در سالگرد فقدان شادروان عبدالعلی برومند / رئیس وارسته و صبور جبهه ملی ایران ( ضیاء مصباح )**از اسفند ماه ۹۵ ۱۳ تا ۲۶ آبان ماه ۹۷بمدت ۲۰ ماه – جبهه ملی ایران این یادگار ارزشمند و معتبر۷۰ ساله، با دخالت پیوسته و غیرقانونی مراجع نا صالح نگران عملکرد خود ،از برگزاری شورای مرکزی برای انتخابات درون سازمانی دور ماند .
*همزمان با دعوت برای تشکیل شورا ، با فرا خوان دوستانی که «بنظر سیستم » نقشی فراتر از یک عضو داشتند – چرائی ممانعت از گرد همآئی اعضاء و اینکه طبق همین قانون اساسی مجاز به فعالیت میباشیم – مورد پرسش قرار گرفت .
* متعاقب آن پهلوان دیارمان « احمد زید آبادی »با یادداشتی در رسانه ها و « آقای صادقی» نماینده مجلس وقت ،در گردهم آئی « یکی از جریانات سیاسی خودی » با حضور تعدادزیادی از اصلاح طلبان و گروههای سیاسی معترض درون نظام، به نا موجه بودن ممانعت ها و ذیحق بودن جبهه ملی ایران به تشکیل شورا – صراحتا اشاراتی داشتند .
*در ادامه این اعتراضات ، پیشنهادات و یادآوری ها – از سوئی شرایط اجتماعی، شاید مشغله جماعت تصمیم گیر امنیتی، ازجهتی پرداختن به الویتها، فضا سازی، ایجاد فرصت برای احزاب تحت کنترل داخلی که ازمنزلت بالا و والائی در سطح جهانی برخوردارند و روز مبادا «بزعم سیستم »میتوانند ایفای نقش نمایند ….. ضمنا از بسیاری جهات مورد سئوال و اعتراض نسل جوان قرار گرفت ، از همه شاخص تر باهمه تحمل هزینه ها وارائه تجارب ارزشمند اعضاءاین تشکیلات که با شهامت و صادقانه در درون میهنمان فعالند ….
**بالاخره با تمهیداتی نه چندان مناسب روز و زمان ….منتهی به برگزاری انتخابات درون سازمانی با تاخیر فراوان گردید و اطلاعیه لازم درحد امکان منتشر گردید .
*چگونگی نشست که میتوانست در برگیرنده تمامی دیدگاهها باشد …. با عکس العمل تعداد ی از دوستان اندیشمند با سا بقه و تا حدودی منطقی و وارد – مواجه شد .
** هر چند این گرد هم آئی با تعریفی به قصد ایجاد هماهنگی، فراهم سازی فرصت برنامه ریزی، جلب همه علاقمندان واجد شرایط، کاستن از آزردگی ها و توصیه به پرهیز ازتک روئ با همه چند و چون برآمده از احساس مسئولیت، میهن دوستی، مردم خواهی و … بود….اما بگواه اتفاقات بعدی ، انهم بر خواسته از لابی گری های متداول در اینگونه موارد «البته بدور از شئونات جبهه » بینش محدود و….ببهترین شکل که امکان پذیر بود به دلایلی که بماند- تحقق نیافت !! .
*طبعا این گونه نشستها با این کم و کیف نمیتواند ایده آل باشد و با توجه به فرهنگ غالب پیوسته حاشیه ها بر متن غلبه مینماید .
*همچنانکه پرداختن به نکات تفرقه آمیز و جدائی افکن که تضعیف کننده تمامی تشکیلات میباشد در شان اعضاء محترم این تشکیلات پیرو پندار – گفتار و کردار نیک هر چند با حسن نیت اما به دور از عاقبت اندیشی ، نیست .
*زودن چند گانگی ، ایجاد وحدت رویه ، تمرکز و تاکید بر مدیریت گروهی – دور از انحصار طلبی و متکی به انتخاباتی با پرهیز از همه حواشی به روال منطقی هدف اصلی میتوانست بشمار رود !
***در همین رابطه و به دلایل دیگر بسیاری ، نگارنده به اتفاق انسان نیک پندار استاد «دکتر هر میداس باوند » چهره پیشگام در رفع کدورتها متنی را بعنوان «مانیفست » انتشار داده ایم که چنین بود (البته در این رابطه بسیار مورد باز خواست و تهدید و تحدید حرمت چنانکه افتد و دانی قرار گرفتیم !) :
***با توجه به مشکلات روز افزون و «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده و ایفای وظیفه تاریخی ، ایجاب مینماید در مسیر رفع معضلات اجتماعی و سیاسی باز نگری – خط مشی جدیدی با عنایت به ضرورتها ی روز در پیش گرفته شود :
۱ // ارزیابی مسائل براساس مقتضیات روز و چگونگی تحلیل و حل آنها در راستای منافع ملی ، ضرورتهای اجتماعی و سیاسی .
