رضا پهلوی … مردهزارچهره …” جمال درودی


آقای رضا پهلوی
انتظارداشتم‌روزی شمارادریک میزگردتشکیل شده ازگروههای سیاسی باعقایدوافکارودیدگاههای مختلف به بحث و گفتگو میدیدم به امید آنکه در آن نشست پرده هاکنار زده وحقایق آشکار میگردید. گذشته موردنقد و بررسی قرار میگرفت و با ارائه تصویری درست از ایران دیروز و امروز، برای فردای ایرانی آزادوسرافراز، راهکاری پیشنهادمیشدتاملت، آگاهانه به داوری می نشست و سره را از ناسره تشخیص میداد.
امروزبنام یک ایرانی که درد وطن دارد با شما سخن میگویم. شمایی که در تمام سخنرانیها و پیامها و مصاحبه های خود از آزادی و دمکراسی و احترام به حقوق و رای ملت سخن میگویید ‌.البته جای بسی تعحب و خوشبختی است که برای اولین بار صدای آزادی از خاندان پهلوی شنیده میشود .چون هرگز در خانواده شما سابقه نداشته که به رای ملت توجهی کرده باشید .بیاد داریم که پدر بزرگتان به خواسته دولت فخیمه انگلیس به سلطنت رسید و به تصمیم همان دولت از سلطنت خلع شدنه آمدنش به خواست ملت بودو نه رفتنش. پدرتان نیزدرشهریور ۱۳۲۰بنا به اراده و خواست متفقین که ایران را اشغال و در زیر سیطره خودداشتند به ملت ایران تحمیل کردند. پدر را برداشتند و پسررا جایگزین آن کردند بدون آنکه به خواست ملت اهمیتی داده باشند .درکودتای ننگین ۲۸مرداد این جاسوس سیا (کرمیت روزولت) بود که تاج و تخت از دست رفته را به پدرتان بازگرداندومورد تفقد شاهانه قرار گرفت.
بنابراین طبق اسنادو مدارک متقن تاریخی، ملاحظه میکنیدکه درمدت ۵۷ سال حکومت استبدادی و آزادی کش پهلوی هاآنچه هیچگاه به حساب نیامدخواست و رای ملت بود.
من هم براین اعتقادم که گناه پدر را بحساب فرزندنمیتوان گذاشت ولی بر این باورم اقرار بگناه از بار گناه می کاهد.
امروز شماچه بخواهیدو چه نخواهید وارث اعمال و کردار و جنایتهای ۵۷ سال حکومت استبدادی و وابسته خاندان خود هستید.
لذا وظیفه دارید به ملت ایران پاسخ دهید.
متاسفانه هیچگاه از گذشته اظهار ندامت نکرده اید و همیشه در برابر این سوالات با سکوت اختیار کرده اید و یا باسفسطه از کنار آن گذشته اید و در مواردی آنها را توجیه کرده اید. درحالیکه باید قبل از هرحرکتی و جنبشی و ورود به صحنهً سیاسی ایران حساب خود را از سوءپیشنه خاندانتان جدا میکردید و رسماً ازملت بزرگ و بخشنده ایران بخاطر اعمال وکردارناشایست و اموال به سرقت برده پدرانتان پوزش میخواستید.
آقای رضا پهلوی
همگان میدانندکه شما بهمان شیوه گذشتگان خود عمل میکنید و برای رسیدن به خواسته های خود به هرعملی دست میزنید چنانکه امروز شاهد آنیم که شما ضمن حفظ وابستگی تاریخی پهلوی ها به بیگانگان طبق سنت خاندان با دشمنان ایران نشست و برخواست دارید و از آنان یاری میگیرید. و آنان را به اعمال توطئه و فشار بر ایران ترغیب میکنید.
شما امروز بعنوان یکی از مدافعان تحریم فشار حداکثری بر ملت ایران سعی میکنید بر موج ناراحتی و اعتراضات مردمی سوار شوید .شمائی که دیروز صدای مرگ بر شاه میلیونها ایرانی درسراسر کشور را نشنیدید. امروزباصدای چندجوان ناامید وناآگاه در چندنقطه ایران جوگیرشده وسعی میکنید رهبری شورشی جدید را از آنسوی دنیا بدست گرفته و برای ملت فهیم و بزرگ ایران دستورالعمل صادرمیکنید. شاید هنوزهم بر این باورید که جوانان ایران‌زمین حاضرند با خون خودفرش قرمز زیر قدمهای شما بگسترانند. اگر چنین آمال و آرزو درخیال خودپرورانیده ایدبدانیدکاملاًدراشتباهید متاسفانه شما ملت ایران را نشناختید حق هم دارید. چون هرگز در میان مردم ایران نبودید شما ازدرد و رنج کارگر ایرانی،کشاورز ایرانی،جوان ایرانی … چه میدانید؟! از زجر و شکنجه وشلاق و زندان چه میدانید؟ ملت رنجدیده مبارز ایران بیش از یکصد سال برای کسب آزادی مبارزه کرده و در این را فراز ونشیب ها طی کرده و خونها داده است. مطمئن باشید به این آسانی و با در باغ سبز نشان دادنها باردیگر بدام خاندان پهلوی نخواهند افتاد.
