در جمهورى فقها ، مدیران میلیون دلارى و رانت خواران آزادند ولى آزادى خواهان در بند- کاووس ارجمند


zaimNargesMohammadiاین روز ها فیش هاى حقوقى مدیران دولت روحانى ( کلید دار ) که گویا از روى کلید ایشان کلید هاى هاى بسیارى کپى شده و در اختیار مدیران خودى ، قوم و خویش ها و بویژه در اختیار برادر آقاى رئیس جمهور کلید دار قرار گرفته است و بر اساس مدارک بدون إنکار و إفشاء شده ، مدیران از صندوق دولت که باید دارائى آن خرج بیچارگان ، بیکاران ، کارتون خوابها و براى ساختن مدرسه و بیمارستان بکار گرفته شود ، پول ها به جیب باند خودى ریخته شده است و طبق معمول سر ملت بى کلاه مانده است و جناح رغیب که کار گزاران آن به سرکردگى شارلاتان تاریخ معاصر ایران محمود احمدى نژاد که خود راه گشاى چپاول دارائى هاى ملى در طول هشت سال بوده اند سر و صداى زیادى بر پا ساخته اند که به نوشته هموند گرامى مهندس کورش زعیم این تنها یک جنگ زرگرى است که دو رغیب با هم دارند وگرنه سر نخ هاى همه اینها به یک جا گره خورده است و این آقایان دارائى هاى ملت ایران را برادر انه و بصورت أخوت اسلامى بین خودى ها تقسیم مى کنند و ملت ایران را بیگانه مى پندارند و مى خواهند ملت را در فقر و تنگدستى نگاهدارند تا همواره مطیع و سر بزیر باشند و در مقابل خودى ها را انقدر پروار مى کنند تا آنها با چنگ و دندان از رژیم اسلامى که خود از بدنه آن هستند نگاهبانى کنند.
خوشبختانه امروزه بخاطر پیشرفت سیستم هاى اطلاع رسانى هرچقدر هم سردمداران حکومت اسلامى براى پنهان سازى تلاش کنند که به گفته مشهور ( پته ها به روى آب نیفتد ) باز این کار صورت مى گیرد و بسرعت برق و باد اخبار و تازه ها در افکارعمومى پراکنده مى شوند ، کاربدستان جمهورى اسلامى مانند قمار بازان بازى پوکر هستند که هم محفل با یکدیگر هستند ، از شگرد هاى هم باخبرند ، قسم هاى من بمیرم و تو بمیرى براى هم مى خورند و شام و سورساتشان هم با هم براه است ولى سر میز که نشستند تنها یک چیز حاکم است و آن خالى کردن جیب حریفان و از میان بدر کردن ایشان .
این نظام مقدس جمهورى اسلامى از روز نخست که انقلاب ١٣۵٧ با حمایت روشنفکران فرنگ رفته و روشن فکران خانگى به نتیجه رسید ، براى تقسیم کردن خانه و ملک به گفته خودشان ضد انقلاب بین خودى ها از هم پیشى مى گرفتند و به سر روى هم چنگ هم مى کشیدند ، مگر یادمان رفته است که در مجلس اول جمهورى اسلامى وقتى نماینده اى از حاکم شرع صادق خلخالى خواست که به نمایندکان توضیح دهد أموال ودارائى هائى را که به گفته صادق خلخالى از مفسدین ، قاچاقچیان و ساواکى ها و ضد انقلاب بودند گرفته بود و خود او صاحبان آنها را نیز اعدام کرده و دارائى ها را به جا هاى امن منتقل کرده است توضیح دهد خلخالى با بى شرمى رو به هاشمى رفسنجانى که در آن دوره رئیس مجلس بود کرد و گفت هروقت هاشمى رفسنجانى در مورد پولهائى را که برده است در این مجلس توضیح داد من هم خواهم داد و داستان به همین سادگى از دستور کار مجلس خارج شد.