/ ۲/بی توجهی و بی تفاوتی مفرط نسل جوان نسبت به مسائل اساسی و حیاتی کشور که تنها قصد آنان را معطوف به خروج از کشورشان و ادامه زندگی اجتماعی – سیاسی در جوامع غربی نموده است .
/۳/تا زمانی که نظام فاقد نظم و برنامه بر مبنای «ارزشهای قرون وسطائی مدیریت نا بخردانه امور ملی و اجتماعی »راعهده دارباشد ، این رویه یعنی ترک کشور بطور روز افزون ادامه خواهد یافت .
۴/ /توجه به نارسائی ها در مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی حاکی از آنست که حکومت با این بینش و برخورد با مسائل بسیار حساس البته برخلاف منافع ملی – با همه تغییرات بنیادی در نگاه به چگونگی سیاستهای منطقه ای – رو به افول میباشد و«برای اداره امور اجتماعی و سیاسی بعد آن آلتر نا تیوی بنظر نمیرسد .
۵ / /در حال حاضر « جبهه ملی ایران » با توجه به اعتبار تاریخی می بایست عهده دار این رسالت گردد، اما از آنجا که این تشکیلات سیاسی ریشه دار منزه از آلودگی، در حال حاضر با عناوین دوگانه ای به فعالیت کم رمق خود به دلایل نبود هماهنگی و وحدت رویه در ضمن عدم تمرکز برنامه ریزی و پاسخگو ئی – پرداخته ، انجام این وظیفه اصلی آنهم با این کم و کیف عملی نخواهد بود .

۶/ /تنها راه حل این معضل خود ساخته و بر خلاف همه اصول : ایجاد انسجام ، یکپارچگی ،وحدت و همراهی اعضاء پاک دست مجرب این سازمان سیاسی توام با بازنگری در رویه های موجود میباشد .
*باشد که خرد سیاسی و حفظ منافع فراموش شده ملی همراه با نقش آفرینی در مسیر رسالت تاریخی ، مورد توجه جدی قرار گیرد و این سازمان قادر به ایفای مسئولیت ملی و تاریخی خود جهت بقاء و اعتلای جامعه ایران با پرهیز از هر گونه خود محوری بشود .
*شایستگی ساکنین این مرز و بوم کهن اهورائی و تعریف این تشکیلات سیاسی ارزنده با ارج و قربی که بنیان گذار فقیدش حدود ۷ دهه قبل عنوان نموده بود – به مراتب ارزشمند تراز این گونه بی تدبیری ها ست که با کم دقتی چهره های برتر و مطرح را به هیچ می شمرند و در بودن هوادارانی اندک – برتوهم خود با این کم و کیف میفزایند ….
* همزمان نیز با خوش بینی به اثر بخشی که لازمه اتحاد و اتفاق بشمار می آید – متنی را که حاوی تذکر و توصیه هائی میباشد بشرح زیر به اطلاع گرامیان میهن دوست وطن خواه رسید که ::
«گوش اگر گوش توو….. ناله اگر ناله ماست / انچه البته بجائی نرسد ….فریاد است »
& این خود ملیون هستند که نظریات و مسائل جزِیی و بی اهمیت را بزرگ و پر رنگ جلوه می دهند…..این موضوع ازیک طرف به عدم دموکراسی در جامعه و سپس به شرایط روان شناختی اجتماع وشرطی شدن تابعان کشور ما بر می گردد.
& در نبود دموکراسی نمیتوان سخن از تغییرات عمده بر زبان آورد و همین ترس از سرکوبهای اجتماعی و سیاسی موجب می شود که افراد در گروههای حزبی در درون کشور به جای مسائل اصلی به مطالب جزیی و غیر مهم بپردازند.
& همین موضع – مسبب شرطی شدن تابعان یک جامعه می شود ،و ناخود آگاه خود سانسوری را در گفتار ، اعمال ، نوشته ها و حرکات اجتماعی اعمال می کنند.
& کشور ما در طول تاریخ جز از سال۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ روی دموکراسی ، حزب گرایی و آزادی احزاب را ندیده است.
