نامه سرگشاده آقای جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم به آقای مهندس زعیم


هر دم از این باغ خسی میرسد…!
جناب آقای مهندس زعیم اگردیگراعضای شورابا اصول وقواعداساسنامه جبهه ملی ناآگاه وبیگانه باشندجای شگفتی نیست، ولی جنابعالی که خود بیش از بیست سال در شورای مرکزی جبهه ملی حضور داشته و کاملاً به مواد اساسنامه آشنا هستید چگونه است که ضد آن عمل می کنید؟!
در آینده نزدیک نشان خواهم دادکه جنابعالی ۸ موردازاساسنامه را زیر پا گذاشته و علی‌رغم آن عمل کردید. اخیرا اطلاع پیدا کردم در نشست روز ۲۱ آبان جلسه ای تشکیل دادید با حضور خود که منتخب پلنوم بوده و ۷ نفر دیگراز منتخبین شخصی خودتان ! که آن جلسه غیر رسمی وغیر قانونی را رسمی و قانونی دانسته اید و درحالی که طبق اساسنامه تعداداعضا ۱۵ نفر میباشد وحضورحداقل دو سوم یعنی ۱۰ نفر الزامی است و در غیر این صورت آن جلسه رسمیت نداشته و کلیه مصوبات آن غیرقانونی وغیرقابل اجراست. آنهم در جلسه ای که رئیس وسخنگو و هیئت رهبری شورا حضور نداشته اند. آیاجلسه ای باحضور هفت نفر منتخب تحت فرمان شما می‌تواند موردتاییدباشد.؟
به یادداریدکه درشورای مرکزی جبهه ملی ایران تحت ریاست زنده یادادیب برومنددر یک جلسه برای انتخابات درونی۲۳ نفر حضور پیدا کردند که باید ۲۴ نفر می بودند به همین دلیل آن را تعطیل کرد و باز اگر به یاد داشته باشید در انتخابات معاون ریاست شورا شما ۱۴ رای آوردید که زنده یادشاه حسینی با آن مخالفت کرد واظهار داشت باید ۱۶ رأی داشته باشند که معاونت شما تایید نشد.
درگذشته بزرگان چنین رفتار می‌کردند حال که شما بی‌مناسبت خود را در جایگاه آنان قرار داده اید همه مسائل را دگرگون به نفع خود کرده‌اید.
بازهم اگربه گذشته بازگردیدمن وشما به اتفاق ۱۱ نفر دیگر برای انتخاب چند نفر به شورا که مخالف موازین جبهه ملی قرارداشت جنجال به پا کردیم وسه نامه سرگشاده انتشاردادیم، حال چگونه است که شما ۱۸۰ درجه از مواضع گذشته خود منحرف شده اید و امروز افرادی را که فاقد صلاحیت هستند به اراده خود داخل شورا کرده‌اید و هر کس را که با شرایط شما هماهنگ نباشد اخراج میکنید. پس بفرمایید جبهه ملی ششم در حال حاضر تحت ولایت مطلقه شما قرار گرفته است.
جناب آقای زعیم برای چندمین بارتکرار میکنم جبهه ملی را وسیله و ابزار امیال و خواسته های خود قرارندهید و اجازه ندهید بیش از این افشاگری کنم چون نه نفع شماست نه به نفع جبهه ملی ششم متاسفانه سکوت شما در همه زمینه‌ها یک نوع تایید اعمال خلاف خوداست. آیندگان در رابطه با من و شمابه‌درستی قضاوت خواهند کرد.
*
جناب آقای دکتر حسن امین ازجنابعالی یک سوال حقوقی دارم که امیدوارم بدان پاسخ دهید، آیا در یک پرونده حقوقی که رئیس و اعضای دادگاه خود متهمین پرونده هستند می‌توانند به قضاوت درآن پرونده نشسته و درباره آن رای دهند لطفاً پاسخ صریح اعلام فرمایید فقط با یک کلمه آری یا خیر؟
پاینده ایران
جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران
اول آذر ۱۴۰۰

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است