واقعا چه باید کرد و تا کی باید با اشاره عنوان و اقرار کرد که: نمیشود، نمیتوانیم نمیگذارند، نمی خواهند! « چه کسان یا جریانی نمی گذارد؟» که مملکت توسعه یابد؟ دبیر کانون علوم اداری ایران – ضیاء مصباح


میدانیم، توسعه، منافع ملی، مقبولیت جهانی، تقویت ارزشهای غیرمادی، قانونمندی، اعتماد جامعه به حکومت، شان و منزلت ملی با حفظ اعتقادات مبتنی بر کردار پندار و گفتار نیک، حفظ و ثبات ارزش پول کشور، بر قراری روابط بین المللی با رعایت حقوق بشر با تعاریف اصولی، حرمت انسانها، آرامش، سلامت جسمی و روانی ناشی از در دسترس بودن رفاه نسبی مادی جامعه و وجود واقعی عدالت، پیشرفت صنعت وسازندگی، خلاقیت، سلامت فکر و عمل، اسایش و آرامش محسوس در زندگی روز مره، دور شدن از انحرافات گوناگون، وجود و توجه به آزادی های منطقی و واقعی بدون واهمه از بروز مشکلات ورا همراه میاورد.

در بیان رشد وتوسعه گویاترین تعریف « کمیت و کیفیت » بنظر میرسد که « کمیت » با گذست زمان مشاهده و بعنوان مثال با رشد سنی فرزندان و گذشت زمان بدون نقش آفرینی و برحسب طبیعت حاصل میشود، در حالیکه چگونگی فرهنگ جوامع و بینش آنان، معیارهای و رفتارحکومت با مردمان کشور و رفتار متقابل افراد با یکدیگر، ایفای نقش در پیشرفتهای علمی و نکاتی اساسی از این قبیل که ارزشها و بتبع ان کردارها را عریان میسازد، « درجه توسعه یافتگی » یا « عقب ماندن از جوامع جهانی» را بیان و عرضه میدارد و در دنیای الکترونیک فعلی و توسعه ارتباط ملتها « تعاریف خاص با نگاه محدود» جایگاهی مناسب را بدست نمیدهد.

عامل اصلی بی تفاوتی و سر در گریبان ماندن خانواده ها و جوانان دچار روز مره گی و دغدغه فردا وانحرافات شدید از هر نوعی که تصور توان کرد، دلایل بسیار ی دارد که مهمترین آن را میتوان نسپردن مدیریت های کلان امور همراه با اختیارات لازم و نبود پاسخگویی به متخصصین با تجربه در بخشهاییکه تحت کنترل دولت نیست، عنوان نمود که با همه امکان تجربه اندوزی « مدیران منصوب بر اساس رابطه » استعداد آموختن را برخود هموار ننموده اند!! و تعهد واقعی را بدون تخصص تعریف مینمایند.

این شعار که ایادی شیطان بزرگ، نفوذی ها و دشمن با رخنه در ارزشها و اعتقادات تا بتواند مانع میشود،  برمبنای تفکر« خودی و غیر خودی» «تقوی و تعهد» « قضا و قدر » «مشیت الهی» «رضا و تسلیم» و عناوین و مستمسک هایی از این قبیل ادامه حضور اغلب متولیان سهم خواه ریز و درشت را بدنبال آورده که در مسیر تضعیف میکوشند تا بقایشان ادامه یابد.

عدول از این القایات یعنی جانشین شدنِ «رابطه با کشورهای پیشرفته با حفظ استقلال ملی و استفاده از توانمندی و تکنولژی روز»، « جذب سرمایه و سرمایه گذار »، « رعایت حقوق شهروندی »، « نبستن گلوها و اجرای مفاد همین قانون اساسی در زمینه آزادی ها»، « بیان حقیقتها به مردم» و که طبعا به سؤال و پاسخگویی می انجامد و شرایط احراز مطرح میشود و تنبیه و تشویق لازمه انست .

اعتقاد به برنامه ریزی و قبول مسئولیت برمبنای شایستگی: ارزش یابی میزان صلاحیتها، چگونگی اخذ مدارک دانشگاهی، استفاده از رانتها، انتصابات مبتنی بر رابطه بدون داشتن صلاحیتهای علمی و تجربی، ارزیابی عملکردها، قرار گرفتن هر چیز در جای خود با تعریف حق و عدل از نگاه مولا علی همزمان با روز فرخنده ولایتش « از همه مضحکتر اعطای درجات تحصیلی بابت هر دوره نمایندگی»، « نسپردن کار به کاردان» و بسیاری نکات دیگر، ضرورت جابجاییهای بسیاری را مطرح و در پی میاورد و با مقاومتها و کارشکنی های عمدی مواجه شده ومیشود. …

آنوقت است که میگویند صورت مساله را پاک کنید که امکانات توزیع شده خواست خداوند بوده و«ادامه حصر با تصویب اخیر شورای امنیت ملی با حضور اقای روحانی بعنوان رییس این شورا ؟» بر خلاف کلیه تعهدات ایشان در دوران انتخابات گذشته حیرت ایرانیان را کماکان همراه دارد و بر نگرانی ها میافزاید و دست آوردهای ضعیف فعلی را نیزکه با کوششهای فراوان باهمه مسایل که بگوشه هایی اشارت رفت، از بین خواهد برد که نابود کننده امید و آرزوهای قشر انبوه میلیونی جوانان تحصیکرده دلبسته به دولت دوم روحانی بر اساس تعهدات ایشان طبق سوگندی که در برابر کتاب مقدس در اجرای قانون اساسی در روز ماندگار ۱۴ مرداد ادا نموده اند، خواهد شد و« نتوانستن ها و نبود لیاقت» را به حضور و نفوذ دشمن فرضی نسبت دادن و « تقدیر و قسمت » در اداره امور کلان مملکت که هزاران سال قبل پیشرو مدیریت و سلامت عمل بر مبنای « پندار، گفتار و کردار نیک » بود، مطرح نمودن در خم کوچه ماندن را به ارمغان آورده است !!