& آنجا که نتوان سخن از کل گفت، لاجرم سخن به جزء کشیده می شود و داستان ملیون ما که در راس آنها جبهه ملی ایران است« داستان نحوی و کشتی بان گلستان سعدیست»در حالیکه کشتی مملکت در طوفان هولناکی گرفتار شده ،نباید بر سر( لا و لم ) بحث کرده و طوفان را ندیده بگیریم.
& باید شنا بلد بود نه شناور بودن را ، چاره اندیشید و با تمام قوا ، وحدت ، یکپارچگی نیروها ، همت بلند و اراده ملی به نجات کشتی همت گمارد.
& عدم اتحاد ، همدلی و همگرایی ملیون ایران ، نه به خاطر اصول ، بلکه به دلیل اختلاف در دید سیاسی آنانست.
& برای مثال ،جبهه ملی ایران در اساسنامه خود دین را از حکومت جدا می داند در حالیکه جریانی دیگر این طرز فکر را نمی پسندند .
& ا گر همه ملیون آرمانشان، آرمان شادروان دکتر مصدق باشد ،یعنی آزادی ، استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت قانون ، پیشرفت ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور…. ،می توان به وحدت رسید .
& هیچ دلیلی ندارد ، بر سر مسائل جزیی با هم اختلاف داشته و اعتبارامانی «در دست » را بهیچ شمریم .
& درجبهه ملی ایران که مادر همه گروههای ملی گراست ، بایستی همه با یکدیگر متحد شده در اندیشه ، نوشتار ، گفتار و حرکات سیاسی منحصرا به فکر منافع ملی کشور باشند .
& باید دست از خود محوری بر داشت و بهتر اینکه اطلاعیه های صادره با همفکری و همدلی همه اعضاء باشد تا جلوی اختلاف گرفته شود.
& فساد مالی و اداری درکشورمان . اختلاس و برداشتهای غیر قانون نیازی به اثبات ندارد ، چون هر روز رسانه های جمعی ، مجازی و مطبوعات مشحون از این اخبار است.
& به دلیل فشار اهرمهای خارجی ، به ویژه خروج آمریکا از برجام،تحریم ها ، وقایع بعد آن تا اعتراضات ابانماه و کشتار شدید معترضین گرفتار معاش در پی بی تدبیری مطلق افزایش قیمت بنزین و….نهایتا ترورها و متعاقب ان سقوط هواپیمائی اکراینی در پی اشتباه گنبد آهنین !! تهران با موشکهای روسی ( متن مربوط به سالها قبل میباشد و عدم اشاره بوقایع درد ناک ۶ ماهه اخیر بهمین دلیل ) نه تنها نمیتوانیم سرمایه ای خارجی را جهت سرمایه گذاری جذب کنیم ، بلکه شاهد فرار سرمایه ها علاوه بر فرار مغزها که مطلقا نظام به این موضوع توجهی ندارد ، از ایران هستیم.
& تا فضای سیاسی باز نشود و نظام طبق همین قانون اساسی باهمه ایرادات عمل ننماید ، ملیون داخل کشور کاری از پیش نخواهند برد، باید چراغ جبهه را روشن نگه داشت تا شاید فضای سیاسی کشور باز شود
& پیشنهاد اینکه با دعوت به رفراندم … اگر ملت مانند ۱۲ فروردین ۵۸ این رژیم را با همین کم و کیف و تعریف برگزید که سنجش افکار دقیقا خلاف انرا میگوید ، وضع موجود ادامه یابد واین شایسته نیست که عده ای بگویند هر گونه تغییر کشور را به سوریه تبدیل خواهد کرد.
& این حق مردمی نیست که یک صدا درتحول سال ۵۷ سکان سیاست و اقتصاد کشور را به نظامی که ماهیت آن بدرستی درک نشده بود سپردند که در توصیف باید گفت « خود کرده را تدبیر نیست»
& اکنون موقع اختلاف نیست، باید تا دیر نشده ،به فکر ملت بر آئیم .در شرایط کنونی هر گونه فشار و سرکوب تظاهر کنندگان، زنان، جوانان ، کارگران و زندانیان سیاسی ،به ضررکشور تمام خواهد شد.
& سپاه ، ارتش ، نیروهای انتظامی ، هموطن و برادران ما هستند و موظف به حفظ امنیت کشور ،.انتظار می رود در این شرایط حساس به فکر وحدت و یکپارچگی وطن و منافع ملی ایران زمین با شند و از دخالت در سیاست و یا ورود بعرصه انتخابات پرهیز جدی نمایند  …. که چنین باد
د

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است