ما مردم ایران مردان دینى و شریعتمداران را نمى شناختیم و هنوز هم درست نمى شناسیم چون تاریخ مشروطه را نخوانده ایم و بویژه روشنفکران در دوران انقلاب فراموش کرده بودند که تمام بازاریان و تجار که کارتل هاى ایران بودند و دارائى هاى هنگفت داشتند ” وجوهات شرعى ” خود از قبیل خمس و ذکات را در اختیار روحانیون مى گذاشتند و روحانیون نیز از آنها حمایت مى کردند تا آنها هر طور که خواستند با مردم رفتار کنند و در عمل روحانیون در دارائى بازارى ها شریک بودند ” طیب حاج رضائى ، حاج عراقى ، عسکر اولادى مسلمان و خسرو شاهى ها از این دسته بودند و روحانیون شیعه از زمان پیدایش آنها در ایران و از زمان ( شیخ کرکى جبل آملى ) که به بزرگترین ثروتمند ایران بدل شد روحانیون شیعه از آن زمان تا کنون همواره راه او را رفته اند
،
بنا به نوشته تاریخ نگاران احکام تمام أمیران را در دوران صفویه شیخ کرکى در برابر رشوه صادر مى کرد ، شیخ کرکى یک روحانى شیعه لبنانى بود که با ترکان قزلباش وارد اردبیل و سپس تبریز ، قزوین و در نهایت در قلب کشور ایران یعنى اصفهان جا خوش کرد و کشور ایران را بین هم شهری ها و هم روستائى هاى عرب خود و تر کان قزلباش تقسیم کرد و از آن تاریخ تا کنون آخوندهاى شیعه همین روش را دنبال کرده اند و از مال دنیا نیز سیرى ناپذیر هستند و هرکدام آنها رسم دارند یک امپراتورى در اطراف خود درست کنند و مدعى هستند که در غیبت امام غائب آنها حاکمان شرع هستند و احکام آنها الهى و غیر قابل تغییر است و براى اجراى این هدف تفنگ چیان آماده به خونریزى را نیز بر گرد خود همواره آماده دارند که باکمک همین لومپن ها ترس را در جامعه حاکم سازند و مردم را مانند کوسفندان شبانى کنند. شعبان جعفرى ، رمضان یخى ، طیب حاج رضائى از قمه کش هاى آیت اله کاشانى بودند که در ماجراى کودتاى ٢٨ مرداد نقشى اساسى إیفا نمودند. و امروز نیز کلاه مخملى ها را با سبیل هاى تا بناگوش در رفته را مى بینیم که در مراسم دولتى جزء لژ نشین ها هستند تا در روز لازم از آنها استفاده شود.

روشنفکران ما در زمان انقلاب نخوانده بودند که آزادى خواهانى چون میرزا جهانگیر خان شیرازى ( صور اسرافیل ) تنها به جرم لیبرال و آزادى خواه بودن و به سفارش روحانیون تبریز و تهران بدست پادشاه لومپن و بى سواد و بسیار مذهبى ( محمد على شاه قاجار ) در باغشاه به دار کشیده شد و چگونه ممکن است که انسانهاى خرد گرا چنین اشتباه تاریخى و غیر قابل جبرانى را انجام دهند ؟! . اکنون ملت ایران شاهد تاراج دارائى هاى ملى و زندانى شدن آزادى بوسیله کسانى است که سر از سجاده بر نمى گیرند و بخاطر آشنائى و تماس دائمى پیشانى آنها به مهر نماز جاى مهر مانند دانه داغ بر پیشانى آنها خود نمائى مى کند و هرچه این دانه داغ بزرگتر و سیاه تر به گفته خودشان باشد ” ارزش آنها بیشتر است ” ، نمونه بارز اینگونه دزدان دارائى هاى ملى و کسى که نماز شبش قطع نمى شود مدیر عامل بانک رفاه کارگران است که به سفارش برادر رئیس جمهور به این پست پر آب و نان دست پیدا کرده بود و ماهیانه ٢۵٠ میلیون تومان حقوق دریافت مى کرد و میلیون ها تومان نیز با عناوین گوناگون مال خود کرد بود و این در حالى است که کارگران کارخانه هاى دولتى چند ماه یکبار از حقوق ناچیز برخوردارند و کارمند ان شاغل و بازنشستگان با حقوق هاى پائین زندگى مى کنند و مجبور هستند در چند جاى دیگر شاغل باشند تا بتوانند هزینه هاى سنگین روزمره را اگر زیر کار کمر شان از کار نیفتاد بپردازند.
در حکومت شریعتمداران ایران کمتر روحانى عمامه بزرگى را مى شناسیم که یک کنسرسیوم خانوادگى تشکیل نداده باشد و اگر یادمان باشد کار از فرداى انقلاب آغاز شد که ” هادى غفارى ” به پاس کشتن امیر عباس هویدا در راهروى زندان قصر ( کارخانه جوراب و پوشاک أستار لایت را با لا کشید ‘ آیت اله کاشانى امام جمعه موقت تهران معادن سنگ بزرگ را مال خود کرده است و آیت اله مکارم شیرازى تمام واردات و تجارت شکر را در دست دارد ، آیت اله مصباح یزدى تجارت بزرگ دیگرى را اداره مى کند ، آیت اله فقید ، نایب التولیه آستان قدس میلیاردها دلار دارائى دارد و به تازگى ها نامه اى در سطح شهر پراکنده شده است که از مقام هاى قضائی خواسته شده است تا داماد آیت اله شاهرودى مشاور عالى رهبر ممنوع الخروج گردد چون تنها ٣٠٠ میلیون دلار نا قابل از یکى از بانکهاى دولتى وام گرفته است و با دلار هاى هنگفت ٧٠٠ دستگاه ماشین ” پورشه ” وارد ایران نموده و در بازار به فروش رسانیده است و حالا براى باز پرداخت وام ٣٠٠ میلیون دلارى عرب شده است و حاظر به پرداخت بدهى خود نیست و جالب اینکه ایشان زاده شهر نجف هم هست.
سعدى شیرازى مى فرماید :
أصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است
تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

