به مناسبت روز جهانی کودک : کودکان کار، در آرزوی رفاه و محبت اما در منجلاب فقر و تجاوز – یداله بلدی


بیستم نوامبر بعنوان روز جهانی کودک نا مگذاری شده است . کودکان آسیب پذیر ترین کروه سنی جامعه هستند که میزان آسیب پذیری آنان به میزان توسعه یافتگی وامنیت ورفاه در هر جامعه ای بستگی دارد.روزانه ۱۷ هزار کودک در افریقا براثر کرسنگی وعدم دسترسی به بهداشت ودرمان میمیرند که حتی با کشورهای آسیایی وامریکای لاتین نیز قابل مقایسه نیست
کار اجباری براثر تهیدستی واحتیاج وتجاوز، دردناکترین آسیبهایی هستند که به کودکان روا میشودوزندگی این ستمدیدگان را به ورطه سقوط وتباهی میکشاند در کشور ما نیز بعلت عدم توزیع ناعادلانه ثروت وعدم استفاده یکسان کودکان از امکانات موجود وفقدان امنیت اجتماعی درسالهای اخیر کودکان بزرگترین قربانی بی عدالتی بوده اند .
آقای قدیمی معاون اجتماعی شهرداری تهران چند روز پیش اعلام داشت که ۹۰ درصد کودکان خیابانی مورد تجاوز قرار میگیرند این خبر تکان دهنده که در رسانه ها بازتاب یافت، نشانه عمق فاجعه ایست که در جامعه ما وجوددارد، اما این خبر درد ناک هیچگونه بازتابی ازسوی مسئولین ونمایندگان مجلس را درپی نداشت سال گذشته هم در پی تجاوز به یک دانشاموز معاون امور تربیتی ناحیه گفته بود این عمل بارضایت طرفین بوده است .ماجرای سعید طوسی معلم قران که پرونده اش مختومه اعلام گردید برای افکارعمومی آشکار است
وجوددهها هزارکودکان کار وخیابانی درتهران وشهرهای بزرک وروستاهای مرزنشین نشانگر بی اهمیتی نظام به سرنوشت این فرزنذان فقیر وبی پناه ملت ماست.
کودکان ستمدیده را میتوان به دوبخش تقسیم کرد کودکان کار وکودکان خیابانی این دودسته با این وجود که دارای تفاوتهایی هستند اما دارای وجوه اشتراک نیز میباشند این کودکان افزون براینکه از زندگی در کانون خانواده محروم اند از انجام بازیها ،تفریحات وورزشهای کودکانه نیز برخوردار نیستند ،از شادیهای کودکانه واز رفتن بمدرسه نیز محروم اند ودر جامعه نیز تحقیر میشوند.
کودکان کار:کودکان کار به آن گروه از کودکان زیر ۱۵ سال اطلاق میشود که برای تامین هزینه زندگی خود وخانواده از بام تاشام درسرما وگرما با انجام کارهای گوناگون ،برای تامین هزینه های زندگی ،جسم کم توان خودرا خسته وفرسوده میسازند .
کارهای کودکان کار بترتیب زیر میباشد. گروه اول کودکانی که در خیابانها وکوچه ها وبیابانهای اطراط شهر ویا درزباله دانها درجست وجوی نان خشک ،کاغذ ،مقوا وبطری هستند وغروب خسته وکوفته کیسه های حاوی دسترنج خودرا برشانه های نحیف خود حمل کرده وبا بهای ناچیزی به فروش میرسانند تا لقمه نانی برسفره خالی خانواده خود بنشانند.
;گروه دوم کودکان دستفروشی هستند که در خیابانها با التماس عابران را به خرید اجناس خودترغیب میکنند اجناس عرضه شده آنان عبارتست از آدامس ،شکلات اسباب بازی ومصنوعات دستی.
گروه سوم کودکانی هستند که سر چهار راهها میایستند وهنگام توقف خودروها پشت چراع قرمزبا سرعت شیشه های خودرو را میشویند تا شاید مبلغ ناچیزی از راننده دریافت کنند.
گروه سوم کودکانی که توسط باندها ویا والدین معتاد به تکدی وگداایی واداشته میشوند واغلب برای جلب ترحم عابران ظاهری ژولیده وپریشان دارندولباسی مندرس برتن دارند.گروه چهارم کودکانی هستند که به اسارت باندهای فحشا درمیایند ومورد سو استفاده جنسی قرار میگیرند این دسته ارکودکان افزون برتحقیر درمعرض ابتلا به بیماری ایدز نیز قرار دارند.گروه پنجم کودکانی هستند که بوسیله باندهای مواد مخدر اجیر میشوند واز آنها برای توزیع وحمل ونقل مواد مخدر استفاده میکنند این گروه از کودکان خود نیزبوسیله باندها معتاد میشوند تااز آنها بیشتر بهره کشی شودگروه ششم کودکان کولبرند که در مناطق مرزی کردستان کالا ها را بردوش گرفته و تا با گذراز کوههای صعب العبور کالای خودرا بفروش برسانند این کودکان در معرض انواع خطرات مانند سقوط ازکوه وبرخورد با مین و یا احتمال اصابت گلوله پاسداران قرار دارند.
