« عید نو روز »


با درود و شاد باش به هموطنان مظلوم ورنج دیده

به تمام ایرانیان و ایرانی تباران پاک سرشت و آزاده

به جانباختگان همیشه زنده ی آرزو با خود برده

تعظیم و تسلی دل داغ دیدگان غمگین و آزرده

و زندانیان حماسه آفرین و قهرمان مانند نسرین و سپیده

جشنهای بزرگترین عید ما بیش از ۴۵ سال است

که در محاصره ی امت خواهان دزد و جنایتکار

و دشمنان سنتها و مراسم های ملی ایرانی

توأم با داغ فرزندان غیورو با شرف که در راه

رهائی ازچنگال دیو استبداد جان داده اند بر گزار گشته و میشود

سالها با گامهای سنگین و مرگبار لنگان لنگان

بسوی دور نمائی مبهم گذشتند و مخلوط با آرزوها میگذرند

و ما همچنان در اول خط با تشویش و دو دلی قدم زنانیم

جان باختگانی بی نام و نشان و با نام نشان فدا میشوند

و پس از مدتی به جوقه فراموشی سپرده شده گوئی

وجود نداشته اند واین مردم که زیر بارسنگین استبداد دین

اغلب بی حرکت مات مبهوت نظاره گـــر فسادند و

آن جمع که زیر خط فقر با زندگی پر زجر آرام نشسته

بدون حرکت ساکت بی حال و خیال و حنب و جوش

و گروهی هم بی درد و عار دنبال عمامه و عــبا پوش

برخی هم محتاط وآرام از ترس نفس کشیدن خاموش

عده ای نیز بی تفاوت میروند زیرلحاف میکنند خود را روپوش

جمعی هم منتظرند تا خارجیها کمک کنند در جنب و جوش

کسانی هم در انتظار امام زمانند که از چاه بیرون بیاید

و آنها را ازستم و ظلم و جور جباران بــر هـا نـد

و اما امــید واران

با آرزوی رهائی از چنگال وحشیان درنده

این دژخیمان جنایتکار و اوباشان جهالت زده

و تابش نور و نفس خرم نسیم فرحبخش بهاری که

عطر شعف پرور شکوفه ها را در قدم نوروز میریزد

و تشنگان حق و عدالت و آزادی را به بدرقه ی آرزوها یشان

می برود تا بلکه غم و غصه های آنان را به سیاه چال نیستی

ریخته در کنار دیو استبدا بخا ک ابدی سپارد ..

هر سال به امید دیگر امسال بود سال رهائی

از این طایفه ظالم و این دولت بی داد و تباهی

چه روزها و چه ماه ها و چه سال تمام گشت و ندیدیم

اثــر از رفتن این قوم تـبهـکار و بهشت آور واهی

کشتند جوانان و زن و کودک و بر دندهمـه ی

ثروت این مردم مظلوم ستم دیده بی جرم و گناهی

بس است صبر و تحمل ز بیداد و ستمکاری ضحاک

ز کشتارزن و کودک و این مردم بی پشت و پناهی

تو ای دوست وطن خواه دیگر امسال به پا خیز و

مباش منتظر مــعجزه و لطف و کـرمهای الا هی

بکنید ریشه ی این طایفه ی دزد و جنایتگر جانی بطریقی

کـه نماند اثــر نام و نشانی ز آخوند و بسیجی و سپاهی

به امید پیروزی و رهائی میهن از چنگال غارتگران

م. روشنی « سیروس»

۱۷٫۰۳٫۲۰۲۴

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است