فرمانِ آتش به اختیار!!! کاووس ارجمند


مولانا در داستان مرد مار گیر و اژدهاى یخ زده و به ظاهر مرده مى گوید:
نفست اژدها ست ، او کى مرده است ؟!
إز غم بى آلتى افسرده است
مولاناى بلخى ٩٠٠ سال پیش در داستان ” مرد مار گیر و اژدهاى مرده ” آورده است که مردى مارگیر اژدهاى مرده اى را در کوهستان پر برفى پیدا مى کند و اژدها را که از سرماى کوهستان و برف و یخبندان به ظاهر مرده است با ریسمان هاى بسیار به بند مى کشد و با سختى زیاد و کشان کشان اژدها را به بغداد مى آورد و در میدان شهر بغداد معرکه گیر مى شود و مردم بى أراده و تماشاچى نیز براى دیدن اژدهاى مرده که بسیار هم بزرگ و خوف انگیز بود ، بر گرد مار گیر و اژدهاى یخ زده و بظاهر مرده جمع مى شوند و مى بینند که اژدها مانند غولى بى جان غنوده است و هیچ آثار زندگى نیز در او پیدا نیست ، ولى پس از چندى و بناگاه و بر اثر گرما و انرژى خورشیدى و تابش آفتاب اژدها جان تازه اى مى گیرد ، بند و ریسمان ها را پاره مى کند و بر مردم گرد آمده در أطراف خود یورش مى آورد و بى شمار إنسان تماشا چى و حتى خود مار گیر را نیز با ضربه هاى سر و دم و چنگال خویش إز میان بر مى دارد و نابکار مى کند .
در أین داستان عبرت انگیز تو گوئى مولانا وضعیت ما ایرانیان را در أین سال هاى نکبت بار به داستان کشیده است که مارگیر هفت خطى مانند ” دکترابراهیم یزدى ” در سال ١٣۵٧ اژدهاى مرده اى را که از غم بى آلتى به گفته مولانا افسرده بود و در انزوا قرار داشت و منجمد نیزشده  بود ، کشان کشان به ایران مى آورد و بر مسند قدرت مى نشاند و مانند داستان مشهور ضحاک ماردوش در شاهنامه و إز میان بردن جمشید کیانى بوسیله ضحاک ، تاریخ تکرار مى شود و ملت ایران و در دوران مدرنیته و نو آورى ها گرفتار چنگال استبداد دینى مى گردد و اکنون ٣٧ سال است که أین اژدهاى یخ زده و مرده بیدار شده است و در حال قربانى گرفتن از ایرانیان است .
در نمایش انتصابات ریاست جمهورى در ایران در خرداد ماه  امسال ، ملت ایران در یک حماسه بزرگ و پر شور و براى بر هم زدن نقشه هاى پشت پرده خانه رهبرى براى بر کشیدن یک جنایت کار بنام ” حجت اسلام رئیسى ” کسى که فرمان کشتن هزاران إنسان بى گناه را در سال ١٣۶٧ صادر کرده است ، و بر خلاف میل رهبر به میدان آمدند و با جانب دارى إز یکى إز مهره هاى امنیتى نظام بنام آقاى حسن روحانى نقشه ها و ابتکار هاى خانه رهبرى را بر هم زدند و این پیروزى اکثریت مردم که خواستار گذار آرام  از حکومت اسلامى به یک نظام سکولار و دموکراتیک و بصورت مرحله اى هستند رهبرى و سپاه پاسداران و نیرو هاى امنیتى نظام را به واکنش سریع واداشته است تا جائى که رهبر حکومت اسلامى براى بر کنار کردن رئیس جمهور نظام اسلامى شمشیر ها را از رو بسته است و بسیار واضح و روشن او را تهدید مى کند و مى گوید رئیس جمهور حسن روحانى مى تواند به سر نوشت دکتر بنى صدر گرفتار آید ، چنانچه او از فرمانبردارى از رهبر غافل گردد و بخواهد راه مردم را بر گزیند که همانا رفتن بسوى دموکراسى و در نهایت رسیدن به یک حکومت سکولار ( عرفى ) ” جدائى دین از ساختار حکومت ” است باشد.
