ملت ایران کدام است ؟ سیدرضا درودی – وکیل دادگستری


تحت عنوان ملت ایران یا مردم ایران یا ایرانیان یاهم میهنان ازگذشته تا حال صحبتهای بسیاری به شکلها و با موضوعات گوناگون مانند تاریخ،تمدن،فرهنگ،ادبیات وغیره انجام گرفته است که هیچکدام ازآنها موضوع این نوشتار نیست .

بلکه هدف نویسنده جستجوبرای یافتن ملت ایران دراین بویژه فضای سیاسی بی نظم ، بی حساب وغبارآلود کشورایران است .

واژه یا اصطلاح ملت ایران ، مثل مرغ عزا وعروسی درتمام محافل ، مجالس ، نوشته ها ، سخنرانیها ، بیانیه های تمام افراد وگروه و احزاب وجریانات سیاسی ( وغیر سیاسی ) بکار برده میشود.

همه درباره ملت ایران ویا ازطرف ملت ایران، بعضا خواسته واقعی مردم وبعضا خواسته خود را ولی بنام مردم مطرح میکنند که دربرخی اوقات بین خواسته های عنوان شده اختلافات وحتی تناقضات قابل توجهی وجود دارد .

که بطورمنطقی وطبیعی درذهن شنونده آگاه و زیرک این پرسش همراه با تعجب را ایجاد میکند که چرا ملت ایران اینقدربا خودش!! اختلاف نظر دارد؟ چرادریک زمان یک حرفی میزند ودرزمان دیگرحرفی دیگر؟ حتی دربرخی مواقع مردم ایران دریک روز و درباره یک موضوع واحد، حرفی متضاد با حرف دیروزش (یا حتی حرف همان روزش ! ) میزند ؟! آیا خدا ناخواسته حال مردم، اصلا خوش نیست یا آنکه راویان سخن مردم، اصولا صادق نیستند ؟ ویا آنکه درکشور ایران چند ملت وجود دارد وهرکسی ازسوی یکی ازملت ها سخن میگوید !!

برای روشن شدن موضوع میتوان یک مثال ساده و درعین حال بسیارمهم وتعیین کننده مربوط به دیروزوامروز درهمین سال جاری یعنی ۱۳۹۶ اشاره کرد :

ملت اصلاح طلب در دیروز ( اردیبهشت ۱۳۹۶ ) :

درآخرین انتخابات ریاست جمهوری که در۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ و مصادف با بیستمین سالگرد زایش جریان نوین اصلاحات ( دوم خرداد ۱۳۷۶ ) درسراسرکشور برگزارگردید ، جمعا چهل میلیون ازپنجاه وچهارمیلیون واجد حق رای شرکت کردند. دراین گزینش ۱۴ میلیون به جریان اصول گرا رای دادند ، ۲۵ میلیون مجددا جریان اصلاح طلب را برگزیدند ، ۱۵ میلیون به قهرخود با صندوق ادامه دادند . وهمگی نه ازروی اجباروتهدید وتطمیع ونه ازروی ساده لوحی وخوش باوری بلکه با ایمان وآگاهی واختیارکامل رای خود را به صندوق ریختند والبته رای نه به یک شخص، بلکه به یک مرام ومسلک وفکرسیاسی رای دانند. وقطعا پس ازگذشت چهل سال ازانقلاب وبیست سال از اصلاحات،همه میدانستند که بااین رای گیری وانتخاب قرارنیست غولی ازچراغ جادو خارج شده و به ناگهان معجزه ای انجام داده وهمه مشکلات را رفع نماید. همانطورکه درتمام کشورها حتی کشورهای پیشرفته هم با یک انتخاب هیچگاه تحولی بزرگ صورت نمیگیرد .

وچون مجموعه انقلاب ، نظام واصلاحات جمهوری اسلامی ایران یک مجموعه واحد وغیرقابل تفکیک است لذا به حق میتوان گفت که اکثریت ملت ایران مجددا به این مجموعه واحد ، رای آری گفتند .

و اما ، ملت سرنگونی خواه امروز ( دی ۱۳۹۶ ) :

ولی درهفت ماه بعد یعنی دیماه ۱۳۹۶ ناگهان براثر انباشت و تجمع ناراحتی های ناشی از مشکلات مختلف دراکثرامورکشوروعدم پاسخگویی مسئولین مربوطه وناامیدی ازکارکرد راههای مسالمت آمیز، بطورمنطقی وطبیعی تعدادی ازمردم ( حدود صد تا دویست هزار نفر) دربرخی ازشهرهاعلیه معضلات موجود دست به اعتراض میزنند که متاسفانه این اعتراضات بعلت عصبانیت معترضین خیلی زود به اغتشاش وآشوب آلوده میگردد. البته اکثرمعترضین نوجوانان وجوانانی درسنین ۱۵ تا ۲۵ سال بودند که علاوه برداشتن شوروانرژی خاص خودشان، نه انقلاب ونه جنبش اصلاحات را تجربه نکرده بودند بلکه اکثرعمرخودرامتاسفانه درفضاهای مجازی ودرغیاب صداوسیمای ملی درمحضرماهواره های غیرایرانی سپری کرده بودند وگمان میبردند که راه مبارزه همین است وجز این نیست. لذا به ناگاه منفجرشده وشروع به اعتراض توام با خشونت کردند. و دراین بین ازسوی تعداد اندکی شعارهایی به نفع حکومت پیشین ویا عبورملت ازاصلاحات و یا میل به سرنگونی نظام حاکم سرداده میشود .

بروز رخداد اجتماعی – سیاسی اخیرباعث میشود افراد، گروهها، جریانات وحتی شبکه ها و دولتهای متخاصم باایران (یا نظام ایران) خیلی زود وعجولانه جوگیر و زوق زده شده و برای سوء استفاده وموج سواری برآن ، سرازپا نشناخته وسرآسیمه وبا تمام قوا وارد صحنه شوند تا به خیال خود با گذراندن مردم ازاصلاحات ، نظام حاکم تحت عنوان جمهوری اسلامی را سرنگون نمایند .

جبهه متحد شده ضد اصلاحات همگی یکصدا گفتند : ملت ایران که قبلا به انقلاب ۱۳۵۷ پشت کرده بود اخیرا ازاصلاحات ۱۳۷۶ نیزعبورکرده وهمگی خواستارسرنگونی کامل وسریع نظام حاکم طی یک انقلاب بزرگ هستند. وجریانات اصول گرا واصلاح طلب وملی مذهبی همگی باید هرچه سریعتربه انقلابیون بپیوندند .!! ولی روشن نکردند که چگونه میشود با چند هزارنفرجوان بی برنامه وبی هدف در جمع هشتاد میلیون نفرایرانی ، درکشورایران انقلاب بپا کرد ؟! آیا چهل میلیون رای دهنده چند ماه پیش هم همین نظررا دارند ؟

آری ،بنابرآنچه به اختصاربیان شد شرط راستی ودرستی در گفتارآنست که ما خواسته شخصی خود را ازطرف مردم بیان نکنیم واگرهم همفکرانی در میان آنان داریم با بکار بردن واژگان یا قیودی بمانند اکثریت ، اقلیت ، برخی وغیره میزان ودرصد موافقان ومخالفان خود را به درستی مشخص نماییم . تا درمحاسبات سیاسی – اجتماعی دچار اشتباه و توهم نشویم .

سیدرضا درودی – وکیل دادگستری – ۲۰ دیماه ۱۳۹۶

E – mail : s.reza_darroudi@yahoo.com

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است