از همه دردناکتر اینکه آنانکه در این وادی خود را نگران می پندارند آگاهانه سر را زیر برف کرده به تذکر، راهنمایی و پرتاب توپ به زمین دیگری اهتمام میورزند، اینکه میگویند «خواب زده» را به هیچوجه نمیتوان بیدار کرد وصف الحال است و خود حدیث مفصل خواندن دارد.

دولت گرفتار و میراث دار روحانی با همه محدودیت ها بر اساس تفسیر به رای قوانین در این روزگار با کادر نسبتا با تجربه و آزموده در دور دوم خدمت بدون پرداختن به حاشیه ها، با همه ایرادات، ناتوانیها و حرف و حدیث ها، باور داریم که میداند ومیخواهد به این وضعیت اسفناک بطور تدریجی و مدیریت شده پایان دهد.

رییس جمهور به چگونگی نقاط ضعف، کارشکنی ها و ادامه مقاومتها تلویحا و در مواردی صراحتا اشاره نموده، تحقق توانمندی نسبی او و همفکرانش در پیشبرد برنامه ها به زمان بیشتری با تصویری که داریم نیاز دارد و ناتمام مانده تا آنجا که وزیر رفاه بی پرده اخیرا دهها برابر شدن میزان سرمایه گذاری خارجی را راه حل مشکل عظیم بیکاری و حفظ ارزش پول ملی با همه تنزل بر آمده از نا بخردیها در گذشته عنوان نمود. …

در جاییکه تریبون ها ونشریات تند رو، رانت بگیر و هرج و مرج طلب، توده گرا، احساساتی، تا بع شعار و کماکان مقتدرانه با حد اکثر امکانحامی عدم بر قراری ضابطه میشوند. … با همه این احوال میتوان در این موقعیت دست بکار شد و تجربه آن را با همه مقاومتها داریم.

چگونگی فعالیتها و برنامه های روزها ی اول شکل گیری دولت دوازدهم و شورای شهر منتخب را در تریبونهای همگانی متعلق به عموم ملت که کاملا جهت دار میباشد بخوبی شاهدیم که ادامه حصر نمونه بارز و بی حاصل و مغایر ارامش جامعه است .

راه کاربرون شد از این نابسامانی ها که « انحصار طلبان »، « سیاه نمایی و دور افتادگان از اصول میخوانندش» همراهی اکثریت خاموش آگاه با کمک جوانان تحصیلکرده برومند حاضر و ناظر در تمامی نقاط کشورمان است که با بیان مشکلات و نارسایی ها و دلایل آن با استفاده از ابزار مدرن ارتباط جمعی الکترونیکی، و انعکاس تحلیل ها بوسیله اهالی مطبوعات پیشرو مستقل و آگاهی بخش که در این روزها با همت دولت تدبیر و امید کمتر با«خود سانسوری» مواجه میباشند همه با هم با اعتقاد و استواری برآمده از عرق ملی ایرانی حرکتی آرام را رقم زنند و عرصه را امیدوارانه با طرح سؤالات معقول همراه با پیشنهاد، خالی نگذارند تا با ثبات مدیریت و داشتن فرصت ادامه برنامه ها تحول تدریجی لازم را شاهد باشیم و از تصمیمات مغایر توسعه ارتباط بین المللی دور شویم.

آنچه اشارت رفت بطور نسبی و در همین شرایط با حداقل هزینه با وقوف ونگاه به امکانات درونی و پرهیز از هر گونه مخاطره و عبور از خطوط قرمز عملی و میسر میباشد.

به قول شادروان مهندس بازرگان « همزمان با پیوستن یاورش ابراهیم یزدی به او که اندیشمندان و وطن دوستان واقعی در بزرگداشت بسیار باشکوه این چهره ماندگار با همه محدودیتها مشارکت نمود ند» باید به سیاست گام به گام که «رفرم نام گرفته» امید بست .

( توصیف پاره ای از عملکرد های شادروان دکتر یزدی و اما و اگر های نقش ایشان در تاریخ معاصر کشورمان فرصت مناسب دیگر ی میطلبد )

باور اینکه با هدف برون شد کشور از شرایط فعلی که مانعی اساسی در مسیر تحقق توسعه و بالندگی کشورمان میباشد، تاکید مکرر و تقاضای رییس جمهور از آحاد جامعه اینستکه : با اعلام علنی نارضایی ها ، اعتراض قوی، عنوان صریح سوالات ـ  بدون نگرانی و تردید در قبال وظیفه پاسخگویی متولیان امور که دارای اختیارات وسیع غیر قانونی میباشند و به قصور خود اقرار نمیکنند ـ دولت را یاوری نمایند تا بیش از این دچار روز مره گی و دادن وعده نباشیم .

بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ / تهران

z.mesbah

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است