نامه جمعی از فعالان مدنی داخل کشور به وزیر اطلاعات برای توقف حکم سامان نسیم


خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان مدنی در داخل ایران در طی نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی می‌نویسند: “ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐه ﻣﻄﻠﻌﯿﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒه ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑه ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺴﯿﻢ ﺑه ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺰﺍﺏ اپوزسیون نظام ﺑه ﺩﺍﺭﺁﻭﯾﺨﺘه ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪهﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑه ﻭظﯿﻔهﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعیمان ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑه ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ، ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﭘﺮﻭﻧﺪهﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﺑه ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ کمشان ﻭ ﻫﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﻔﻮ ﻭﺑﺨﺸﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮﺩﺩ.”

متن کامل این نامه را که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می‌خوانید:

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻮﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐه ﻣﻄﻠﻌﯿﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒه ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑه ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺴﯿﻢ ﺑه ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺰﺍﺏ اپوزسیون نظام ﺑه ﺩﺍﺭﺁﻭﯾﺨﺘه ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪهﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑه ﻭظﯿﻔهﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعیمان ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑه ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ، ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﭘﺮﻭﻧﺪهﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﺑه ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ کمشان ﻭ ﻫﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﻔﻮ ﻭﺑﺨﺸﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺟﻨﺎﺏ ﻭﺯﯾﺮ، بیگمان ﺗﻮﺳﻌهﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻣﻨﻮﻁ ﻭ ﻣﺘﮑﯽ ﺑه ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧه ﺁﻧﭽه ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ بعد از جنگ ﺷﺎﻫﺪ بودەایم ﻧه ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ نه ناﺍﻣﻨﯽ کامل، ﺑﻠﮑه ﻣﺪﻟﯽ ﻭﯾﮋه ﺍﺳﺖ که بیشتر عنوان «ﻧﺎ ﺍﻣﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه» برازندەی آن است؛ که در آن همیشه سطحی از ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩیده که ﺩﺭ ﺳﺎﯾهﯼ آن بعد از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب ﺍﻣﮑﺎﻥ ادامەی بازیگری فعال فقط برای نیروهای رادیکال دو طرف و متعاقبا خاستگاەهای اجتماعیشان مهیاست و هنوز هیج تغییری در آرایش نیروهای سیاسی مشاهده نمی‌گردد.

در همین حال مردم و فعالان سیاسی و مدنی منطقه نیز فاقد توانایی تاثیرگذاری بر این روند و تغییر این معادله بوده و آنچه در ‌‌نهایت مغفول و دست نیافتنی می‌نماید، توسعەای پایدار و همه جانبه با مشارکت مردم و نهادهای جامعەی مدنی است.

در میانەی این بازی خطیر، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧه ﺁﻧﭽه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ می‌شود، ﺟﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ. ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐه ﺳﺮﺧﻮﺭﺩه ﺍﺯ ﻫﻤهﯼ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎﻥ مجذوب رادیکالیسمی می‌شوند که قرار است همەی آرزوهای زمینی و آسمانیشان را یکجا پاسخگو باشد.

ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺴﯿﻢ ﻭ ﻫﺰﺭﺍﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﺑه ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺧﺎﮎ ﻭ ﮐﺎﺷﺎﻧهﺷﺎﻥ ﺑه ﺍﻣﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﻭﺯﯾﺪﻥ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﻣﻼﯾﻢ، ﺗﻔﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺷﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺮ، ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘه ﭘﺎﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﯽ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ می‌گذارند. ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍفتمند ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ، ﺑه ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺪه ﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﺟﻨﮓ نسیم‌ها می‌گردند.

ﺁﺭﯼ ﺟﻨﺎﺏ ﻭﺯﯾﺮ، ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑه ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺮﺯﺩﺍﺭ ﻏﯿﻮﺭ! ﻣﯿﺮﻭﺩ ﻭ ﺑه ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﺮﺧهﯼ ﺧﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩ «ﺍﻋﺪﺍﻡ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ»، راه خود پیموده و ﻣﺎﺷﯿﻦ کین و انتقام هردم ﺟﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ می‌یابد.

ﺟﻨﺎﺏ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧه ﻓﻘﻂ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑه ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ نمی‌کند، ﺑﻠﮑه ﺻﺮﻓﺎ سرعت گردش این دور باطل را افزون می‌کند. اینجانبان امضا کنندگان این نامه خواهشمندیم ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑه ﺻﻠﺢ، ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ واقعی ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اجازه بدهید به جای قضیەی اعدام، همگی به این قضیه فکر کنیم که چگونه ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐه ١۶ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑه ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪه ﺍﺳﺖ ﺑه ﯾﮏ ﺿﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﯿﺎﺭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺁﯾﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺍﺳﺖ ﮐه ﺑه ﺟﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺑه ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ؟ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﮐه ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻋﻤﻠﮕﺮﺍ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘهﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘهﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﺮﻣوده و در ‌‌نهایت ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﮑﺮﯼ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

١_خالد توکلی
٢_عبدالە سهرابی
٣_محمد محمد رضایی
۴_سعد قاضی
۵_سیاوش حیاتی
۶_موسی امیدی
٧_نسیبە سبحانی
٨_عزیز ناصری
٩_کمال حسینی
١٠_آزاد نمکی
١١_مختار زارعی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است