بگو مگوهای متداول این عرصه « پر اب چشم » ! (ضیاء مصباح )متعاقب اطلاعیه اخیر بخشی ازاصلاح طلبان با عنوان «بیانیه صد نفر» یا تیتری مشابه …. با تاکید برازاد نبودن انتخابات – اما در ان شرکت خواهیم داشت … گروهی چنین اعلام نظر مینمایند که :
** در انتخابات نمایشی، فرمایشی شرکت نمیکنیم و راه حل بنیادین نجات مردم و مملکت را «جدایی نهاد دین و دولت در تعریف امروز حکومت » میدانیم.
**برخی فعالین دیگر این عرصه که حول محورخاص خود فعالیت میکنند در این باب ، که به سرنوشت و زندگی فردی و گروهیشان مرتبط است« ورود ی ملی »داشته ودرد مندانه میگویند : «از بس دروغ شنید یم، دیگر رأی نمید هیم »
**صاحب نظری نیز در این وانفسا میگوید :عدم شرکت و تحریم انتخابات عملی نیست ….که بخواهد در کوتاه مدت به نتیجه برسد، این یک «دوی ماراتن» و کشمکشی است بین انبوه مردم معترض و حکومت مستبد. ……وتحریم انتخابات میتواند مثل «فریاد در خیابان » فریاد ی «عملی – اعتراضی» باشد….
با این مقدمه باید گفت:
این روزها برامده از تکلیفی اجتماعی و از سوئی «البته تا حدودی » گرم کردن این بازی از پیش سازمان یافته ، شاهد هم سویی عملی اصلاح‌طلبان رادیکال ، گذارطلبان تحول‌خواه و براندازان ….. در باره عدم شرکت و تحریم انتخابات در پیش هستیم. ….
امید اینکه همه با اعمال تد بیر موثر …. نیرو‌شان را به این مسئله مشترک معطوف دارند که :
مسئله انتخابات را باید درنگاهی کلان نگریست : حکومت – مردم – نیروهای سیاسی و مدنی – فضای بین‌الملل.
**بعنوان نمونه : موضع« نهضت آزادی » در باره انتخابات کاملا به موقع ، مناسب و مثبت بنظر میرسد ….
این «جریانی معتدل و میانه رو» که رهبرشان دراوایل این حرکت تشبیه شده به «خود کشی نهنگ ها » منتظر باران بود و سیلی خانمان برانداز را شاهد …..با همه احتیاط در اوج حسن نیت سعی میکنند در همین اوضاع «اپوزسیون قانونی» باقی بمانند….
این بخردان مردم خواه میهن دوست میگویند: در انتخابات شرکت نمیکنیم زیرا هیچ «روزنه ای » برای حرکت مثبت خیر خواهانه رو به پیش ، وجود ندارد…..
**جبهه اصلاح‌ طلبان« با همه تضادها ی فکری نه چندان عمیق » که بطول سالیان دیکته ها نوشته اند و بعضا الوده به رانت و برخورداری از نعمات سفره ای بوسعت میهنمان و مناصب امور با چنین دست اوردهائی !؟،از:
*« احمد زید ابادی »که منکر اصلاح طلبی خود است ،ولی بهر حال با همه وارستگی ،ازاد منشی و هزینه پردازی هائی قابل تمجید …. بنحو شگفت انگیزی با جماعت البته بتصور خود خوشبینانه در گفتگوست و به تمامی سوژه ها نگاه ظریفی دارد …
** «عباس عبدی »فاتح «سخت – نادم » ولی ساکت در این جرم کلان ! «دیوار سفارت نوردی » که چنین روزگاری را ببار اورد
**«غلام حسین کرباسچی »مبتکر زمین و اسمان فروشی !در ایرانمان که روزی نامه «هم میهن » را سامان داده تا بزعم خود جبران ما فات نماید …
**«حسین مرعشی »که در نوجوانی در سمت استانداری ولایتمان در محل کارش «باز داشتگاهی» از نوع موقت ! داشت و نا فر مانان را تا حدود یکشب نگه داری می کرد! و در پی راه اندازی : هفت باغ با یاری ارز جهانگیری ؟! وبعد ش « هواپیمائی ماهان »که منصفانه شرکتی «البته بطور نسبی» قابل تحمل است …
** «الیاس حضرتی »ژورنالیست دیرین که سخت بظهور معتقد و «بهروز بهزادی پیر دیرعزیز ما را» بکار گل واداشته **«محسن فرزند اکبر شاه » اخوی بانوی شجاع «فائزه – تواب واقعی در بند و همراه اندشمند برتر نرکس محمدی ….» و…..
