سرمایه گذاریهای خارجی در ایران ضیاء مصباح.


این روزها ورودمشخص نمایندگان شرکت ها ی بزرگ و سرمایه گذاران خارجی طی هفته های اخیر و بمنظور مطالعه بازار ایران ، منجر به تبلیغات گسترده ای شده است .
این رفت و آمد ها از نظر دولت مندان راهی موثر و کارسازبرای فعال شدن بازار کار و سرمایه در کشورمان میباشد .
رونق نسبی در زمینه های مختلف اقتصادی ،حذف بد اخلا قی ها ، ایجاد اشتغال ،امد وشد توریست ، رونق کسب و کار ، با لا رفتن ارزش پول وخلا صه فراهم شدن امکان خروج از بسیاری مشکلات و نا رسا یی ها میتوانددر صورت اعمال مد یر یت صحیح ره اورد این ار تباطات باشد….
امار مربوط به تعطیلی بعضی مراکز صنعتی و بیکاری جوانان در شرایط حاضر ،از موضوعات مهم مربوط به امنیت ملی است که ضرورت وارد شدن سرمایه خارجی به ایران را بیش از هر زمان دیگری مطرح و ضرورت می بخشد .
مشارکت خارجی در ایران در سطحی که بتواند در بازار کار ایران موثر افتد، تابع اصولی است که برای ایران و مما لک در حال تو سعه یکسان میباشد. یعنی همان قانونی که امنیت سرمایه و فعالیت سرمایه گذار بین المللی در ایران را تضمین می کند، در همه کشورهای جهان سوم صادق است.
ورود، تثبیت و ماندگاری سرمایه گذاری خارجی در هر بازار در شرایط امروز ،از ان مهمترحفظ سر ما یه های داخلی به : شفافیت سیاسی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی و سلامت قوه قضاییه بستگی کامل دارد.
یکی از صاحبنظران اقتصاد ( لستر تارو آمریکایی ) در این رابطه مثال زیبایی دارد او میگو ید :
هر سرمایه ای برای زنده ماندن، خود را به پول های معتبر تبدیل می کتد تا نابود نشود.
قانون حفظ سرمایه بسان گله گوزن های وحشی ،ترسو و گریز پاست که با کوچکترین نشانه ای، از ترس حمله شیری درنده ،پیو سته حرکت علف ها را به کمین گرفتن ان دشمن تعبیر و فرار را بر قرار ترجیح می دهند ،البته آخرین گوزنی که پا به فرار می گذارد به احتمال زنده نخواهد ماند .
عملکرد سیاسی دولتهای نهم و دهم که منافع گروهی اندک ولی مقتدر را همراه داشته، در واقع تثبیت نوعی ناامنی سیاسی واقتصادی بود و با عث شده ایران بر اساس معیارهای بین المللی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری نباشد، هرچند دلواپسان مطالب دیگری را شعار گونه و کما کان مطرح مینمایند .
بنظر میرسددولت روحانی در رابطه با رفت و آمد نما یند گان شرکت های بین المللی برای ارزیابی بازار ایران با در اختیار داشتن کادر نسبتا اگاه اقتصادی ،صر فا به جامعه امید می دهد ، در حالیکه خوب میداندبه جز نمایندگان شرکت های نفتی، بین آمدن دیگر نمایندگان تا وارد شدن سرمایه یا مشارکت آنان، فاصله زیادی وجود دارد که پر کردن این فاصله ملزومات خود را دارد.
ایران باتوجه به انچه طی سنوات اخیر و در سطح گسترده منتشر شده ،چه باور داشته یا انرا خصو مت استکبار بدانیم! … از مشهورترین کشورهای ناقض قوانین حقوق مدنی شمرده میشود که بطور مستمر با درخواست سازمان های حقوق بشر و پرونده های جنجالی در این رابطه مواجه بوده است .
