نگرشی دیگر – ضیاء مصباحآنچه می آید بر پرهیز از تبلیغات بدون محتوی ،ضرورت پاسخگوئی متصدیان امورو بررسی چگونگی شایستگی ها تاکید دارد تا بیش از این اعتبار ایران و ایرانی « مورد مصرف » قرار نگیرد و تتمه ارزشها و مکارم اخلاق نابود نشود .
ورود به حیطه وظایف و مسئولیت های کلان بوسیله عوامل اجرائی نا صالح ،عامل اصلی عدم موفقیت مجموعه سیستم بشمار میرود ومصائب و نارسائی هاییکه در تمامی زمینه هادر پی حوادث ماههای بگذشته پیش آمد دلیلی قوی بر این استدلال میباشد .
براساس شواهد بسیار متاسفانه خواست حکومت در تشکیل مجلس فر مایشی ، یکدست و مطیع اوامر با پراکندگی و نبود هماهنگی درآحاد جامعه معترض با همین کم وکیف ، تحقق خواهد یافت …..تا به آنجا که حتی تحمل فرزندان خود امثال مطهری ، سلحشورو صادقی هاراندارند و با تبلیغاتی هدف دار، سازمان یافته و مهندسی شده مجلس انتصخابی را تشکیل خواهند داد
براین مبنا انتظار میرود حکومت بیک کرشمه دو کار انجام دهند وبا ارزیابی دقیق نحوه خدمت منصوبان و ارزش یابی محصول کارشان در سنوات گذشته ، همزمان با پایان سال ، تغییراتی گسترده درمجموعه مدیران اصلی و بتبع آن در سایر رده ها برای برون رفت از این وضعیت نا مطلوب …..شاهد باشیم .

گذری بر رخ دادها براین باور می افزاید :
* آقای ترامپ در پی عبور از استیضاح در دور دوم مشابه تفاوت اندک آراءاخیر کنگره آن دیار در آمدن یا نیامدن «جان بولتن » برای شهادت ….بررقیب دمکرات خود پیش بینی میشود پیروز و تا ۲۰۲۵ به حضور خود ادامه دهد….. هر چند بهیچوجه نخواهد توانست مشابه « جاستین ترودو » نخست وزیر خوش فکر و آ زاد منش کانادا که کشورش را با هماهنگی در راس پیشرفته ترین ، آرامترین و قانونمندترین کشورها در آورده ….عمل نماید
اقدام ساعتی قبل ایشان در دست ندادن به خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و …مبین مصافی جدی ….
* ماجرای «امیر تتلو » در ترکیه و آزادی او و حضور اینترنتی علاقه مندان با حدود ۳ میلیون نفر پیگیر وضعیت ایشان ( خوب بیندیشید ۳میلیون نفر )که احتمالا مشابه این چهره هنری !!از مصرف کنندگان میباشند !! …….. نشانی بارز از معیارهای حاکم بر افکار توده نا آگاه – احساسی و فاقد کیفیت بشمار میرود .
*از همه دردناکتر گفته عضو شورای نگهبان به چرائی سلب صلاحیت امثال آ قای مطهری که فرزند همین سیستم و نظام اند و اینکه باید « آنچه میگوئیم باور وتکرار کنید » و ….
*دیگر مورد استناد در این رابطه : پخش مکاکمات برج مراقبت فرودگاه با خلبان پرواز شرکت آسما ن همزمان با شلیک به هواپیمای اکراینی و تهدید نماینده «دولت اکراین » به دلیل انتشار گفتگو های محر مانه !! به ارائه ندادن دیگر اسناد این فاجعه….. که نشان دیگری از بینش محدودنطام حاکم میباشد .
*ادامه خلاف گوئی متصدیان این بخش به پیروی از مقامات ما فوق و تصورات واهی مبنی بر فراموش شدن این مصیبت عظیم وتاسف بار ملی و جهانی با تلفات نخبه های جامعه .
* صدور احکام قضائی بسیار شدید برای متفکرینی که بطور محدود در مورد شرایط اجتماعی اظهار نظر نموده اند که در این موقعیت معرف گستاخی عجیب توام با اعتماد به نفس فراوان میباشد .
با فرض درست بودن پیش بینی مبنی بر ادامه حضور دلبستگان نظام – با توجه به منافع ملی و اینکه مردم کشور بهتر است بیش از این در چکنم و دلهره دایم بسر نبرند – اشاره ای فهرست وار به نکاتی برای ممانعت از سر گردانی بیشتر جامعه برسم وظیفه لازم می بیند :
* توجه کامل به اصل غیر قابل انکار « صلاحیت علمی ،پاک دستی و شایستگی »در انتخاب برای مسئولیتهای کلیدی که نتیجه تربیت مناسب در کانون گرم خانواده ، تحصیلات دانشگاهی بدون سهمیه در رشته های مربوط و کسب تجارب مناسب با عملکردی شفاف میباشد .
* باور این مهم که اعتماد به افراد فاقد تجربه ،مطیع ومتعهد به سیستم غیر ملی موجود – بر خلاف مصالح ملت خواهد بود و تقدم تعهد بر تخصص و به هیچ شمردن آگاهی ها ی علمی برنابسامانی ها میفزاید .
