اظها ر وجود سرهنگ مآبانه شهردار تهران !؟ ضیاء مصباح


هرآنکه دامن آلوده خواست پاک کند /   به آبروی تو زد دامنش که دریایی
 (ن. آزرم)
در دیدار ۲۰ / ۳ / ۹۴ شهردار تهران باجمعی ازدانش امو ختگان دانشگاه تهران ، ایشان به عملکرد د و لت همزمان
 با پایان دومین سال حضور تیم تد بیر و امید در مسند قوه مجریه پرداخته و نقد ی بر اوضاع واحوال ،در این رابطه 
داشته اند.

ارتباط بین کو شش در مسیر حل و فصل ما جراهای هسته ای که بنظر بسیاری از دلسو زان اگاه، نا بود کننده ارزش های اجتماعی، اخلاقی، اعتقا دی و شده و موضوع انتخا بات، انهم بزعم سخنرانی که بایستی از ویژگیهای یک فرهیخته، دنیا دیده، صا حب تفکر اصولی بر خوردار باشد، جای تحیر و تا سف عمیق است.

استدلالی بدینگونه از سوی دلواپسان به کرات مطرح وبر بنیادی سست استوار است که از فر صت طلبی ها ی رایج نشات میگیرد ، که در ان وادی بسیار گفته، نوشته و خوانده ایم.

هدف اصلی که با توجه به نحوه استد لال این مدیر تنظیم شده، میتو اند مبین نا اگا هی یا فر صت طلبی برامده از افکار توده گرایانه (پوپولیستی ) شهردار شهرمان باشد.

او گستاخانه چنین میگو ید: گره زدن همه امو ر کشور به راضی کردن بیگانگان جز سرافکند گی نتیجه ای برای دولت ملی دکتر مصد ق نداشت!!!!!  اگر اقتصاد مبتنی بر توان داخلی در دولت دکتر مصد ق عملیا تی شده بود و نگاه به خارج از مرزها !!!!!! در کشورحا کم نمیش، ریزش نیروهای اجتماعی به ان حد نمیرسید که کودتای انگلیسی علیه دولت ملی موفق شود. ضمنا اشاره کرده ا ند که: ظاهرا اهداف دولت از دستیابی به توا فق (هسته ای )پیروزی در انتخا بات است.

خوانندگان محترم بخو بی میدانند که: همت و فدا کاری مصدق الگوی استقلا ل خواهی، و بنوعی بنیا ن گذار ی کشور های غیر متعهد بود .

بقول چرچیل ( نخست وزیر وقت انگلیس ) اوتنها فردی بود که با کله طاس و نوک قلم توانست استعمار انگلستان را بزانو در بیا ورد و ضرورت ملی شدن صنایع کشورهای در حال توسعه را مطرح سازد .

چنین نحوه بیان واستدلالی در حدی نیست که گوینده را مورد خطاب قرار داد، بلکه فرصتی است تا جامعه هشیار ، صبور و از همه مهمتر اگاه ایرانی در مقابل چنین نا بخردی ها، یک صدا و هما هنگ مطر ح سازد که :

وجود مصد ق برای مردم ایران یک معنی بیشتر نداشت و آن بر گرداندن حق حاکمیت ملی به آنان بود. واین واقعیت محض و مورد تا یید همه جهانیان، چگو نه و با چه اهدافی وارونه جلوه داده میشود، که بر دامن کبریاش ننشیند گرد.

او در زمانی حرف از ملی کردن صنعت نفت ایران زد و در برابر استعمار ایستاد که امید و اعتماد بنفس بمدت ۲ قرن در ایران گم شده بود.

شهردار و همفکران ایشان با این نگرش که بنظرعمدی میرسد، و دعوا بر سر لحاف ملا ست، لاز م است پاسخ این سوال را بد هند که چه چیزی پس از گذشت بیش از ۶۰  سال نام او را با همه مما نعت و مخا لفت ها ، کما کان زنده نگه داشته است که در هر فرصت و بها نه ای  گستاخانه به منزلت، اندیشمندی و فدا کاری بی نظیر اوجسارت ورزیده و خلاف واقعیت ها وحقیقت، پرگویی میکنید؟انهم در محضر انان که امید است با کوشش خود و بدون رانت ازاین مرکز علمی معتبر فارغ التحصیل شده باشند.

مصدق درعین توجه به عدالت اجتماعی و راه اندازی نظام تا مین اجتما عی به دمکراسی معتقد و پای بند بود و همه اقدامات اوبرای رسیدن به جا معه مد نی وا قعی بود که، در انصورت عرصه بر بسیاری و کما کان، تنگ و محدود میشد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است