نامه اعتراض به شورای شهر تهران به هموندان محترم شورای شهر تهران درباره: نامگذاری خیابان نفت به نام مصدق


در پی دو نامه گذشته خود به این شورا در زمان ریاست آقای مهدی چمران و در دیماه امسال به ریاست آقای محسن هاشمی، هر بار که شورای شهر تهران هوس نامگذاری یک خیابان بنام دکتر محمد مصدق میکرد؛ اقدام دیروز شورا را در تغییر نام خیابانک نفت به مصدق تقبیح می کنم. این خیابان کوتاه بخاطر وجود ساختمان شرکت نفت بنام نفت نامگذاری شده و برخلا ف نامگذاریهای جمهوری اسلا می مناسب هم بوده است.
این حرکت شما بجز توهین نفرت انگیزی علیه مصدق، این قهرمان ملی تاریخ معاصر ایران، تلقی نمی شود. با توجه به اینکه شما نمایندگان شورای شهر برگزیده شورای نگهبان هستید نه شهروندان تهران، این حرکت زشت شما، اگر فوری لغو و از ملت ایران پوزشخواهی نشود، هرگز فراموش نخواهد شد و جزو اعمال ضد ملی ارکان جمهوری اسلا می در خاطره تاریخی ملت باقی خواهد ماند.
بیایید یک بار هم که شده به مردم ایران تو دهنی نزنید. مردم خودشان در زمان مناسب درباره بزرگداشت بزرگان و قهرمانان تاریخ ملی میهنشان تصمیم خواهند گرفت. اگر نام نفتبه علت ارتباطش با نهضت ملی ایران آزارتان میدهد، آن خیابان را به نام یکی از انبوه روحانیان عزیزی که هنوز شهر یا خیابانی به نامشان نشده مزین فرمایید.
لطفن این مصوبه ضد ملی شورای شهر را لغو فرمایید و دست از سر مصدق بردارید، که این کارها شما را ملی و دوستدار تاریخ افتخارات ملی ایران نمایش نخواهد داد.
با گرامیداشت،
کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران ۲۳ اسپند ۱۳۹۶خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است