سخنی با آقای نوری زاده وهمفکران… – جمال درودی


daroodi j

جمال درودی

آقای دکترعلیرضا نوری زاده ، من وشما سی و پنج سال پیش درکنارملیونها ایرانی آزاده درانقلاب بزرگ ملت ایران شرکت کردیم که من همچنان بدان افتخارمیکنم و بیاد دارم که شما نیز بعنوان یک روزنامه نگار تمام مسائل انقلاب را زیر نظرداشته و دررابطه با آن گزارشات ومقالاتی تهیه و منتشر می کردید. درآن ایام ندیدم که اعتراضی یا انتقادی داشته باشید وبه نحوی انقلاب را تایید میکردید. چه شده که امروز صد وهشتاد درجه تغیییر موضع داده وانقلاب شکوهمند ایران را به یک بلوا وآشوب کور عده ای جاهل درجهت ویرانی کشور تنزل داده اید. البته اگرنتیجه ومسیر انقلاب مورد قبول ومتبوع خواسته ما وشما نیست باید جداگانه مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم. به هرصورت این دلیل نمیشود که نارضایتیها ونارسائیهای امروز، مصائب و رنجهای دیروز را ازیاد ببرد، ما براین اعتقادیم که انقلاب عظیم ایران ومردم رشید و از بند رسته انقلابی و شهیدان به خون خفته این انقلاب را هیچگاه تقصیری نیست ونمیتوان به اصالت انقلاب تردیدی داشت و آنرا به زیر سوال برد. اگردقیق ریشه یابی کنید به این نتیجه خواهید رسید که انقلاب ایران یکی از اصیل ترین و مردمی ترین انقلابی است که جهان به خود دیده است ، این انقلاب واکنش طبیعی بیش از نیم قرن حکومت استبدادی وخفقان نظام پادشاهی پهلوی ها بود آنان که قانون اساسی وآزادی مصرح درآن را نادیده گرفتند وخودکامگی واستبدادرا برجامعه مسلط ساختند. آنان باید چنین انتظاری را ازملت میداشتند که آنچه را طی نیم قرن کاشتند روزی باید درو میکردند. باد کاشتند وطوفان درو کردند.

آقای نوری زاده شما وهم اندیشانتان با سوء استفاده از حوادث پس ازانقلاب ونارضایتیهای مردم انقلاب را هدف قرار میدهید و آنرا تخطئه می کنید، که بی تردید با این استدلال وارونه میتوان تمام حرکات مثبت وبرحق ملت ایران درطول تاریخ را بجهت اتفاقات بعد ازآن منفی وانحرافی معرفی کرد. عمل شما به آن میماند که کلیه انحرافات و رویدادهای تلخ پس از انقلاب مشروطیت ، چون استبداد صغیرمحمد علی شاه ، کودتای ۱۲۹۹ رضاخان ، اشغال ایران توسط متفقین و کودتای ۲۸ مرداد ، همه وهمه را نتیجه و برآیند انقلاب مشروطه بدانیم. بی تردید انتساب آنها به آن حرکت شکوهمند سفسطه ای بزرگ وتوهینی آشکار به شعور ملت انقلابی و آزادیخواه ایران است . بهترنیست بجای آنکه حوادث پسین را انگیزه ونتیجه انقلاب جلوه دهیم ،انقلاب وحتی ناگواریهای بعد از آن را نتیجه ودنباله فساد واستبداد پیشین بدانیم .

آقای نوری زاده بیایید یکبار هم که شده برای آگاهی نسل جوان بدون جهت گیری تاریخ یکصد ساله اخیرایران را مورد تجزیه وتحلیل قراردهید وتشریح کنید که چگونه نهضت مشروطه ایران که درحال رشد وتکامل بود با کودتای ۱۲۹۹ رضاخان به تعطیلی کشانده شد ومدت بیست سال جو خفقان وارعاب برجامعه حاکم شد ، در شهریور ۱۳۲۰بمدت زمانی کوتاه توسط نیروهای اشغالی آن حکومت پوشالی فرو ریخت وبرای اولین بار درتاریخ شاه ایران را چون اسیری با خفت ازایران بردند وملت نه تنها اعتراضی نکرد بلکه از این اتفاق نامیمون شادیها کرد. سپس بیگانگان بدون خواست ملت پسر را بجای پدر نشاندند. درآن فضای جنگ زده درحالی که ایران دراشغال اجانب بود ومردم ازقحطی وفشار اقتصادی رنج می بردند ولی از ورای آن نسیم آزادی را حس میکردند کم کم بسوی دموکراسی گام بر میداشتند ومردم بار دیگرچون دوران مشروطیت درصحنه سیاسی حضورفعال پیداکردند و توانستند با اتحاد وهمبستگی ومبارزات پیگیر خود حاکمیت ملی را استوار سازند و استعمارکهنه را به زانو درآورند.ولی متاسفانه شاه با همیاری دست پروردگان وجیره خواران اجانب وبا حمایت مستقیم انگلیس ،آمریکا و روسیه موفق شد کودتای ننگین ۲۸ مرداد را علیه حکومت ملی ومردمی دکترمصدق انجام دهد ودراین رابطه قانون ملی شدن صنعت نفت را که با خون جوانان این ملت آغشته بود عقیم گزارد وکنسرسیم را بجای آن بنشاند ومدت ۲۵ سال حکومت استبدادی وسرکوب گر را برجامعه حاکم کند. آیا یادآوری این اشارات کافی نبود که ملتی بپاخیزد وکاخ ظلم واستبداد را سرنگون کند.

آقای نوری زاده شما وهم اندیشانتان همیشه سعی بر این دارید که به مقایسه بپردازید وترازوئی دردست گرفته ودر دو کفه آن حال وگذشته را قرارداده وسپس به نفع خود نتیجه گیری میکنید درحالی که باید واقعیتها را بپذیریم وخطاهای گذشته را یادآورشویم بر پایه آن آینده را بسازیم .

باید دراینجا اقرارکنم که شخص شاه بهتر از هر کس به علل انقلاب پی برد وصدای آن را شنید واعتراف به خطاهای گذشته واظهار ندامت وپشیمانی کرد….ولی افسوس که خیلی دیر بود…

درخاتمه دراین راستا با هم مروری میکنیم به قسمتهایی ازنطق تاریخی شاه درپیشگاه ملت ایران .

پیام شاه مورخ ۱۵/۸/۱۳۵۷ :

«…شما ملت ایران علیه ظلم وفساد بپا خواستید ، انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران وبعنوان یک فرد ایرانی نباشد …این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته وفشار اختناق تکرارشود…بار دیگر دربرابر ملت ایران سوگند خودرا تکرار میکنم ومتعهد میشوم که خطاهای گذشته وبی قانونی وظلم وفساد دیگر تکرارنشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد…متعهد میشوم…دراسرع وقت یک دولت ملی برای آزادیهای اساسی وانجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون بهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل به مرحله اجرا درآید ، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم …آنچه راکه شما برای بدست آوردنش قربانی داده اید تضمین میکنم که حکومت ایران درآینده براساس قانون اساسی عدالت اجتماعی واراده ملی بدور از استبداد وظلم وفساد خواهد بود…»

پاینده ایران

جمال درودی

عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۰ بهمن۱۳۹۲

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است