا قرار میگیرد مستحق  سرزنش و توهین بی شرمانه شاه پرستان بی وطن  و اوباش و عوام فریبان سود پرست بی غیرت میباشد ؟ جواب بدهید نوکر مأآب ها ی بی شخصیت !! چقدر انسان باید وبی قاحت باشد که به چنین شخصی توهین کند و چنان شاهی را به پرستد و وطن پرست خطاب نماید؟  وطن پرستی که حتی مردم کشورهای آوردگانش هم از او متنفر بوده  در سر زمین خود راهش نمیدادند در بدر مجبور شد روزهای آخر عمرش را با خفت و خواری در مملکت زن اولش به سر آورد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است