*همه و همه با نگاهی زیرکانه به دیدگاه و فرمایشات ما ملیون وطن که بر «اندازان نرم » خطابمان میکنند و در تصور دارند ….
…البته با ادبیات مناسب و در تحمل جماعت جاهل ضمنا سرتا پا فاسد….. سعی میکنند هر یک بنوعی اشگارا- با استفاده از زمان و اقتضای ان که همه فشارها با برنامه موقتا تخفیف یافته …. یا تلویحی به خیال خود ،در همین تنگنا ها :« شاخص های جمع » رابا توجه به اصل نسبیت به «مصاف صوری انتصخابات » همین روزها ….در حد توان بکشا نند …
 اما حال که مأیوس شده‌اند، انشعاب و گریزی اخوندی برسم پدرانشان زده و به عنوان «منفردین » دنبال باز کردن روزنه‌ ای برامده اند که امدادهای غیبی که عمری با ا ین باور زیسته اند ….به دادشان برسد، که البته بنظر نگارنده «ساده لوحانه » میکوشند که قلندر سخت بیدارست !
*یادی هم باید از فرزند« مطهری »نویسنده کتب دینی زمان شادروان بانوی فرزانه اندیشمند (فرخ رو پارسا) که بحق نام پر مسمائی داشت – وزیر بخرد و توانمند فرهنگ ان زمان و اموزش و پرورش فاقد کیفیت این زمان را نمود که همراه با « باهنر ، بهشتی و مفتح ها » که در خلوت کار دیگر می کردند ….و کار ملک و ملتمان را با (نمک دان شکستن ) بد ین جا ر ساند ند ….
* بقول ظریفی از« جنس اهالی منقل انهم از نوع ماهانی و ملقب به سناتوری » ….اینان همچون اخوی در حیات باهنر همراه با مداحان ، مجلس را گرم میکنند ، در اخر هم از صاحب مجلس مزد و از حاضرین بخاطر شیرین کاری های خود فحش دریافت نموده و تا سناریوئی دیگر با سکوت و محافظه کاری توام با عافیت طلبیها …. که رو بتکا مل رفته وبدو ن تعارف چگونگی «انتصابات » غلبه مینماید …. مرخص می شوند و…در واقع عرض خود می برند …..
، بعبارت دیگر حضورفیزیکی و گرم کردن تنور ، برای عده ای« شغل فصلی » شده که در هر انتخاباتی به بهانه ای حضور پیدا کنند وبلطایف الحیل سهمی ببرند ….
اما در این وادی : نگاه مردم هشیار ناظربا همه دغدغه معاش با استفاده ای بدون هزینه ، سناریوی در پیش را با خونسردی با عدم حضور به رفراندومی تبدیل میکنند ….
که دیگر در« کرمانما ن » نتوانند بر تابلو های نصب شده بر بد نه پل ها بنویسند «عد م مشارکت یعنی رضایت به ادامه وضع موجود !!» که بشهادت نگارنده «بمناسبت » همه ساله همزمان نصب میشود و شگرد تازه ای نیست ….
وبخوبی میدانیم در شمارش آرا هر چه دلشان بخواهد اعلام خواهند کرد – اما باز هم ناامید نمیشویم ، چند درصد میخواهند اضافه کنند! آنقدربا برخورداری از همین تکنولژی ارزان در دست همگان حتی عوام میلیونی – گل می‌زنیم که داور یک طرفه هم نتواند حکم پیروزی تیم مقابل را بدهد!

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است