آقای رضا پهلوی
بیش از ۴۰ سال است هر روز چون بت اعیاری در نقشی ظاهر میشوئید و هیچگاه چهره واقعی خود را نمایان نکرده اید. چندی پیش از ملت ایران وکالت خواستید که با دشمنان ایران وارد مذاکره شوید. بفرمائیددراین مذاکرات چه دادید و چه گرفتید؟! درهر صورت موکلان شما حق دارند بدانند و آگاه شوندو تا آنجایی که میتوان حدس زد در این مذاکرات شما از آنان خواستید که برای رسیدن به سلطنت یاری تان دهند ولی چه قول هایی در پشت پرده به آنها دادید. سوال برانگیز است ! به تازگی با ۸ نفر از دلاورانو فراریان میزگردی تشکیل دادید. خیلی مضحک است که آنان را رهبران ملت ایران بدانید و به تازگی آقای پرویز ثابتی، جنایتکار معروف ‌به جمع شما اضافه شده، مثل اینکه به مشام‌شان بو کبابی رسیده که یک یک ساواکیها از سوراخهای خود بیرون آمده و بشما پیوسته اند. اگر امروز ملت بزرگ و فهیم ایران خون گریه کندجاداردکه درحال حاضرچنان در فقر فرهنگی،سیاسی و اجتماعی قرارگرفته اند که این افرادجایگزین بزرگمردانی چون … بابک خرم دین، ستارخان، باقرخان … قرارگیرند. البته در گذشته همچنین بودبعدازکودتای ۲۸ مرداد شعبان جعفری (بی مخ) و دارو دسته اراذل و اوباش گرد شاه قرار گرفتند و تاجبخش نامیده شدند.
آقای رضا پهلوی .آیا گوش شنوائی برای آنچه ذوب شدگان در ولایت پهلوی ها شده اند دارید؟حتماً … آنها هزاران فرسنگ از شما جلوتر هستند بعنوان مثال میگویند: (شاهزاده که پس ازمرگ پدرش شاه ایران شده، هرروزی که به ایران بازگردندباید ۲۰ سال باقدرت حکومت کندوکلیه مخالفین را قلع و قمع نماید) ودیگری (اگر روزی رضا پهلوی در تهران بخواهد از سلطنت کناره گیری کند، ما اورا کنار گذاشته و ازچنارهای خیابان پهلوی، رضا پهلوی دیگری میسازیم )
و خانم محترمتان بر این شعار پای بندند و از اکنون شمشیر ارتداد از رو بسته اند و میگوید (مرگ بر سه فاسد ملا، چپی، مجاهد)
آقای عزیز ، آیا با این گروه فاشیستی میخواهید دمکراسی و آزادی ورای ملت را بدست آورید ؟! علت تمام نابسمانیها امروز در این است که همگان در اندیشه بد و بدتر هستند و از چاهی در میایند و درچاه دیگری فرو میافتند. در حالی که باید ملت ایران در پی بهترین ها باشد که شایستگی آن را دارد از گذشته درس بیاموزد و آینده را بسازد. هیچ ملتی با رویکرد بگذشته بجائی نرسیده همه بایددرکنار هم بجلوگام برداریم.
آقای رضا پهلوی
اگربه واقع درد وطن دارید و میخواهید ملتی را نجات دهید. ابتداء باید تمام عناوبن که بشما نسبت میدهند به دور اندازید.دوران شاهی و شاهزادگی این الطاف بپایان رسیده است.
جوانانیکه امروز تحت تاثیر احساسات و بی اطلاعی گرداگرد شماقرارگرفته اندحکایت آن است که گوسفندان بچه گرگی در میان خود گرفته و آن را پرورش داده به امید آنکه در آینده او نجات دهنده آنان خواهد بود. چه بسیار بی خردی .
افرادی در جهان نامشان جاودان میماندکه از خودگذشته و به مردم پیوسته و آزاداندیش باشندو جان برکف درکنارمردم خطرات را بجان خریده و درراه ملت گام بردارند. چون بزرگمردانی، همچون گاندی،نلسون ماندلا،دکتر محمدمصدق ،جواهر لعل نهرو
پاینده ایران
زن .زندگی .آزادی

۱۴اسفندماه ۱۴۰۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است