حشمت تبرزدی از زندان:صفوف خود را متحدتر کنید،همه تلاش خودرا درپشتیبانی از خواستهای دموکراتیک جنبش مدنی متمرکزنمایید


Zendanian-e-Rajaishahr

در آخرین ملاقات سال۹۳ از طریق بچه ها شنیدم، اطلاعاتی ها پیام فرستاده اند که احتمال تبعید پدرتان وجود دارد. این مساله را در پاسخ به فرزندم حسین داده بودند که از آنها خواسته بودباملاقات حضوری آخرسال موافقت کنند.در واقع عیدانه ی اطلاعات روحانی به خانواده من بود…!

در سخنرانی خامنه ای در مشهد نیز گویا،جنبش های اجتماعی به تحریک با چراغ سبز خارجی ها وبرای ایجاداغتشاش متهم شدند که چراغ سبز دیکتاتور برای سرکوب بیشتر مردم بود.والبته نمایانگر این است که جنبش اجتماعی راه درست و تاثیرگذاری انتخاب کرده که نارضایتی دستگاه دیکتاتوری رابرانگیخته است.تهدیداطلاعات درحالی است که من بیش از۵سال است که به صورت غیرقانونی در زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر) در تبعید هستم.

گویا اینها ساده ترین مسائل رانیز درک نمیکنند.فکرمیکنم درسراسرایران،زندانی بدترازگوهردشت (رجایی شهر)داشته باشند.من نام آن راجهنم گذاشته ام،زندانبانان راماموران جهنم میدانم،نه مسئولین قانونی برای انجام کارهای عادی وپاسخگویی قانونی.به فرض که من راازاین جابه جای دیگری انتقال بدهندوامکان نگهداری من درآنجاراداشته باشند،آیا مشکل آنها حل مشود؟!این چه تهدید مضحکی است!

آیا۲۱سال پیش که پیام دانشجورا توقیف کردند،بارها به گروه فشاردستورحمله به دفتراتحادیه را دادندومن را تاسرحد مرگ کتک زدند، مشکل آنها حل شد؟ آیاازآن زمان تاکنون که جزبازداشت،شکنجه، زندان وتهدیدکاردیگری انجام ندادند مشکل آنها حل شدکه حالاتهدیدمی کنند؟آیادربرابرخواسته های قانونی،دموکراتیک ومسالمت جویانه ی طبقات گوناگون اجتماعی،جز بازبان تهدید وسرکوب وزندان حرفی زده اندوآیااین زبان تاثیری هم داشته است.که اینک معلمها،کارگرها ،پرستارها،اهوازی ها،بازنشسته ها وزنان راتهدیدمی کنند؟

آیا سه ماه پیش که۹ نفر وحشیانه به خانه ما هجوم بردندوفرزندم علی را به اتهام دفاع از حقوق حیوانات بی زبان بازداشت کردند،نتیجه ای گرفتند؟یا اینکه من را وا داشتندتاجدی تر به مبارزات قانونی ودموکراتیک بپردازم!؟نه جنبش اجتماعی از تهدیدهای خامنه جامی زند،نه زندانیان سیاسی ازتهدید به فشار بیشتر هراسی دارند،دوهفته پیش از عید نوروزکه البته شما اسلام گراها ترجیح دادیدباعزاداری به این عید دهن کجی کنید،ریختید در سالن۱۲ومثلابازرسی کردید.هفته پس ازآن همزمان باچهارشنبه سوری،درب هواخوری را باز نکردید.نتیجه این دو اقدام شما چه بود؟ مراسم باشکوه چهارشنبه سوری را درسالن برگزارکردیم،از روی آتش پریدیم ومرگ بر دیکتاتورگفتیم.پیام آن را نشنیدید؟ بازتهدیدبه فشار بیشتر میکنید!؟ فکر میکنید تهدید وسرکوب بیشتر،بحران های گوناگون شمارابرطرف خواهدکرد؟

البته ازجنبش فعال اجتماعی وهمه ی گروهای آزادی خواه،دموکراسی خواه وعدالت خواه نیزدعوت میکنم ضمن اینکه صفوف خود را متحدتر میکنند،همه تلاش خودرادرپشتیبانی از خواستهای دموکراتیک جنبش مدنی متمرکزنمایندواز تهدید دیکتاتوری نهراسند. راه درستی انتخاب کرده ایم وقطعا پیروزی باماست.

زندان گوهردشت

۲فروردین ماه۱۳۹۴

حشمت اله طبرزدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است