کودکانی هم هستند که بکارهای متفرقه مانندوزن کشی،واکس زدن،فال گیری باپرنده ویا نواحتن سازهای گوناکون روی میاورند.
;کودکان خیابانی :کودگان خیابانی آن دسته از کودکانی هستند که بجای حضور در کانون خانواده ومدرسه زندگی خودرا درخیابانها به ولگردی یا گدایی میگذرانند و در سرما وگرمادر کارتن یا خانه های مخروبه ویا ساختمانهای نیمه ساز ویا زیر پلها شب را به روز میرسانند.
;عوامل افزایش کودکان خیابانی
فقر… در سالیان اخیرسیاستهای رژیم نه تتهابراساس فقرزدایی در جامعه نبوده بلکه فاصله عمیق طبقانی را در جامعه ایجاد کرده است وقشر زخمتکش ومتوسط جامعه را به خط فقروزیر خط فقر رانده است از اینرو خانواده های کم در آمد وپر جمعیت از برآوردن نیازهای اولیه خانواده ناتوانند و همچنین زندکی درکلبه های محقر وفاقد امکانات رفاهی میتواند عاملی برای فرار کودکان از کانون فقر زده خانواده وپیوستتن آنان به لشکر کودکان خیابانی باشد
;;جدایی پدر ومادر; جدایی پدرو.مادر یا مشاجره بین والدین وکتک زدن مادر وفرزندان تاثیر ناخوشایندی را در کودکان به جای میگذارد ودربرخی موارد موجب گریز کودکان از خانواده میشود.
سواستفاده جنسی. درمواردیکه کودکان مورد تجاوز به ویژه توسط نزدیکان خود قرار میکیرند به علت احساس نفرت یاحقارت از خانه میگریزند.
محیط زندگی وهمنشینی با کودکان خیابانی. در محلات فقیر نشین بعلت فقر مادی وفرهنگی والدین که در مراقبت وتربیت فرزندان خود ناتوان هستند وهمچنین نبودن پارک بازی در محله وهمنشینی وتاثیر پذیری از کودکان خیابانی زمینه ای برای پپیوستن به کودکان خیابانی میباشد.
کمبود محبت وروابط عاطفی .ابراز محبت والدین نسبت به فرزندان وروابط عاطفی عامل موثری در پیوند ویگانگی اعضای خانواده دارد،اما در مواردی بدلیل فقروبیکاری و یا اعتیاد والدین ابراز محبت خودرا ازفرزندان دریغ میورزند که خود میتوان عامل گریز فرزندان از خانواده باشد
آمالها وآرزوها.   بعصی کودکان در حسرت زندگی مرفه وبر آوردن آرزوهای کودکانه ،خانواده فلاکت زده خودرا رها کرده وبه خیل کودکان خیابانی میپیوندند
خصوصیات کودکان خیابانی .این کودکان معمولا گروهی زندکی میکنند ،هیچگونه امکاناتی برای رعایت اصول اولیه بهداشت ونظافت خود ندارند ،در جامعه تحقیر میشوند وپلیس با آنها باخشونت برخورد میکند،از واژه های لمپنی استفاده میکنند وبه مرور زمان به ارزشهابی اخلاقی بی اعتنا میشوند اکثریت آنان ،زندان ومورد تجاوز بودن را تجربه کرده اند .مشکل اصلی آنان تهیه عذا ویافتن سرپناه است وبرای تامین غذا بهر کاری تن در میدهند یا گدایی میکنند یا بسرقت دست میزنند ویا زباله ها را برای پس مانده مواد غذایی میکاوند در زمستانها زندگی بر آنان سخت تر میگذرد وتنها وسیله گرما بخش آنان آتش زدن تکه های چوب ویا مقواست.
کودکان کار وکودکان خیابانی هنگام عبور از خیابانها به رستورانها وخودروهای شیک وتبلیغ کالاهای گوناگون باحسرت وماتم مینگرند و شب را درخانه های محقر یا کارتن ها درحسرت آرزوهای برنیامده بخواب میروند امافردا بیرحم تر از دیروز زندکی رنجبارتر وتحقیر آمیزتر آنان آعاز میشود. هیچ کودکی مایل نیست که زندگی در کانون خانواده وآموزش درمدارس وبازی وورزش را در پارکها ومیادین ورزشی رها کند وبه کارهای طاقت فرسا ویا ولگردی بگذراند، اماتوزیع ناعادلانه ثروت دستاوردی جز فقر وحقارت وبی خانمانی برای ییش از ۲۴۰ هزار کودک کار وخیابانی میهن مان نداشته است شهرهای مشهد وقم دو ام القرای اسلامی بیشترین میزان کودکان خیابانی را دارند. با یکدهم بودجه ایکه صرف هزینه های ومقبره امامزاده ها میشود میتوان وضعیت کودکان کار وخیابانی را سرو سامان بخشید. سازمانهای مربوطه هرچند وقت یکبار بجمع آوری کود کان خیابانی میپردازند اما چون در این زمینه دارای برنامه ریزی بلند مدت وجدی نیستند ناموفق بوده اند.
بدیهی است که با در نظر داشت توزیع ناعادلانه ثروت وعدم حمایت از خانواده های فقیر وعدم اسکان وباز پروری کودکان خیابانی روز بروز به میزان کودکان خیابانی وکار افزوده خواهد شد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است