بیانیه جنبش وحدت ملی ایرانیان و اعلام همکاری از پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم پشتیبانی می نماییم


از آنجا که همبستگی ملی و اتحاد فراگیر جهت سرنگونی رژیم خودکامه جمهوری اسلامی از اهداف
و استراتژی اصلی جنبش وحدت ملی ایرانیان می باشد و پیمان همکاری شورای مدیریت گذار،
حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم از نظر جنبش وحدت ملی ایرانیان
مثبت ارزیابی می گردد، این نهاد از این حرکت اصیل پشتیبانی نموده و امیدوار است که این
همبستگی گسترش یابد و زمینه گفتمان و دیالوگ ملی میان اپوزیسیون ایران گردد.
جنبش وحدت ملی ایرانیان اعتقاد دارد تا نیروهای مشروطه خواه، جمهوری‌خواه، چپ میانه و
راست میانه و به ویژه نیروهای اتنیکی گفتمان ملی را آغاز ننمایند و به اصول وفاق ملی نرسند،
نمیتوان ضربات آخرین سرنگونی را به رژیم اسلامی وارد نمائیم. جنبش وحدت ملی ایرانیان از
همه جریان های سیاسی و صنفی خواستار است که به این همگرایی بپیوندند و وارد راهکارهای
عملی و مکانیزم های اجرایی مبارزه گردند.

پاینده ایران و ایرانی
زنده باد آزادی

هیئت مدیره جنبش وحدت ملی ایرانیان
۸ مارس ۲۰۲۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است