برما چه می گذرد ؟؟ضیاءمصباح


* سعادتی نصیب افتاد در ۳۶ سالگی( ۴۳ سال پیش !!) برامده از پیش بینی شرایط اجتماعی مد یریتی- با امتیازاتی که دولت موقت دیده بود بازنشسته شدم ..
* یکی از دوستان همکلاس بازگشته از امریکا که اسناد کشف شده در سفارت اشغالی او را « مسلمان تر از خدا » توصیف کرد – بعد از معاونت وزارت امورخارجه- سرپرستی «سازمان صنایع ملی» را با همه گرفتاری ها تقبل کرده بود….
*این فرد سلیم النفس راست قامت – نگارنده را به جلسات مربوط به «مدیریت منایع انسانی » کارخانه های به اصطلاح ملی شده تحت کنترل این سازمان که همان زمان این اقدام مغایر منافع ملی و علم روزجسته و گریخته برامده از فضای خاص ان روزگار پر اب چشم دیده میشد …. و در هفته حداقل ۵ ساعت بود …فرا خواند ….
* مدیران بخش مصادره شده منصوب ، ناتوانی خود را در پرداخت حقوق عائله !!انقلابی تحت تکفل بصور مختلف با توجه به پائین بودن تولیدات و فروش طرح مینمودند و در پی راه کار …
*مطرح شد :نیرو بدنبال کار خود بروند و تا راه افتادن کارخانه، امکان تولید ،بازدهی اقتصادی که هنوز متعلق به غیر ادمیان اعلام نشده بود و… در محل کار حضور نیابند و با این ترتیب با حذف بار مالی بعنوان مزد و حقوق گوشه ای از مشکلات برامده شده از ملی شدن صنایع هر چند موقت ترمیم !یابد …
* عنایت داشته باشید که این نظریه خلاف اصول و وضعیت …که خود مزید بر علت میشد- از طرف مدیران شاغل انقلابی !در این سازمان بصورت رسمی و مکتوب به نشست ارائه شده بود …
*بعد از شرح این کشف بزرگ!بعنوان راه حل تعداد دیگری از منصوبین… مغایرت پیشنهاد را با مصالح کار گران و ابعادی که در پی می اورد و مورد دقت این مکتوب نیست … مطرح ساختند …
*مدافعین طرح تعطیلی در این مقطع – نا توانی از پرداخت حقوقها و نبود امکان تامین بودجه را با طول و تفصیلی قوی تر، انهم از سر استیصال بیان می داشتند وداستان «دلبر جانان» ادامه می یافت و طرفین با ادبیات کلامی مختلف در مورد مشکلات اجتماعی حتی فرهنگی و سیاسی اعمال چنین فر مولی- و گروه دیگری انهم در راس مدیریت این سازمان مادر در ادامه وضع موجود با احساسات تمام داد سخن می دادند …..و بازنشسته جوان ؟!همراه با رئیس با سکوت مستمع می بودیم و با توجه به مجموعه شرایط حاکم واقعا راه کاری هر چند موقت که اشاره ای مختصر به چگونگی ها رفت ، قابل طرح و اجرا نمیدیدیم و در انزمان که عجیب مینمود در پی ایجاد فضائی خاص نبودیم …..
* البته در این هنگامه اشاره ای به فرمایش «شادروان بازرگان» که انزمان رئیس دولت انقلابی نبود و قبل از تحول بسیار مخرب ره اورد «ملا خور شدن انقلاب » سال ۵۷- در« نوفل لو شاتو» شد که به اقای خمینی گفته بود :
«حالا که پادشاه متوجه اشتباهات و اعمال پاره ای دیکتاتوری های مغایر برنامه و دیدگاههای مترقی و خیر خواهانه خود و نیروی متخصص وطن خواه و مردم دوست اقتصادی – فرهنگی در اختیار شده – بیائید فعلا از هر گونه اقدامی که به تخریب زیر ساخت ها بینجامد …..وهمچنین به عدم ورود رسمی به نحوه مدیریت بر امور کلان که تجربه ان را نداریم _همچنین تضعیف بیشتر سلطنت خود داری- و انچه را که در مسیر منافع ملک و ملت میبینیم بوسیله نیروی در اختیار دولت بختیارفرهم سازیم ،طبعا با تشکیل مجلس منتخب واقعی ملت و متخصص پاک نیت ،امکان برکناری ارام خاطیان پیوسته فراهم است و……..»
*که متاسفانه موافقت نشد و شد انچه را که نبایستی !!
**یاداوری ا ین ماجرا که حتی الامکان به اختصار امد به این دلیل است که :جماعت جاهل فاسد با این عمل کرد بطول ۴ دهه ، طرح و تصویب به اصطلاح قوانینی مغایر، نافی یکد یگر ، ضد منافع ملی و خسران بار که بعنوان نمونه :
میزان مهاجرت اندیشمندان ،نا بودی ارزش پول رایج و پاسپورت این سند شاخص را – بعنوان سه فاکتور اصلی …. و بتبع ان رفتارها و معیارها را بدین روز گار در اورده ،میتوان مورد اشاره قرار داد
* همه نا تدابیری ها در تمامی موارد از صدر تا ذیل که عارف و عامی برانند خلاف مصالح بوده – نشات گرفته از امدادهای غیبی !کار را بدانجا رسانده که :
**در موضوع روز «حجاب »اگر کوتاه بیایند – این نماد مخالفت با شعار حکومت و بقول خودشان «خاکریز اول» که کاملا مورد توجه و وقوف ایرانیان پاک پندار هشیار مخصوصا بانوان با شهامت ساکن این مرز پر گهر میباشد….از دست داده انچنانکه
روز بروز توسعه یافته و با همین منوال «از تاک و تاک نشان » که تمامی این جمع نابخردان مغرض دور مانده «از الفبای مدیریت جوامع کلان » را در بر میگیرد … اثری نخواهد ماند
چنانچه برخورد فیزیکی مشابه انچه طی ۶ ماه بگذشته حادث !شده – پیش گیرند ، بطریقی دیگر برکناری خفت بار این جماعت مفت خور مطیع اوامر را همراه می اورد ….
** اری نظام طیبعت در این مقوله پایدار بر حکومت و مدیریت راستین بر جوامع از همه شاخص تر برکناری سلطه فرو مایگانیست که نشاید و نباید با نداشتن شرایط احراز مخصوصا اخلاقی و مدیریتی ،غاصبانه با تکیه بر زر، زور و تزویر چند روزی دیگر بعمر نا میمون خود ادامه دهند که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم و جهل …»
*روز طبیعت بر هموطنان با همه ازردگیها ازعملکرد حکومت شاد باد

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است