جبهۀ ملّی ایران واشنگتن اقدام خائنانۀ جمهوری اسلامی با شدید ترین لحن ممکن محکوم می کند


جبهۀ ملّی ایران واشنگتن اقدام خائنانۀ جمهوری اسلامی را در تبدیل عملی ایران به تحت الحمایۀ چین و مسلّط ساختن آن به همۀ شریان های حیاتی کشور با شدید ترین لحن ممکن محکوم می کند
بعد از مدت درازی پنهان کاری، سر انجام وزارت امو خارجۀ جمهوری اسلامی اطلاعیه ای در بارۀ خطوط اساسی موافقتامۀ جامع بیست و پنچساله با چین که مذاکرات آن از سال ۲۰۱۶ به صورت مخفیانه میان مقات دو کشور در جریان بوده است صادر کرد. این اطلاعیه تنها پس از رفتن محتوای موافقتنامه و انعکاس آن در گزارش خبرگزاری های بین المللی مانند رویترز و رسانه های وابسته به اپوزیسیون خارج از کشورصادر شد. اطلاعیه به روشنی نشان می دهد که با امضای این موافقتنامه همۀ فعالیتهای حیاتی کشور ، بویژه در زمینه هایی مانند امور دفاعی، اقتصادی، بازرگانی و صدور نفت که با موجودیت و استقلال ایران ار تباط تنگاتنگ دارند به طور مستقیم زیر مهار و کنترل یک ابر قدرت جهانی که بر آن نظام تک حزبی حاکم است و از آزادی های اساسی و دموکراتیک کمترین نشانی در جامعۀ آن نمی توان یافت قرار خواهد گرفت. مخالفان عموماً این موافقتنامه را به قرار داد فاجعه بار ترکمانچای در اوایل قرن نوزدهم با روسیۀ تزاری تشبیه کرده اند، حال آنکه به اعتقاد ما وخامت شرایط این توافق و آسیبی که از آن به منافع دراز مدّت و استقلال ایران خواهد رسید از قرار داد ترکمانچای نیز به مراتب سنگین تر است و در واقع می توان آن را المثنّای قرار داد تحت الحمایگی ۱۹۱۹ دانست که وثوق الدوله و نصرت الدوله فیروز نخست وزیر و وزیر خارجۀ وقت در ازاء در یافت رشوه با انگلستان بستند و مجلس شورای ملّی به سبب مخالفت قاطع و یکپارچۀ مردم ایران سرانجام از تصویب آن خودداری ورزید. آنچه که بر جنبۀ زیانبار این موافقت نامه می افزاید مشارکت روسیه در بخش دفاعی آن و امتیازات منافی با استقلال و منافع کشور است که نظام فاسد وضد ایرانی ولایت فقیه تنها برای ادامۀ حیات ننگین خود به این دو کشور واگذار کرده است.
جمهوری اسلامی که موجودیت آن با زیر پا گذاشتن آرمانهای انقلاب بهمن۱۳۵۷ و نقض وعده های فریبندۀ خمینی دایر بر برخوردار ساختن مردم ایران از همۀ آزادیهای رایج در کشورهای دموکراتیک تثبیت شد، در موارد عدیده نشان داده است که تنها همّ و غمش حفظ قدرت خونبار دستاربندان در سایۀ نظام قرون وسطایی ولایت فقیه است. روح الله خمینی در همان اوایل تسلط بر قدرت حفظ این نظام قرون وسطایی را به عنوان “اوجب واجبات” اعلام و تأکید کرد که به خاطر آنحتی می توان همۀ واجبات دین را نیز زیر پا گذاشت. برای نمونه، در جریان جنگ ایران و عراق به وضوح پیوست که نظام ولایت فقیه از اسرائیل که کارگزاران رژیم روزی صدبار بر ضرورت محو آن از بلند گوهای خود تأکید می ورزند، پنهانی سلاح و جنگ افزار دریافت می کند.
همانگونه که اشاره رفت، در اطلاعیۀ وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی تنها به یک رشته کلّیات اشاره شده است ولی در عین حال از ضمایم متعدد موافقتنامه که عنوان رسمی آن”برنامۀ جامع همکاری بیست و پنجسالۀ با چین” است نیز سخن رفته که جنبه های سرّی و مخفیانۀ موافقتنامه را در بر می گیرند و نباید انتظار داشت که محتوای آنها هیجگاه برای آگاهی همگانی انتشار یابد.