و این داماد آیت اله تاج بخش زره اى هم از منش ایرانى برخوردار نیست و مانند دیگر عراقیان کاربدست چون برادران لاریجانى و دیگر آیت اله هاى خودى هرکدام یک امپراتورى بزرگ براى خود در قم ، تهران و مشهد فراهم کرده اند و دیگر روحانى در حد مجتهد که من مى شناسم آخوند دزد و کلاشى است بنام آیت اله ” زبانى شیرازى ” امام جمعه پیشین شیراز و امروزه ساکن قم که بیشتر زمین هاى مرغوب شیراز و اطراف شیراز را سند سازى کرد و به جیب مبارک زد و هم اکنون به خواندن نماز شب در قم مشغول است. اگر بخواهیم دزدى احمدى نژاد و شرکا را که مى گفتند آقا در دوران صدارت ایشان ظاهر مى شوند و ” بعنوان دولت پاک دست هم مفتخر هم شدند” به حساب بیاوریم در مجموع کل خودى هاى نظام که ۵ در صد ملت را هم شامل نمى شوند بیش از ٨٠ در صد دارائى هاى ملى را مال خود کرده اند و تازه نوبت رسیده است به تفنگ چیان آنها سرداران سپاه و آدم هائى مثل محسن رضائى که مثل برادران رفیق دوست میلیاردر شوند . حالا یکى نیست از این آقاى ” عموئى ” از سران حزب توده بپرسد که شما با خوش خدمتى هائى که براى نظام انجام دادید در ” لو دادن کودتاى نوژه ، و بطور غیر مستقیم در ترور دکتر شاپور بختیار شریک هستید چون همگان مى دانند که قرار بود افسران نیروى هوائى براى بازگرداندن دکتر شاپور بختیار به ایران قیام کنند و خبر رسانى هاى مرتب شما به گفته خودتان به خانه آیت اله خمینى ، إشراقى ، خلخالى و لاجوردى جلاد ان اوین و شخص هاشمى رفسنجانى ” باعث شد که همه این تلاش ها براى آزادى ملت از بین برود و شما براحتى به آنها إقرار مى کنید !! من از شما مى پرسم از خود شرم نمى کنید که با شهامت إقرار هم مى کنید که چاکرى و نوکر ى و خبر چینى براى کسانى کردید و هنوز هم مى کنید که دستشان به خون ملت آغشته است و همه دارائى هاى ملى را مال خود کرده اند؟؟

رهبران حزب توده در برابر تاریخ و در برابر نسل هاى آینده و خانواده هاى فربانیان سیاسى
بخاطر اعدام هاى انقلابى ، کشتار سال ١٣۶٧ و تاراج دارائى هاى ملى مسئول و باید پاسخگو باشند و در ادامه نوکرى هاى رهبران حزب توده از روز نخست انقلاب تاکنون شاهد آن هستیم که کشور ایران در فقر ، فساد و فحشا غوطه ور است و دارائى هاى ملت مانند گوشت قربانى بین روحانیون و گزمه ها و خانواده هاى سببى و نسبى آنها برادر انه تقسیم مى گردد یعنى همان کسانى که توده اى ها نو کریشان را کردند !!
در پایان نامه ام ماجرائى را تعریف کنم و از آن پرده بر مى دارم که کل آیت اله ها و خبر چین هاى آنها در حزب توده شرمنده گردند که باعث شدند انسان هاى بزرگ ، خلاق و مدیران لایق کشور را ترک کنند و رانت خواران و دزدان و رشوه خواران کار ها را در دست داشته باشند.