آقاى روحانى در تمام دوران فعالیت هاى انتخابات فرمایشى و یا انتصابات به مردم نوید دادند که ایشان کوتاه نخواهندآمد و بر اراده ملى که آزادى و حکومت قانون است پاى خواهند  فشرد و من در نوشتار پیشین از ایشان پرسیدم  که آیا شما وکیل تسخیرى مردم ایران هستید و یا وکیل واقعى مردم ؟ و نوشتم اگر مى خواهید وکیل واقعى مردم باشید لذا بأید با شجاعت سر حرف و قول هاى خود بمردم تا آخر بآیستید و به گفته سعدى شیرازى ” بیار آنچه دارى زمردى و زور – که دشمن به پاى خود آمد بگور ” و باز إز زبان سعدى نوشتم  ” وقت هنر است و سرفرازى است ” .
اگر بخواهم مقایسه اى داشته باشم از شخصیت و کار اکتر رهبر حکومت اسلامى ایران و ابوبکر البغدادی ” رهبر داعش ” من این هردو خلیفه اسلامى ، یکى از شاخه اسلام سنى و دیگرى از شاخه اسلامى شیعه را در یک راستا أرز یابى  مى کنم و هردو رهبر نیز به باور من پرده آخر نمایش را بازى مى کنند و هردو نیز به بن بست رسیده اند و از آنجائى که هردو نیز دیگر حریف مردم آزاده نیستند لذا در حالت یآس  و نو میدى از ” فرمان آتش به اختیار ” بهره مى جویند و خواستار حرج و مرج مى شوند ، ابوبکر البغدادی پس از شکست هاى پى در پى در جبهه ها و از دست دادن نیرو و پایگاه خود از جهاد گران اسلامى هوادار خود در اروپا و آمریکا و دیگر نقاط جهان مى خواهد تا در هسته هاى کوچک حتى یک نفره و تنها و با ابتکار خود و از هر روشى بهره گرفته و مردم عادى در کوچه و بازار و مراکز خرید را هدف قرار دهند و دیدیم که در جنوب فرانسه جهادگران با ابتکار شخصى و با کامیون مردم را زیر گرفتند و هم اکنون از هر وسیله و روشى در لندن ، استکهلم ، بلژیک و پاریس بهره مى گیرند تا مردم بى گناه را بکشند و درست همین روش را رهبر اسلامى ایران آقاى خامنه اى بر گزیده است و مى گوید منتظر أوامر من نباشید و فرمان ” آتش به اختیار ” را صادر مى کند و این بدین معنى است که اگر أیشان در بستر  بیمارى باشند و یا از این جهان هم رفته باشند باز هم فرمان ایشان ” آتش به اختیار ” حکم حکومت اسلامى است و قابل أجرا و این با گفته و برداشت مولانا در ٩٠٠ سال پیش هم خوانى دارد که گفت :
 اژدها کى مرده است
از غم بى آلتى افسرده است.
اژدهائى که مار گیر معروف ” دکتر ابراهیم یزدى ”  در سال ١٣۵٧ بر کول خود گذاشت و از ام القرى  اسلامى به ایران آورد و معرکه گیرى را آغاز نمود هنود زنده ، پرخاشگر و خون ریز است .
و به باور من ملت ایران براى رسیدن به یک حکومت دموکرات و سکولار تصمیم خود را از همان روز هاى نخست انقلاب گرفته است و حاظر به عقب نشینى در برابر استبداد نیست و به رهبر حکومت اسلامى و همکاران ایشان مى گویم :
آزموده را آزمودن خطاست .
ملت باز هم در آزمون هاى بعدى اگر پیش آمد شما را شکست خواهد داد.
ملت ایران و بویژه جوانان آزاده و فرهیخته ایرانى در هر کجا در برابر فرمان ” آتش به اختیار ” شما مقاومت خواهند کرد و براى چندمین بار حماسه بوجود خواهند آورد و شما و روحانیون دست نشا نده و أفسر ان در لباس “لیاخوف روسى ” شما را تسلیم و وأدار به عقب نشینى خواهند کرد و آن روز بزودى فرا خواهد رسید.