در اینجا اشاره به یک نکتۀ نیز ضرورت دارد و آن نقش ترامپ در انداختن کامل ایران به آغوش چین و روسیۀ است. توافق برجام که محصول نزدیک به دوسال مذاکرات پیگیر دولت اوباما و پنج قدرت جهانی دیگر با نمایندگان جمهوری اسلامی بود در واقع گامی در جهت رفع انزوای ایران و پیوستن تدریجی آن به جامعۀ بین المللی بود که علی خامنه ای تنها از روی استیصال به آن تن داد، زیرا از آغاز استقرار جمهوری اسلامی خمینی و خود وی با تمام قوا کوشیده اند از تحقق از هرگونه گشایشی به سوی جامعۀ جهانی جلوگیری کنندف چون تنها در فضای بسته است که می توانند برنامه های خائنانه و آزادی کش خود را در مغایرت با منافع راستین کشور به مورد اجرا بگذارند. ترامپ به محض پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ قصد خود را دایر بر انحلال یکجانبۀ توافق بین المللی برجام و باز گرداندن همۀ تحریم های گذشتۀ ایران، به زیان حیثیت جهانی آمریکا و تنها برای خوشایند اسراییل و میلیاردرهای یهودی حامی آن اعلام داشت. دیری نپایید که او به این قصد تحقق بخشید و تحریم هایی به مراتب گسترده تر از آنچه که بود در قبال ایران به اجرا گذاشته شد، به گونه ای که امروز کشور ما از مهمترین منبع درآمد خود که نفت باشد عملا محروم شده است. پر واضح است که آثار مصیبت بار چنین تحریم هایی بی درنگ متوجه مردم ایران شده و به از هم گسیختن شیرازۀ اقتصادی و سقوط بی سایقۀ پول کشور انجامیده است. از سوی دیگر سیاست ستیزه جویانۀ ترامپ در قبال چین مقامات آن کشور را به اقدامات تلافی جویانه و وارد آوردن ضربه زدن متقابل به منافع آمریکا واداشته است. آنها با اغتنام فرصت از استیصال و ورشکستگی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی تشخیص داده اند که بهترین مکانی می توان به منافع ایالات متحده ضربۀ اساسی وارد کرد حوزۀ استراتژیک خلیج فارس است. پس با چالاکی وارد عمل شده و با وعدۀ گستردن چتر حمایت دفاعی خود بر سر نظام واماندۀ جمهوری اسلامی که دغدغۀ اصلی اش حفظ قدرت غصب شده در چنگال خویش است، آن را به پذیرفتن کامل سلطۀ چین بر همۀ شریان های حیاتی ایران و مواضع مهم استراتژیک آن واداشته اند.
شک نیست که مهمترین بخش برنامۀ همکاری جامع بیست و پنچساله با چین بخش دفاعی و نظامی آن است که علی خامنه ای و دستیاران خائن او هرگز به مردم ایران امکان آگاهی از جزئیات آن را نخواهند داد. در این میان پوتین که امروز در همواره کمین فرصت برای پیشبرد منافع خویش در نقطۀ مقابل منافع آمریکا است نیز از این نمد برای خود کلاهی دوخته است. گفته می شود که او هم با قول استقرار موشکهای ضد هوایی S 400 در نقاط استراتژیک ایران امتیازاتی بر خلاف منافع دیر پای میهن ما از علی خامنه ای گرفته است که جزئیات آن تا زمانی که نظام خیانت پیشۀ جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است هرگز فاش نخواهد شد.
پیام امروز ما به هم میهنانمان چه در داخل مرزهای کشور و چه در خارج بدین شرح است: همانگونه که مردم ایران در سال ۱۹۱۹ با هوشیاری در خور تحسین به مخالفت صریح و یکپار با اقدام دولت وثوق الدوله برخاستند و اجازه ندادند که کشور ما با تبدیل شدن به تحت الحمایۀ انگلستان استقلال چند هزار سالۀ خود را از دست بدهد، امروز نیز شما از هر گروه و طبقه ای که هستند و به هر اعتقاد سیاسی که پایبندید، با توجه به حسّاسیت و وخامت موقعیت صدای مخالفت یکپارچۀ خود را با قرار دادی که ایران را عملا به تحت الحمایۀ چین و دست نشاندۀ روسیه تبدیل می کند، هر چه رساتر به گوشها برسانید و برای عقیم گذاشتن این اقدام خیانتبار از تمام امکانانی که در اختیار دارید سود بجویید.
جبهۀ ملّی ایران- واشنگتن این فرصت را برای محکوم ساختن اقدام ننگبار دیگر جمهوری اسلامی که با ابتدایی ترین موازین انصاف و عدالت و حقوق انسانی مغایرت تام دارد مغتنم می شمارد و آن صدور احکام اعدام برای سه جوان مبارز و از خود گذشتۀ هموطن ما است که در تظاهرات اعتراض آمیز آبان سال گذشته شرکت داشته اند. صدور این احکام عمق درنده خویی و خباثت ذاتی زمامداران جمهوری اسلامی و بیگانه بودن آنها با آنها را با ابتدایی ترین عواطف انسانی به معرض ثبوت می گذارد و از جانب همۀ نهادهای مدافع حقوق بشر و اکثریت کشورهای پایبند به اصول دموکراتیک محکوم شده است..
استقلال آزادی حاکمیّت ملی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است