سالى که گذشت و سالى که رسید! : فرهنگ قاسمى


این یادداشت را زمانى انتشار میدهم که فقط چند دقیقه اى از آغاز سال ٢٠١۶ میلادى میگذارد. مردمان بخش بزرگى از جهان این تغییر سال را جشن مى گیرند و سال خوبى و شادى را براى دوستان و نزدیکان و جهانیان آرزو مى کنند.

اما سالى که گذشت سال رویهمرفته خوبى براى بشریت نبود؛ زیرا انسانیت شاهد بیخانمانى و کوچ اجبارى بسیارى از مردم جهان به دلیل جنگ و کشتار و وضعیت سیاسى و اقتصادى شد. انسانیتى که در دام صاحبان بانک ها و قدرت هاى سیاسى افتاده و به راحتى توانائى پاسخ به فجایع خود ساخته، را ندارد.

هنوز صد ها میلیون از کودکان و زنان و مردان در گوشه جهان امنیت، آسایش، سلامت و رفاهیت ندارند، چه برسد به آزادى و دموکراسى و استقلال و برابرى. در حالیکه تنها هزاران نفر بیش از نود در صد ثروت و إمکانات جهان را در اختیار دارند و آینده آنرا برنامه ریزى کرده و در جهت منافع خود اداره مى کنند. بانک داران، صاحبان قدرت و صنایعى و منابع طبیعى ملل، که قرن هاست جنگ مى آفرینند تا بشریت را در استعمار واستثمار و وابستگى نگهدارند کماکان به سیاست مخرب خود ادامه میدهند.

در این سال داعشِ ساخته پرداختهِ دشمنانِ امروزش، با کشتارهاى وحشیانه اش وبا پیشرویهاى نظامیش و با ترورهایش ترس در دل مردم جهان انداخته، بطوریکه اتحادى از کشورها براى نابودیش إیجاد شد و این امیدوارى را بوجود آورده اند که در سال پیش روى از توسعه نظامیش کاسته شود.

در این سال وجدان دنیا نسبت به مخاطره محیط زیست بیدارتر شد و برنامه ریزى و تعهداتى براى کاهشِ افزایشِ CO۲ اتخاذ گردید.

در این سال به قیمت بسیار هنگفت بالاخره خطر جنگ و تحریم ها از سر ملت ایران بر طرف شد. اما وضعیت در منطقه از هر زمان دیگر خطرناکتر است. جمهورى اسلامى، ایران را زیر تعهداتى برده است که آینده آن به هیچوجه اطمینان بخش نیست.

در ارتباط با بهبود وضعیت کشورمان ایران در این سال ابعاد إعدام ها و تجاوزات به حقوق مردم توسعه یافته است و متاسفانه مخالفان واقعى جمهورى اسلامى هنوز نتوانستم اند در مقابل رژیم اقدامى شایسته از خود بروز دهند در حالیکه ضرورت چنین نیازى با گسترش موج إصلاح طلبان رژیم بشدت احساس مى شود.

امید و آرزوى من اینست که در این سال جدید در جهان صلح و رفاهیت و آرامش و عدالت و احترام به حقوق انسانى گسترش پیدا کند. تعامل و تفاهم و همسازى جانشین افراطیگرى در همه ابعاد و اشکالش، بشود. درارتباط با میهنم ایران و همه مردمان آن خواستم بسط همه موارد ذکر شده در بالاست و امید و آرزو دارم در کنار همفکران و یاران و همراهان دیگر در حد امکانات خودم کوشش کنم تا بساط حکومت مذهبى از ایران برچیده شود و آزادى و برابرى و دموکراسى و عدالت و استقلال مردمان ایران از سلطه بیگانگان، بر قرار گردد. بأهم و با صمیمیت و اعتماد در این راه همراه و هم پیمان شویم.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است