سوء استفاده و فساد های افسانه ای در دستگاه اداری ایران ، اطلا عات و گزارشات مر بوط به ان ، در مراکز تحقیقاتی ویژه محاسبه ریسک سرمایه گذاری در ایران ،بطور مستمر مطالعه می شود … و نتایج آن به شرکت های متما یل به معامله با ایران ارایه و هیچ عامل یا رابطه و رانتی نمیتواند انرا تحت تاثیر قرار دهد .
بدون تردید درگیری های سیاسی ، چگو نگی تعا مل با اید ه های اصلاح طلبی، تامین ازادی ها ،خواسته های اصولی و منطبق گروههای سیاسی که در چارچوب قانون اساسی موجود فعالیت دارند و گفته ها و اطلا عیه های جریان های روشنفکری و ملی گرا در ارتباط با انتخا بات در پیش و فشار بر انان …. ایاریسک هر معامله ای را با ایران در شرایط فعلی، افزایش نمی دهد؟؟
اینکه سخنرانان …کلماتی را بر زبان می آورند که منشا لطیفه های مردم میشود، مثلا فرق رایانه و یارانه را نمی دانند یا تلفظ سانتریفوژ برای آنها دشوار است وبا همین اندیشه ها برای سیاست خارجی کشورو … تعین تکلیف میکنند … بدون تر دید این عملکر دها ،از سوی موسسه های مطالعاتی به عنوان ملاکی برای ارزیابی عقلانی بودن عمق جامعه ایران، مورد محاسبه قرار می گیرد تا ،سرمایه های خارجی نگاه جامع تری از کشوری داشته باشند که قرار است احتمالا به آن وارد شوند.
از سویی دیگر : جابجایی سرمایه های ایرانی در منطقه نشان میدهد که نبود امنیت برای بازگشت سرمایه های فراری ایرانیان بر اساس تعاریف فوق کماکان مطرح میبا شدکه سعی در رفع موانع از دید گاه سر مایه کذار ،بسیار کاراتر از تلاش برای جذب سرمایه های خارجی است .
دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور میگو ید :حجم سرمایه ایرانیان در خارج از کشور در حال حاضر حدود۲۰۰۰ میلیارد است. بخشی از این سرمایه در صورت تامین شرایط نسبی که به ان اشاره ای گذرا شد قابل بازگشت به ایران بنظر میر سد .
در مقوله امنیت اجتماعی بدون تردید لا زم است که در این مقطع و رابطه تا کید شود : طی سنوات گذشته و تحولات پس از انتخابات … کشور درگیر تنش هایی بود که پایه های نظام اقتصادی و اجتماعی را تضعیف کرده و تحریم ها نیز این روند را تشدید نمو ده است .
بدون تغییر و اصلاح بسیاری از روندهای اجتماعی و فرهنگی بعید بنظر میر سد بتوان از این شرایط و وضعیت ،با همه کوششی که دولت دارد ولی فاقد قدرت اعمال انست… خارج شد .
به غیر از سرمایه هایی که ممکن است در بخش نفت و گاز فعال شوند برنامه ریزی برای وارد شدن سرمایه های غیر نفتی به ایران بسیار ظریف تر از آن است که تصور یاگفته میشود.
در کشوری که قرار است منع استفاده از ما هواره بصورت قانون دراید، وارد شدن سرمایه خارجی به شوخی شبیه تر است.
بیقین انعکاس اینگونه مقالات و دیدگاهها مقدمه ایست بر هشیاری و قبول نارسایی ها که، اخیرا رییس مجمع تشخیص مصلحت نیز با صراحت همراه دیگر دلسو زان و ایند ه خواهان… به ان پرداخت ….
در این شرایط ، بدون تردید : آرام کردن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اولین و مهمترین حر کت در وصول به هدف است .
کمپا نیها و شرکت های صاحب تکنولوژی و سرمایه معتبر بین المللی قبل از هر اقدامی به این امور توجه و این نکات و چگونگی ها را از هر لحاظ بررسی و سپس اتخاذ تصمیم می کنند. بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است