در دوران مشروطیت و زمانى که ملت فرمان مشروطه را از پادشاه قاجار ” مظفر الدین میرزا” که در بستر بیمارى فرو افتاده بود گرفت و فرمان مشروطیت از رادیو و با صداى خود پادشاه پخش شد ، مردم جشن و شادمانى بپا ساختند و این بر محمد على میرزاى ولیعهد خوش نیامد و پس از مرگ مظفر الدین شاه ، محمد على میرزاى قاجار از شهر ولیعهد نشین ” تبریز ” به تهران کوچ کرد  و با تبانى با تنى چند از روحانیون مزدور و  قشرى تلاش کرد تا مشروطه را که خون بهاى هزاران تن از آزادى خواهان بود بنفع حکومت اسلامى و شریعتمداران مصادره کند و فرمان ” آتش به اختیار ” صادر کرد ، آزادى خواهان را کافر نامید و خواستار جهاد براى ایجاد حکومت اسلامى شد ، مجلس نوپاى شوراى ملى در بهارستان با فرماندهى لیاخوف أفسر روسى به خاک و خون کشیده شد ، چند تن از نمایندگان مجلس شوراى ملى کشته و زخمى شدند و آزادى خواهان بنام چون میرزا جهانگیر خان شیرازى ( صور اسرافیل  ) دستگیر و در باغشاه همراه با تنى چند به دار آویخته شدند ولى در نهایت أراده ملى ایرانیان بر حکومت مذهبى و قبیله اى قاجار پیروز شد و محمد على میرزاى شکست خورده و افسرده به سفارت روسیه تزارى پناهنده شد و آخوند و مجتهد نامى ” شیخ نورى ” در میدان سپه بدست مشروطه خواهان چپ گرا حلقه آویز شد و هم اکنون آخوند مصباح یزدى نقش شیخ نورى در زمان مشروطه را بر عهده گرفته است و فرمان ” آتش به اختیار ” رهبر  را تفسیر مى کند و نتیجه مى گیرد که این یک فرمان نظامى است که رهبر در غیاب امام غائب صادر کرده است و  از سوى مسلمانان باید اطاعت شود و افسران  و سربازان گمنام امام زمان  باید به اختیار خود عمل کنند همانگونه که سربازان گمنام ابو بکر البغدادى رهبر داعش ترور هاى فردى و گروهى را در جاى جاى اروپا و حتى در ایران انجام مى دهند، و حالا بأید از خود و فرماندهان سپاه و شخص رهبر این پرسش را بکنیم که :
آیا تاریخ براى چندمین بار در حال تکرار است ؟؟؟
یعنى پس از انتخاب اکثریت رآى دهندگان براى آشتى با تمام جهانیان و احترام متقابل و ایجاد مردم سالارى و گذر از حکومت فقاهتى و ولایتى به دموکراسى و سکولاریسم و بصورت مرحله اى و با بر خوردارى از مبارزات مدنى و نه انقلاب و خشونت باز هم کار گزاران و مهندسان سیاست هاى ضد مردمى در خانه رهبرى دست به مخالفت خواهند زد و سربازان گمنام امام زمان دست به ترور و بگیر و ببند هاى تازه خواهند زد ؟
همان کارى که محمد على میرزاى قاجار انجام داد و سرنوشتش آن شد ؟؟! و یا اینکه دولتمردان حکومتى به آراء مردم احترام مى گذارند و با ملت إز سر ستیز و دشمنى در نخواهند آمد ؟
من بعنوان یک شهر وند دموکرات ، ملى و سکولار به شما دست اندرکاران حکومت فقیهان مى گویم زمان حکومت هاى دینى و ایدئولوژیک  بسر آمده است ، حکومت هاى هیتلر ، موسولینى ،فرانکو ،  استالین ، حکومت اسلامى اخوان المسلمین در مصر به زیر کشیده شده اند ، حکومت اسلامى داعش آخرین روز هاى خود را سپرى مى کند و حکومت اسلامى فقیهان در ایران نیز بدست توا نأى ملت ایران و از راه تلاش هاى مدنى و بکمک سازمان ها و إنسان هاى دموکرات بزیر کشیده خواهد شد و پس از آن نوبت به حاکمان و شیوخ عربستان مى رسد که با دلار هاى نفتى امپراتورى حکومت اسلامى وهابى را سازمان داده اند و تهدید بزرگى براى تمدن جهانى و صلح و مدارا  هستند و باید به کنارى رانده شوند.
و آن روز دور نیست.
اهورا مزدا این سر زمین را از دروع ، جنگ و خشکسالى بپا .
سنگنوشته داریوش پادشاه هخامنشى در تخت جمشید
کاووس ارجمند شهر وند افتخارى شهر حماسه ها ( کوبانى)
هجدهم جون ٢٠١٧
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است