جبهه ملی را آقای ادیب برومند ذلیل نمود: فتح اله نجاتی عضو جبهه ملی ایرن (تبریز)


جبهه ملی در ادوار قبل از انقلاب همواره بین اعضای سکوت پیشه و بیعمل برهبری الهیار صالح و حسیبی از یکسو و اعضای تندرو ( بزعم عافیت پیشگان و ساواک ) به رهبری بختیار و فروهر وکشاورز صدر و تا حدودی در اوان انقلاب رضا شایان از سوسیالیستهای ملی دچار کشمکش بود . گروه اول دائم از اعضای شورا میخواست به رهبری جبهه اختیارات زیادتری بدهند و گروه دوم اعتراض مینمودند که اختیار بیشتر برای سکوت بیشتر چه منطق و استدلالی است که میگویید.
هم اکنون جبهه ملی که سالهاست بی عمل و ساکت و بی اراده مشغول صادر کردن پنج یا شش بیانیه اینترنتی در طول سال می باشد اسیر دست سیاست رهبری از سلاله همان گروه الهیار صالح بوده و با جلساتی که بزعم خودش با نیروهای امنیتی گذاشته ترمز جبهه ملی را کشیده است. مطمئنا اگر آقایان بختیار یا فروهر زنده بودند خیلی وقت پیش از چنین جبهه ملی ای کناره گیری کرده بودند. متاسفانه بهترین نیروهای ملی که به سبب فشار و سرکوب رژیم در خارج بسر می برند از دیدن چنین صحنه ای می پندارند عده ای علیه مدیریت مدبرانه شاعر ملی ایران توطئه میکنند و وظیفه خود می پندارند از او دفاع نمایند. در صورتیکه موضوع کاملا عکس این طرز فکر هست . جوانان جبهه ملی تعدادی از فعالترین اعضای ارشد این جبهه تنها به سبب سیاستهای بسته و غیردموکراتیک آقای ادیب یا کلا از جبهه ملی کنار زده شده اند ویا بفکر جدایی اند. دوستان خارج نشین که اگر با این وضعیت مواجه می شدند نه تنها با ایشان و سیاستهایشان مشکل پیدا میکردند شاید خیلی زودتر کناره گیری میکردند. ایشان سالهاست که به بهانه فشار امنیتی از تن دادن به انتخابات درون حزبی طفره می روند و دائم دستور صادر میکنند که “من تا رسیدن فضای مناسب بعنوان رهبر خواهم ماند.” درست حسی که به تمام رهبران ممالک غیر دموکرات عالم دست میدهد. با این تفاوت که آنها غیر از ارضای جاه طلبی به اهداف اقتصادی هم میرسند، اما اینجا غیر از شهرت طلبی گزینه دیگری نیست و متاسفانه همان عامل هم مانع از دل کندن از مقام رهبری و تسلیم اراده اعضای جبهه ملی گشته است.
با تمامی این احوال شخص ادیب برومند آدم شریف و هنر دوست و ادیبی است، اما لازمه در این شرایط خطیر که جبهه ملی محتاج رهبری مقتدر و شجاع هست ایشان موضوع را درک نموده و بیش از این جبهه ملی و ملیون را پیش رژیم و کروههای غیردموکرات سبک ننمایند. تا بحال رفتارهای دوگانه و تصمیمات احساسی و عقب نشینی های بعدی زیادی از ایشان سر زده که برای هیچ فرد عاقل و باتجربه ای قابل قبول نیست که مسبب همه این ضعفهای شخصی را به گردن بقیه انداخت.
امیدوارم دیگر شخصیتهای باتجربه و ملی به صحنه بیایند و نگذارند بیش از این جبهه ملی مورد مضحکه قرار گیرد.
فتح اله نجاتی
عضو جبهه ملی ایرن (تبریز)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است