در سال ٢٠٠٠ که آقاى خاتمى رئیس جمهور بود ، آقاى حسن نزیه وزیر نفت کابینه مهندس بازرگان و رئیس کانون وکلا در پیش از انقلاب و همسرشان میهمان من در شهر گاتنبورگ سوئد بودند تا در باره قراد داد هاى نفت و برداشت خودشان در مورد انقلاب اسلامى براى ایرانیان علاقمند سخنرانى کنند، شب که در خانه نشسته بودیم و از هر درى سخن مى گفتیم من از زنده یاد دکتر حسن نزیه پرسیدم که روزهاى خود را در پاریس چگونه مى گذرانند ؟ و ایشان پس از توضیحاتى در مورد ماجراى انقلاب ، اعتصاب کارکنان نفت و قرار دادها حرف ها زدند و از جمله گفتند که خانه و فرشها و کلیه لوازم خانه ایشان را مقام هاى نظام مال خود کردند و دکتر حسن نزیه توانست خود و همسرش را با دست هاى خالى به اروپا برساند و براى من ایشان تعریف کرد که همسرش با تهیه آرد نان بربرى درست مى کردند یعنى خانم دکتر نزیه خمیر درست مى کرد و نان مى ساخت و در فر مى گذاشت و دکتر نزیه نان ها را مى پخت و بعد خانم دکتر نزیه نانها را سر کوچه به یک مغازه کوچک مواد غذائی مى رساند و از محل فروش آنها قدرى شیر و ماست و پنیر تهیه مى کرد و به آپارتمان کوچک شان مى آورد
، باور کنید من با تمام احساس ناراحت شدم و باید همینجا بنویسم که یکى از ویژگى هاى ملیون واقعى و مصدقى ها همین پاک دستى است ، به زندگى امیر انتظام نگاه کنید ، وزیر دارائى دکتر مصدق شمس الدین امیر علائى در بى کسى و تنهائى و بى چیزى در تهران مرد ، فروهرها با سادگى و بى چیزى زندگى مى کردند ، نریمان یکى از بزرگان جبهه ملى در تنگدستى مرد و دکتر حسن نزیه نیز که مى توانست میلیون ها دلار در همان زمان کوتاه پورسانت نفت بگیرد حتى از پولى که بعنوان خرج تشریفات در اختیارش بود چشم پوشى کرد و آنرا به حساب صندوق کارگران واریز کرد .
و امروز آگاه شدم که هموند گرامى ما در جبهه ملى ایران مهندس کورش زعیم انسان ملى گراى مصدقى که لحظه اى از مبارزه آزادى خواهانه و افشاگرى در مورد دزدى هاى دولتمردان در جمهورى فقها فرو گذارى نمى کند بدست همان کسانى که در چپاول دارائى هاى ملى و سرکوب آزادى خواهان نقش اول را دارند بازداشت شده است.
در حال حاظر و در دنیاى پر هرج و مرج کنونى که اسلام گرایان از شیعه و سنى آن با پول هاى نفت که باید خرج بیمارستان ، درمانگاه ، ساخت مدارس و نان و آب ملت گردد از عربستان ،کویت ، قطر ، عراق ، سوریه و ترکیه و ایران ،ًپاکستان و افغانستان و در عصر نو آورى ها و تکنولوژى مدرن با خرید ابزارهاى جنگى مخرب و با انگیزه هاى دینى ، قومى و قبیله اى از مهد دانش ، فرهنگ و تاریخ خاور میانه گورستان هاى بزرگ بر پا ساخته اند و لحظه اى آتش بارها و هواپیماهاى بمب افکن و جهادگران اسلامى مردمان فلک زده را راحت نمى کذارند و طرفه آنکه اروپا را نیز با خشونت و بمب گذارى و تفتیش عقائد در لبه پرتگاه قرار داده اند.
سردمداران حکومت اسلامى با ید بدانند که اندام ریززنقش مهندس کورش زعیم پر از عشق به ایران و آزادى است و به نوشته فردوسى استاد سخن در شاهنامه :
نژاد از دو سو دارد این نیک پى
ز افراسیاب و زکاووس کى
مهندس کورش زعیم دلاورى را از دکتر فاطمى به ارث برده است و آزادى خواهى و ملى گرائى را از دکتر مصدق.
مولا نا مى فرماید :
این دم شیر است به بازى نگیر
عشق حقیقى است مجازى نگیر

اهورا مزدا این سرزمین را از دروغ ، خشکسالى و جنگ بپا.
سنگ نوشته داریوش بزرگ پسر ویشتاسب در تخت جمشید

کاووس ارجمند

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است