بیانیه جمعی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی در دفاع از مقاومت کوبانی و محکومیت توحش داعش


kobani-tanha-nist

وجدانھای بیدار، نیروھای آزادیخواه و افکار عمومی جھان

بیش از سه سال از خیزش مردم سوریه و تداوم ناآرامیھا در این کشور می گذرد. با شدت

گرفتن بی ثباتی ھای این کشور، کردھا در نواحی شمالی این کشور با ایجاد سه کانتون به

ایجاد تجربه خودمدیریتی دمکراتیک دست یازیدند. درتمامی این مدت، این سه کانتون با

پذیرش تفاوت ھای، قومیتی،مذھبی و فرھنگی به نمونه ای از ھمزیستی مشترک خلق ھای

منطقه تبدیل شده اند. اما این تجربه اکنون نه تنھا با خطر مواجه گشته است بلکه در این

لحظات کنونی فاجعه ای انسانی در شُرُف وقوع است. بیش از یک سال است کُردھای

سوریه، که نزدیک به یک سده است تمنای استنشاق ھوای آزادی را دارند با نیروھایی در

حال نبرد بوده اند که جھانیان بیش از سه ماه است آنھا را شناخته اند. آنھا در این مدت با

سانسور شدید خبری، و محاصره اقتصادی سیاسی نظامی و با تھدید نسل کُشی

روبروگشته اند.

کوبانی اکنون در محاصره فاشیسم سیاھی قرار گرفته است که با ھمکاری

دولت ھای منطقه ای، ھمگامی بده-بستان ھای مبتنی بر سیستم لیبرال-سرمایه داریِ مالی

جھانی( و ایده ھای بازتاسیس خلافت در منطقه و نیز کشتار گروه ھای قومی و دینی از

ایزدی ھا و مسیحیان گرفته تا شیعیان) در پی فتح سنگر و کانون مقاومتی برآمده اند که خود

به تنھایی به سمبل مقاومت تمامی نیروھای دمکراتیک و آزادیخواه جھان تبدیل شده است.

مقاومتِ یگانه کوبانی در مقابل ھجوم ھمه جانبه فاشیسم سیاه، یادآورحماسه مقاومت

رھایی بخش در تشکیل بریگاد بین المللی در دفاع ازنیروھای آزادیخواه اسپانیا در مقابل

فرانکو و نیزمقاومت استالینگراد در جنگ جھانی دوم است. آنچه نبرد کوبانی را به نمادی از

مقاومت تبدیل نموده، گره خوردن اراده انسانھایی ست که نظم ناعادلانه موجود را نپذیرفته و

در برابر این مثلت شوم نظام سلطه جھانی، ارتجاع و دست نشاندگان منطقه ای سرود

مقاومت سر داده و عزم راستین و وفاداری خود به آرمان رھایی نوع بشر را ملاک سنجش

حقیقت قرار داده اند.

دراین روزھای سرنوشت سازی که می تواند به یک تراژدی انسانی وسیع منجر گردد اربابان

قدرت، دولت ھای منطقه ای و دستگاه ھای ایدئولوژیک نه تنھا با ارجحیت پیوندھای

اقتصادی-سیاسی خود با استانداردی دوگانه به چشم پوشی از محاصره و نسل کشُی

مردمان شھری پرداخته اند که تنھا تاوان آنان اراده معطوف به زیستی آزادانه، دمکراسی

رادیکال و گشودن مسیری جدید برای آزادی است. وحتی دولت ھای نظیر دولت ترکیه با

ھمکاری آشکار و نھان خود در راستای بسط ھژمونی خود بر منطقه در کشتار مردمان بی

دفاع کوبانی به ھمکاری با نیروھای ارتجاعی می پردازند. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن

محکومیت استانداردھای دوگانه مدعیان حقوق بشر در مورد این فاجعه، براین باوریم که

سکوت و بی طرفی دربرابر تجسم این توحش ناب، عدم ھمراھی با تجربه نوین کُردھا و

خواست دمکراسی رادیکال در منطقه و چشم پوشی از مسئولیت اخلاقی- سیاسی که

ھمه ما خود را به آن پایبند می دانیم؛ می تواند به بسط ھرچه بیشتر ارتجاع و فاشیسم

سیاه بینجامد. اکنون سکوت در برابر ترانه ھای در حال مرگ خلقی که تا پای جان به آزادی

تمامی ھمنوعان خود از قید نیروھای تمامیت طلب پایبند است،جایز نیست. کوبانی را تنھا

نگذاریم.

روزبه آغاجری ·

یوسف اباذری ·

شاپور اعتماد ·

ابراھیم اصغرزاده ·

نعمت احمدی ·

اسعد اردلان ·

محمد مھدی اردبیلی ·

سید محمد اکبری ·

مصطفی احمد زاده ·

امیر احمدی ·

محسن اردبیلی ·

تایماز افسری ·

رحمان بوذری ·

ادیب برومند ·

نیما پرژام ·

کمال پولادی(رھیری) ·

کاوه پولادی ·

مختار پیرنیاکان ·

منصور تیفوری ·

مصلح توحیدی ·

نجم الدین جباری ·

علی رضا جباری ·

آزاد حاجی آقایی ·

جلال حاجی زاده ·

عطا حواری نسب ·

محمد حقمرادی ·

مھدی خزعلی ·

عیسی خان حاتمی ·

صلاح خدیو ·

ھیوا خدر ·

طاھر خدیو ·

علی اشرف درویشیان ·

علی دلیری ·

سمیرا رشید پور ·

ارسلان ریحان زاده ·

فریبرز رئیس دانا ·

سھراب زنگنه ·

کوروش زعیم ·

رضا سھرابی ·

احمد سیف ·

بختیار سجادی ·

نسرین ستوده ·

خسرو سینا ·

حسام سلامت ·

محمد علی سلطانی ·

انور ساعد موچشی ·

طاھر سرحدی ·

حسین شاه اویسی ·

احسان شریعتی ·

محمد شریف ·

عباس شھر آبی ·

پرویز صداقت ·

قطب الدین صادقی ·

حشمت الله طبرزدی ·

بھروز الله طبرزدی ·

عمادالدین عرفانی ·

نیما عیسی پور ·

علی عباس بیگی ·

مراد فرھاد پور ·

نادر فتوره چی ·

حامد فرازی ·

حسام قاضی ·

یونس قربانی ·

اجلال قوامی ·

امیر کیانپور ·

محمد صدیق کبودوند ·

ایوب کریمی ·

فاروق کیخسروی ·

داوود کلاه زری ·

جواد گنجی ·

بھزاد گرجی ·

شمس لنگرودی ·

محمد مالجو ·

حسن مرتضوی ·

علی معظمی ·

محمد ملکی ·

اسماعیل مفتی زاده ·

محمود محمودی ·

انور مصطفوی ·

فردین مازیار ·

سیدمھرداد مشعشعی ·

ماجد مردوخ روحانی ·

عادل محمدپور ·

حسین محمد زاده ·

عبدالعزیز مولودی ·

رھبر محمود زاده ·

حسین میر بابا ·

شاھو مظاھری ·

صالح نجفی ·

حسین نمکین ·

محمد نوریزاد ·

فریدون نوری ·

عطا نھایی ·

صالح نیک بخت ·

آرش ویسی ·

امید ورزنده ·

داود ھرمیداس باوند ·

منصور یاقوتی ·

امیر یعقوب علی ·

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است