قانون اساسی خامنه ای :رضا آدرخش


نگاهی به نوشتاری که به عنوان « قانون اساسی جمهوری اسلامی » در نخستین مجلس
خبرگان به تصویب رسیده است و در زمان ریاست جمهوری خامنه ای نیزدر پاره ای از فصول
آن تغییراتی داده شده که مغایربا متن اولیه آن میباشند. که عملکرد خامنه ای حتی با اصول
تغییر داده شده خود او مغایر هستند.

اصل‏ چهل و نهم: دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏،
سرقت‏، قمار، سوء استفاده از ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری ها و
معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین های‏ موات‏ و موقوفات‏‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد
غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحبان‏ حق‏، رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن باید به بیت المال
داده شود. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ بوسیله دولت اجرا گردد.

اصل‏ یکصدوچهل دوم: دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران وهمسر و‏
فرزندان‏ آنان‏ باید قبل‏ و بعد ازخدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی شود که‏ بر خلاف‏
حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.

‎‎‎‎‎‎این اصل (اصل‏ یکصد وچهل‏ ودوم‏ (پیش از تغییر توسط خامنه ای) چنین بوده است:
دارایی‏ رهبر یا اعضای‏ شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و
فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد ازخدمت‏، توسط دیوان عالی کشوررسیدگی‏ میشود که‏ برخلاف حق
افزایش‏ نیافته باشد.

‏‎‎‎‎‎‎ اصل‏ یکصد ودوازدهم‏: رهبریا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ در برابرقوانین با سایرافرادکشورمساوی
مساوی‏ هستند.

نگاهی به عملکرد نظام اسلامی از زمانی که مقام رهبری در اختیار خامنه ای گذارده شده
است واقعیات تلخی را نشان میدهند که کاملا مغایر با این سه اصل میباشند.
عواملی که مسبب این امر شده اند حاکمیت مطلقی است که به عنوان اختیارات ولی فقیه
بدون اینکه در قانون اساسی نظام باشند اعمال میگردند.

خامنه ای در انتخابات هایی که در زمان او انجام شده است، همواره به این گفته تکیه میکند
که انتخابات نظام جمهوری اسلامی، آزادترین انتخاباتی است که در جهان برگذار میشوند.
این سخن یا ناشی از عدم آگاهی او از روند اداره کشور میباشد که از توان و بینش او خارج
است و یا به عبارت ساده تر « حضرت آقا » خود را مافوق قوانین میداند و به اصول قانون
اساسی توجهی ندارد.

بررسی عملکرد خمینی هر چند ناشی از خصلت تازی صفتانه ای بود که مغایر با نوشتار
دستورات قرآنی میباشد که نخستین سوره آن «مهربانی وبخشندگی خداوند را» بیان میدارد
اما خمینی چنین فتوی میدهد «رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر اسلام است. امیدوارم با خشم وکینه انقلابی خودنسبت به
دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید» که فتوای او عامل کشتار هزاران نفر از
فرزندان ایران گردید

در روایات مذهبی چنین بیان شده است که: ( پس از مهاجرت پیامبر و اصحاب به مدینه، زمانی
که پیامبر با فتح مجدد به مکه بازمیگردد، مؤدن پیامبر درکنارکعبه بانگ برمیدارد «امروز روزگذشت
وبخشش است، همه اهالی مکه درسایه اسلام درآرامش وراحت میتوانند زندگی کنند».

خامنه ای که خود را وابسته به خاندان پیامبر اسلام میداند، چون مزدوری آدمکش و چاپلوس
(حسن نصرالله) در ازای بخشش های میلیون دلاری که از خزانه ملت ایران توسط خامنه ای به
او داده می شود کشف میکندکه اصل خامنه ای منشعب از امام چهارم شیعیان میباشد و براین اساس او میتواند هر آنچه را که تصمیم میگیرد اجرا نماید.

منصوبین خامنه ای از بدو فرمانروایی تاکنون چگونه بوده اند؟ منتحبین نه فقط دارای صلاحیت و
بینش های سیاسی یا نظامی یا اقتصادی نیستند، بلکه معیاروابستگی باو میزان تملق گویی و چاپلوسی منتخبین است که عامل ارتقاء آنها خواهد بود.

واعظ طبسی، فرمانروای مطلق خراسان در جامه تولیت حرم امام بعد از سال ها فرمانروایی و
ضبط درآمدهای خزانه داری حرم، میلیارد ها دلار یا تومان اندوخته از خود بجای گذارده است.
بر اساس فرمان خمینی درآمدهای حرم و املاک وابسته از پرداخت مالیات معاف میباشند.

علاوه بر درآمدهای حرم و املاک و منابع وابسته به آن، طبسی در سال های آخر عمر در کنار
متولی بودن حرم، شغل دیگری «باز کردن مراکز صیغه» درمشهد است که ۲۰ درصد از درآمد آن
باید بخزانه درآمد های او پرداخت میشده ونهایتا با اندوخته بدون حساب به ابدیت مِی پیوندد.
بعد از مرگ طبسی این درآمد ها به خزانه چه کسی جز مقام معظم رهبری واریز میگردد؟

خامنه ای برای جانشینی طبسی، رئیسی، یکی از همشهری های خود را که یکی از اعضای
کمیته مرگ خمینی در کشتارهای دهه شصت بود به عنوان تولیت حرم امام رضا منصوب میکند.
زیرا رئیسی همشهری، و عضوی از اعضای بیت او، و هم تملق گوی او است . ریرا خامنه ای به
تملق گویان و چاپلوسان همیشه نیاز دارد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است