در خطه شمال چه میگذرد؟ : ضیاء مصباح، عضو جبهه ملی ایران- تهران


مشاهدات نگارنده در مازندران در تعطیلات نوروز، بدون رعایت تقدم و تأخر مطالب بشر ح زیر منعکس می‌شود تا دست‌اندرکاران و متولیان امور جامعه و آنان که در مناصب مختلف با خیل عظیم کارکنان و بودجه‌های مناسب، تشکیلات، امکانات و پست‌های سازمانی متعدد مسئول نظارت و ساماندهی اداره‌ی امور نقاط مختلف کشور عزیزمان می‌باشند، وظایف خود را از یاد نبرند … و همزمان با اعلام نظر یات مسئو لین و دستو رات داده شده در این را بطه ،در برنامه‌ریزی‌های خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند.
ـ افزایش قارچ‌گونه‌ی ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی و پربازده‌ این مناطق و جانشین شدن بلوک، سنگ و سیمان با هماهنگی نهادهای مربوط که راه‌کارهای قانونی را به قصد توسعه گردشگری، جلب سرمایه و شغل آفرینی فراهم ساخته‌اند … زمینه‌ساز نابودی کشت و زرع، طمع‌ورزی جوانان روستایی، توسعه‌ی کم کاری و گران فروشی، نابودی صداقت و صمیمت‌ها، رواج فرهنگ غیر بومی و روزافزون شدن نگاه مادی، افزایش فرهنگ مصرف، افت ارزش‌ها، اشاعه‌ی تجمل در روستاها به دلیل دسترسی کوتاه مدت به درآمدهای کاذب، آلودگی محیط زیست و رودخانه‌ها ، سر و صداهای مضاعف، تولید انبوه زباله و مسائلی از این قبیل شده است که ،به جد بایستی مورد توجه وزارتخانه‌های مربوط و سازمان حفاظت محیط زیست ،استانداریهای این منا طق و… قرار گیرد.
ـ مسئولان محلی از ارائه‌ی امکانات حداقلی: بهداشتی، فرهنگی و رفاهی در ایامی که خیل عظیم مسافران خسته از شهرها به دیارشان راهی شده‌اند خودداری و خود را ناتوان می‌دانند، در حالی که پیش‌بینی و برنامه‌ریزی این یورش‌های خود ساخته در وظایف آنان است.
ـ خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تولید و خدمات ساختمانی در محدوده‌های مشخص و تحت کنترل قابل تأمل می‌باشد، لکن افزایش بی‌رویه و منطق این ساخت و سازهای فاقد کیفیت از ابعاد مختلف که نمونه‌هایی از آن بیان شد، نگرانی‌هایی را ایجاد نموده و به گرانی روز افزون قیمت زمین، مصالح ساختمانی، ارائه‌ی خدمات، ارزاق ونبود خدمات، خستگی و برخوردهای جمعی افراد … که دستاورد طبیعی این جابه‌جایی‌هاست، منجرو اوقات فراغت را به نوعی دغدغه تبدیل کرده است .
انعکاس مطلب از این طریق جایگاه خود را دارد و زنگ خطری را که به دفعات نواخته‌ایم به گوش و هوش می‌رسانیم تا به این معضل بسیار بزرگ ایجاد شده حد فاصل آمل تا رامسر تا آنجا که نگارنده مشاهده کرده است توجه ویژه و سریع و کارساز مبذول گردد .
بعد از روی کار امدن دولت یاز دهم این مهم مورد بررسی مد یران استا نهای شما لی ( گیلا ن و ما زندران )قرار گر فت و دستو رها ئی در این مسیر برای جلو گیر ی از نا بودی محیط زیست وکشا ورزی و….صادر شد .
در این زمان به مراتب بیش از ۲۰۰ هزار واحد که مسئو لین این دو استان اعلام کرده انددر این منطقه ساخته شده و با انچه در دست ساخت و ساز است براساس امار مطلعین به بیش از ۵۰۰ هزار وا حد با لغ میشود،و بسیاری نا بسا ما نی ها در انتظار سا کنین محلی و خر یداران که از منظر رو ستا ئیان اصیل و دلسوز…ورود غر یبه ها و اسر ائیلی ها بشمار میر وند .
.اما بدلایل بسیار منجمله : عدم پیگیری برامده ازویژگی های این منا طق در شرا یطی که کشاورز ی به جهات مختلف با صر فه اقتصا دی همراه نیست ، سود سر شار ویلا سازی در زمین ها ئی که محلی ها و طبقا ت معمو لی در متراژ وسیع دارند ،وجود انگیزه در جوا نان محلی و اشنائی بالنسبه کا فی انان با امر ساخت وساز و تجر به فراوان بساز وبفر وشی ، تنو ع واحد های در دست سا خت که سلا یق مختلف خر یداران را در بر میگیرد ،حق و حقو قی که دهیاری ها از این ممر میگیرند ،تعییر نما وظاهر روستا ها که در جای حود بر امده از علاقه به محل تو لد و زیست ..انگیزه قوی همراه اورده ، رقا بت بین جوانان این منا طق در مسیر عمران وابادی بهتر، رونق کسب وکار و مغازه داری و … نتوانست این مناطق زرخیز را از این تغییر بنیان کن (در میان مدت حتی )
محا فظت نماید …که بقو ل حافظ وظیفه من گفتن است و بس …

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است