*نزول ارزشها ، نا بودی اخلاق ، نا توانی دربرنامه ریزی و ایفای وظایف ، اعطای درجات علمی به خودی ها و امتیازات ویژه بعد از حدود ۳۰ سال در پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف وطی طریق تا تصدی غاصبانه کرسی های علمی و سیاسی ، باعث ادامه همین وضعیت و بازدهی چنین نا مطلوب خواهد بود .
*فساد روز افزون ، سوء استفاده از مقام ، عدم احساس مسئولیت در قبال جامعه ، تخریب سرمایه های ملی، نگرانی فردا و معیشت توده مردم ، نبود ایمان و درایت اصولی منطبق با نیاز زمان وآینده نگری ،ره آورد چگونگی میزان صلاحیت مدیران منصوب است…. .
***تاکید میشود : تا منصوبان سیستم با استفاده از تریبون های در دست بر حقانیت خود پای میفشارند و جامعه «بی تفاوت متاثر از افت ارزشها و لطمات گوناگون» از کنار چگونگی ها به راحتی در اوج آزردگی و گرفتاری عبور مینماید : نمیتوان به دگرگونی عمده ای که ثبات اجتماعی ، توسعه و پیشرفت را به ارمغان می آورد امید بست .
نا گفته نماند : جماعت مستولی با همین کم و کیف با نبود پاسخگوئی ، حیطه مسئولیت و اختیار را به سلیقه خود تعریف و در تمامی مواردی که با معیارها و تعاریف نا بخردانه شان منطبق باشد ، به عرصه های مختلف – ورود مینمایند.
ماجرای سرکوب شدید معترضین به افزایش غیر منطقی قیمت بنزین وانتخاب زمان نا مناسب آن و بدون اطلاع رسانی قبلی به یکباره …نمونه کوچکی از چگونگی اندیشه نظام حاکم بشمارمیرود
احتمالا توجه عملی به این پیشنهاد در توان و باور زمامداران فاقد آینده نگری که لازمه اش محدود شدن اختیارات آنان میباشد نخواهد بود .
اگر اراده ای برای تجدید نظردر نحوه مدیریت علمی ، کسب خوش نامی ، ایجاد اعتبار و منزلت ، تعریف درست خدمت ، اداره ممکت بطور اصولی و منا سب زمان و نکاتی از این قبیل وجود داشت بر خلاف آنچه شاهدیم ، نتایج خدمات مخلصانه و درایت ها بخوبی رویت میشد.
اقتضاءمینماید بیش از این یکسویه نگری و دشمن پنداری ملاک برنامه ریزی های سیستم نباشد و حال که با ویژگیهای مردمان گرفتار چکنم بشرحی که آمد چند صباحی دیگربرمسند مانده اند :
برای حضور مفید در تمامی زمینه ها تجدید نظر لازم را بعمل آورند تا مردمان این سرزمین از آرامش و آسایش حد اقلی برخوردار شوند .
رسانه هاو گروههای فعال ملی در درون و بیرون کشور با همین کم و کیف اگر با این استدلال و پیش بینی موافق نیستند لازم می آید اختلافات دیرینه و بظاهر عمیق خود را کنار گذارده …با مدیریت علمی و اصولی مناسب زمان ومکان « دست بکاری زنند که غصه سر آید » و گر نه با این روش و منش « آش و کاسه همان است» و قلندر بیدار ……
زعمای قوم از جدائی ها و باور« الویت منافع فرد بر جمع » و آ نچه در ۴ دهه بگذشته با حد اکثر توان ، با دسترسی به وسایل آموزش عمومی با معیارهای نا مناسب زمان و رسانه های انبوه به فرزندان و مردمان ساده اندیش این مرز و بوم یاد داده اند – با بر خورداری از زیرکی، بازی گری و فرصت طلبی بر آمده از استعداد منفی شیطنت باری که در نظام پیشین ،در زندانها و تبعید گاهها در نهایت تنگدستی و محرومیت کسب کرده اند ، بیشترین بهره را از تفرق مردمان گرفتارروز مره گی وتامین معاش برده و متاسفانه با ادامه این شرایط خواهند برد و اغماض ها موردی کنترل شده با امکانات مدرن و فراوان پیشرفته – نشانی از استفاده ابزاری بعنوان «سوپاپ اطمینان » و «خالی نماندن عریضه» از مخالفین درونی و بیرونی بی خطر و نسبتا سالمند علاقه مند به حضور فیزیکی در اجتماعات محفلی آنهم در اوقات فراغت ….دارد…
با همه تاسف و تالم از خسارتها ی کلان جبران ناشدنی وارده بر بنیادهای اجتماعی – اخلاقی و وطن دوستی ،بصراحت باید و میتوان اشاره داشت که همه نا بسامانی ها، عقب ماندگیها و افت منزلت انسانی ایرانیان با پیشینه ای افتخار آمیز ناشی از :
«تمرکز اختیارات ، وحدت فر ماندهی فرا قانونی بدون تکلیف پاسخگوئی و عدم آگاهی به اصول کشور داری » میباشد که به استناد گذشته تاریخ وطنمان مطلقا ماندگار نتواند بود ….

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است